Független Magyarország, 1904. március (3. évfolyam, 703-733. szám)

1904-03-01 / 703. szám

m íj ______________ m ást kölcsönösen és jő eszmék jelsza­vaival élünk agitácionális eszközként, mandátumszerzésre, mandátummegtar- tásra, elvíentarlásra, megélhetési módra: de sehol és sehol igazi megvalósításra. I Es az őszinteség hiányának legkiál- tóbb bizonyitékakéní, mint sötét köd terjed minden akció felett: a hitetlen­ség, a dologkerülés, a tudatlanság. Igaz tehát, hogy csak egy a nemzeti céloktól teljesen áthatott nép tud és akar dol­gozni. A török lusta, mert nincs célja, az angol dolgozik, mert van neki. E nemzeti megacélozódásra nem ér fabatkát se a programú, nem elégséges a párt, erre liga kell. A német liga csinálta meg a német egységet, az olasz liga az olasz egységet, a^apán liga a japán nagyságot. '^Magyarországot csak egv magyar liga szabadíthatja föl, építheti ki, teheti nagygyá! Ha egyesül minden hazafi, aki még található, ha egygvé forr minden erő, ami még el nem kallódott, ha fölneve­lődik minden zsenge, ami világra jö, ha kiegyenesedik minden test, akiben ma­gyar vér kering, ha fellángol minden Szikra, mi még el nem aludt. Nem rablásra, nem forradalomra egyesülünk : a magyarság állandó győzel­mes előnyomulása legyen a mi célunk, nemzeti nagysága legyen akaratunk t • Egy ezredév tapasztalataiból alakult ki ez a cél, milliók vértanuságából sarjad- zott ki ez az akarat! 1 Nincs Isten az égben, nincs ember a földön, aki jogosságát elvitathatná, nincs hatalom, mely keresztülvitelét megaka­dályozhatná, ha egyek leszünk, erősek és magyarok ! ; Addig pedig vagy vértanuság, vagy ko­média minden törekvés. Lengyel Zoltán, Miért szeretem én a nefelejcset. — A Független Magyarország tárcája. — Irta : dr. Fáik Zslgmond. I Bájos fiatal asszonykához voltam hivatalos [fekete kávéra. Asztal felett sok mindenről folyt la diskurzus és az én kedves ismerősöm csak Imindig megint visszatért arra a gyötrő náthá­jára, amelytől hetek óta nem tudott megsza­badulni. Mit csináljon, hogyan védekezzék, mi­hez forduljon és kitől kérjen tanácsot, hogy jbaját elveszítse. — Lássa kérem, már mindenem fáj, bizo­nyára meghalok nemsokára. Vigasztaló biztatásommal nem sokat tö­rődve, hirtelen ezt a kérdést intézi hozzám : — Ugyan mondja csak, miféle virágokból lesz az a koszorú, melyet a koporsómra küld? A kérdésre eleinte kereken megtagadtam a választ; majd a folytonos sürgetésre kijelen­tettem, hogy az a koszorú az én kedvenc virágaimból, az ibolyából és a nefelejtsből lesz megkötve és hozzátettem, hogy jobb lesz, ha erről a témáról hallgatunk. De biz az én fiatal asszonykám csak firtatta, hogy miért választot­tam ép ezt a két virágfajt és félretéve a halál gondolatát, elmondta, hogy ö bizony egyformán szeret minden virágot és ha válasz­tania kellene, hát mind magához nyalábolrá. Aranyosan könyörgött, mondanám meg, miért, szeretem én leginkább az ibolyát és a nefe- lejtset; roppantul érdekelné megtudni hogy esett a figyelmem ép erre a két növényfajtára. Kívánságának szívesen tettem eleget és az egyikre rövidesen, a másikra kissé hossza- dalmasabban mondtam el választásom indokát, j — Hát az ibolyát azért szeretem jobban ' ^ás virágoknál, mert m^SäßMs», bocsánat a I FT&'GGETLEír MÁGTAtfO&SZXCF Budapest, február 29. A képviselőház holnap, kedden délelőtt 10 órakor tartja egy teljes havi szünet után — utolsó ülése január 30-án volt — első ülését. Ennek az ülésnek napirendje a kővet­kező ülés napirendjének megállapítása, amely­hez