Független Magyarország, 1904. június (3. évfolyam, 793-822. szám)

1904-06-01 / 793. szám

s FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG 1904. Junius 31. oldalvágást intézelt a kormányelnök ellen. Ma homloktérben nyomul előre az egész kormány- és a kormány egész politikája ellen. A közvélemény, a szabad és fügswt^n közvélemény, amelynek szavát nem le­het elnémítani, ünnnepnapjai közé so­rozza a mai napot. És bizonyos, hogy ünnepnap az, amely a magyar nemzet jogaiért küzdő ellenzéknek egy olyan vezért adott, mint aminő báró Bánffy Dezső. Ezt mondjuk Szeged követéről mi, báró Bánffy Dezső politikai ellenfelei. Budapest, május 31. Minisztertanács. A félhivatalos Búd. Tud. jelenti : Ma délután minisztertanács volt, amelyen a kabinet valamennyi tagja résztvett. A delegáció. A magyar deledáció tenqe- részeti albizottsága holnap, junius 1-én délelőtt 10 órakor a jelentés hitelesítése véget ülést tart. Junius 4-én délelőtt 10 órakor a magyar delegáció teljes ülést tart, amelynek napirend­jére a pénzügyi és a hadügyi költségvetés­ről szóló jelentéseket tűzték ki. A kvótabizotság alakuló ülése. A leözösügyi kiadások hozzájárulási arányának újból való megállapítására kiküldött magyar országos albizottság ma délután 5 órakor tar­totta alakuló ülését, amelyen résztvett a kor­mány részéről Tisza István gróf miniszter­elnök. Harkányi Frigyes korelnöklete alatt elnökké megválasztatott Desseivffy Aurél gróf, előadóvá Halk Miksa. Fatk Miksa megköszönve a választást, utal arra, hogy már évtizedek óta viseli az elő­adói tisztet, ennélfogva talán fiatalabb erőre kellene most azt bízni; a miniszterelnök és a bizottság kérésére élénk éljenzés közben kije­lentette, hogy az országos bizottság egyhangú Az aranyszínű paripa nem menekülhet ide a farkasok dühös csapatja elől. Az ármányos kandúr hiába akarja kölykeit a patakba fojtani. A szerelmes leány sem látja kedvesének képét. A patak árja kiszáradt, csörgedező viz helyett madarak és csúszó­mászó állatok hullájával van tele a medre. Iste­nem, istenem, miiyen szomorú ez a pusztulás! Az ifjú kínjában leveti magát a földre és zokogásba fojtja bánatát. Teste, az a gyönyörű, arányos test, meg-megrázkódik kínjában. S ime akkor a távolból fülemile éneke hal­latszik. Az édes, ismerős trillázás, mely beha­tol az ember keblébe, leszalad a szivéig, felderíti a lelkét. Hát a poétának milyen ked­ves ! Az ifjú is, hogy a hangot hallja, fölugrik a helyéről s a hang után siet. Nem kell so­káig keresgélnie. Egy kiszáradt orgonabokor mellett megtalálja a természet dalosát. S a kis fülemile, midőn meglátja a költőt, még szebben csattogtatja a hangját. Az ifjú odalép a fülemiléhez, megsimogatja annak puha, meleg testét és megszólítja a kis énekest: — Hát te neked még ilyenkor is van ked­ved énekelni ? Erdők, mezők elpusztultak, virá­gok elfonnyadtak, patakok kiszáradtak és te mégis dalolsz ? A levegőben nincs egy pillangó, a fán nincs egy levél, a fűszálon nincs egy harmatcsepp, de te csak énekelsz. Te még most is tudsz énekelni, j — A levegőben nincs lepke, a fán nincs virág — felel a madár, — de puha meleg fész­kemben még ott van az én kis párom, annak most is kedves az énekem. Nézd ezt a taka­ros fészket és nézd ezeket a kis pihegő fió­kákat, akik párommal együtt epekedve hall­gatják az én zengő dalomat. Én énekelek, én nekik énekelek l S csattogó trillákkal folytatja énekét a füle­mbe, messze csengő hangon. * / Erzsiként, hol vannak a könyeid ? It. galaoki Lajos. kívánságának engedve készséggel áll ezúttal is rendelkezésre. A miniszterelnök bejelenti, hogy hivatalos értesítést vett az osztrák kvótabizottság meg­alakulásáról, mire elhatározza a bizottság, hogy megalakulásáról az osztrák kvótabizott- ságot értesíti. Fáik Miksa előadó tett ezután előterjesztést azon adatokra nézve, amelyekre a bizottság­nak szüksége van még érdemleges munkájának megkezdése előtt. Hosszabb