a szabályok érdelmében csak négy szónok szólhat. A négy íélszólalás meglesz, azonkívül pedig Tisza István miniszterelnök terjeszt be egy csomó törvényjavaslatot, amelyek hir sze­rint: a katonai alapítványi helyekről, a vas­utasok és jegyzők fizetésrendezéséről szőlő javas­lat és a beruházási javaslat. Mint a Magyar Nemzet jelenti, a beruházási javaslat nem lesz a holnap benyújtandó tör­vényjavaslatok között, mert az még nincs min­den részletében kidolgozva és a kormány csak később lesz abban a helyzetben, hogy azt be­terjeszthesse. A P. L. értesülése szerint kü. lönben ez a javaslat 250 millió korona kiadást kontemplál. Az uj budapesti érseki helynök. Az uj budapesti érseki helynökséget, mely Cselka Nándor halálával évek óta üresedésben van — mint jelentik — az uj püspöki kinevezésekkel együtt legközelebb betöltik. Az uj budapesti érseki helynök dr. Kohl Medárd fölszentelt püspök lesz. Választási mozgalmak. Az ilyejálvi ke­rület függetlenségi pártjának elnökétől, Kis Lajostól, Szepsiszentgyörgyből a következő táviratot kaptuk: Az ilyefalvi kerületben a közigazgatási tisztviselők a kormánypártnak korteskednek. Egyeseket indokolatlanul letartóztattak. A belügyminiszterhez távirati jelentés ment. Mindemez erőszakosságok dacára a függet­lenségi jelöltnek, Nagy Györgynek megválasz­tatása biztosítottnak látszik. B. Szentkereszthy Bélát, a kormánypárti jelöltet kőrútján a nép meg sem akarta hallgatni. A választás egyéb­iránt március 5-én lesz. ’ A nagylaki kerületből táviratozzak: A nagy­laki kerületben a képviselőjelöltek most járják be a kerületet. Háss szabadelvüpárti jelölt tegnap Csanádra érkezett. Csanádpalotára Szűcs szerénytelenségért, márciusban születtem és természetem roppantul megegyezik azzal a szerényen félrevonuló, de azért a maga kis körében gyönyörködtetve viruló márciusi virá- gocskával, amely hirdetője a természet ujjá- ébredésének és amely a maga bizalomterjesztő, elbűvölő szép színével és diszkrét alakiával kell, hogy meghódítson mindenkit, aki meg­látja, ha elandalitó finom illatát nem is érzi. Már a nefelejts iránti előszeretetemnek a históriája hosszabb. A nefelejtsnek szaga nincs ; külső pompája sem valami különös. Csak a neve szép és igy jutott nagy szerephez a költők munkáiban és a szerelmesek életében. Ha még kifutja az időből, elmondom rövdesen, nagyságos asszonyom, ezt a mindenekfelett különös történetkét. Régen volt, mégis oly élénk emlékezet­ben tartottam, mintha csak a minap történt volna. Az érettségi vizsgára való készü­lődés rendkívüli munkásságra serkentett. Hat héten at nem vetettem le ruháimat. Éjjel­nappal tanultam, mert minden áron ott akartam tündökölni a legelsők sorában. Eximio modo maturus akartam lenni. Cé­lomat szerencsésen el is értem, de egy lépéssel a cél után letörtem. A matúra utáni napon a tulizgafott szervezet felmon­dotta a szolgálatot és a rohamosan rám sza­kadt betegség ágyba döntött. A tífusz egész dühével rám támadt és a hónapokon át tartó sorvasztó betegség úgy elhatalmasodott egész valómon, hogy az orvosok lemondtak az élet­ben tarthatás minden reményéről. Hogy mégis megmaradtam és hátat fordítottam a halál hi­s vogató karjainak, az tisztán csak azért tör­ténhetett, mert az anyai szeretet ölelő karjai I ,oly erővel fogtak, hogy még a föld feletti ha­1904. március 1. János küzdő ellenzéki és A agyiakra Nagy Sámdor Kossuih-párti jelölt érkezett. A nemze­tiségiek Suciu aradi ügyvédet léptetik fel s támogatására Veszelovszky képviselőt is várják. A választás határnapjául itt is máreius 5-ike van kitűzve. A né:y jelölt most járja be a kerületet, ahol ott időznek Szombathy, Lovászy, Gabányi és Vidd képviselők. Pítreich ordója. Fitreich lovag közös had­ügyminisztert császári és királyi ura a Lipót- rend nagykeresztjével tüntette ki és — mint Becsből táviratozzak — ma délelőtt személye­sen nyújtotta át neki annak jelvényét. Ezt a magas kitüntetést különösen érdekessé teszi annak időpontja Közvetlenül a delegációk be­zárása után hullott a főgenerálisra az uralko­dói kegy legfényesebb sugára, amely tehát nyilvánvalóan az ő delegációbeli szereplését akarja megjutalmazni. Ám ezzel a szerepléssel meg lehet elégedve Ausztria népe és az osztrák császár adhat is érte bármily magas kitünte­tést miniszterének; a magyar nemzetnek és a magyar királynak nincs oka kitüntetni Pitreicb lovagot. Mert ha Milnnich Aurél meg van vele elégedve és köszönetét szavaz is neki — ez nem jelenti azt, hogy a magyar nép is igy gondolkozik. Kormánvpárti páTtszervezbedés Biharban. A biharmegyei szabadelvű párt — mint Nagyvárad­ról táviratozzák — 500 választó jelenlétében tartotta szervezkedését Magyar-Csékén, Papp János képvi­selő kerületében. S«í«y0gr/í-Szabolcs elnöki megnyi­tója után megválasztották elnökké Korda Andor birtokost, ki megköszönte a bizalmat. Ajánlatára egyhangúlag megválasztották a tisztikart és a vá­lasztmányt, Papp János képviselő is beszédet mon­dott. A gyűlés után közebéd volt. Az uj fiumei rapreaentanza. Fiúméból távira- tozzák a «Búd. Tud.»-hak: A rapresentanza kisor­solt felének választása ma történt meg óriási érdek­lődés mellett; nagy küzdelem folyt, de az esti órákig semminemű rendzavarás nem fordult elő. A szavazatok összes száma 1325; a szavazatok végle­ges eredménye még ismeretlen. Törlés nélkül adatott le: az autónom-társaság jelöltjeire 423. a hazafias párt jelöltjeire 415. talmak sem tudtak kiragadni belőlük. Mikor azután a veszélyen már átestem és az ágyat elhagytam, oly irtózatos gyengeség gyötört, hogy még csak állni sem tudtam a lábaimon. Az orvosok tehát elküldőitek északi vidékre, hogy édes hazám pompás hegyei között újból megizmosodjam és elgyöngült idegszervezete­met megerősítsem. Sürü fenyveserdők között fekvő gyárban tartózkodtam hónapokon át, mint vendég. A nap legnagyobb részét órákra terjedő sétáim foglalták le. Élbolyongtam egymagám­ban szép lassan és élveztem az erdő aranyos csendjét. Gondolataim csak ahhoz repültek, aki odahaza aggódó félelemmel várta napon­kénti levelemet, hogy mikép gyarapodom és hódítom meg újból magamnak az életet. Sétái­mon leggyakrabhan az erdő kellős közepén fekvő remek hegyi tavat kerestem fel, amely­nek partjánál rendesen leheveredtem és az ott bőven termő nefelejtsvirágot igazi gyönyörrel nézegettem. Ebben az isteni csendben, amely körülvett, szinte éreztem, hogy erőm mind­jobban visszatér és mintha a tó kristály- tiszta vizében fickándozó pisztrángok is örültek volna, amikor naponkint meglátogattam őket, legalább én úgy véltem láthatni, hogy amikor odaérkeztem, mindig élénkebben bukdácsoltak a vizben. # * * így tartott ez heteken át. Életem egyhangú ságát nem zavarta meg semmi rendkívüli kö­rülmény. Már oly jól éreztem magam, hogy szinte megkívántam a változatosságot és már kezdett untatni naponkint)' sétáim egyhangúsága és előbb annyira imádott erdőim aranyosan misztikus csendje. Egy hirtelen fordulat azután ismét meskedveltette velem a tavat, a pisztrángokat,

Next

/
Thumbnails
Contents