eszmecsere után, melyben egyes bizottsági tagok a bemutatandó adatokra vonatkozólag nézeteiket és kívánsá­gaikat előadták, Tisza István gróf miniszterelnök kijelentette, hogv a kormány azon adatokon kívül, melye­ket eddig már rendelkezésre bocsátott, a vita során kívánt összes adatokat rövid utón még a legközelebbi napokban a bizottság tagjainak megküldi. A bizottság ezt tudomásul vette és elhatá­rozta, hogy első érdemleges ülését junius hó 7-őn, kedden, délután 5 órakor fogja meg­tartani. A német kereskedelmi szerződés. Ber­linből táviratozzak * A Nordd. Alig. Ztg. jelenti: A német birodalmi és ausztria-magyarországi kereskedelmi szerződések felújítására vonatkozó szóbeli tárgyalásokra ideérkezetteket a német delegátusokkal egyetemben Richthofen báró külügyi államtitkár üdvözölte. Az államtitkár szavaira Szögyény-Manch nagykövet, Beck báró osztályfőnök és Biró miniszteri tanácsos vála­szoltak. A jövő ülés délután 3 órakor lesz. A bélyegtörvény revíziója. Félhivatalosan je­lentik : Lukács László pénzügyminiszter elrendelte a bélyeg- és illetékszabályok revízióját, melyre nézve kitűnő anyagul szolgál a közigazgatási bíróság gyakorlata. A revízióval egy kiváló pénzügyi tiszt­viselőt bíztak bíztak meg a pénzügyi minisztérium­ban, aki a díjtételek helyesbítése iránt is javaslatot készít. Mint értesülünk", az előmunkálatok már annyira előhaladtak, hogy nemsokára kész javaslat­tervezet áll a miniszter rendelkezésére. Bánffy győzelme, A szegedi választás. — Kiküldött tudósítónk telefonjelentóse. — Szeged, május 31. Leírhatatlan izgalom között indáit meg és folyt le ma Szegeden a képviselőválasztásf amelyből báró Bánffy Dezső, az uj-párt vezére került ki győztesen. Súlyos küzdelem előzte meg ezt a diadalt. Az összes hatalmi tényezőket mozgósították a volt főudvarmester megbuktatására és a kormánypárt felsőbb parancsra egyenesen Tisza miniszterelnök nevéhez kötötte a győzelmet. Mindamellett as államhivatal- nokok legnagyobb-része, derék vasutasaink z'ome, nem engedve semmiféle pressziónak, Bánffyra adta le szavazatát. Csak a főhivatalnokok, táblabirák és KáXlay Albert főispán legközvet­lenebb környezete szavazott Rónayra. A Bánffy-táborban kezdettől fogva óriási volt a lelkesedés. Csengő-bongó zeneszó mel­lett, jelöltjüket viharoson éljenezve, vonulnak fel váiasztói szavazni. Főkorteseinek, de külö­nösen Hock Jánosnak páratlan ovációkban van része. Az aranyszáju papot annyira meg­szerették a szegediek a választási küzdelem folyamán, hogy a jövő választáskor okvet­lenül felléptetik a város Il-ik kerületében. Szemere Attila és Dániel László óriási zöld toliakkal kalapjaik mellett intézkednek és a Bánffyval leutazott többi párthive: mint dr. Fried Vilmos és dr. Sebestyén József ügyvédek, továbbá dr.JTabnai Elemér lapszerkesztő is lázasan dolgoz­nak. A városon keresztül-kasul robognak a kocsik, a választási helyiség körül a forgalom teljesen fennakadt. Valósággal lázban ég az egész vá­ros, melynek apraját-aagyját kizárólag a pá­ratlanul izgalmas választási küzdelem foglal­koztatja. Délben a Rónay-párt hazug híreket terjesz­tett, amelyek szerint Bánffy jelentékeny ki­sebbségben van. De ez a fogás teljesen célt tévesztett, mert csak nagyobb lelkesedésre ösztökélte Bánffy híveit, akik innen kezdve tömegesen szavaztak a jelöltjükre. Délután két órától kezdve Bánffy állandóan többségben van. Óriási lelkesedést és neg- hatottságot keltett, amikor egy Kiss Péter nevű száz esztendős aggastyán Bánffyra leszavazott. Balassa Ármin és vezérkara óriási, szinte emberfölötti munkát fejtettek ki. Becsey Károlyra, a függetlenségi párt jelölt­jére idáig 44-en szavaztak le. Délután mind töme­gesebben vonultak fel Bánffy hivei. Három óra után a kormánypárt kimerült. Ekkor sza­vaztak le KáUay Albert főispán és Lbw Imánuel szegedi főrabbi Rónayra; ugyancsak a kormánypárti jelöltre adták le szavazatukat a piarista tanárok is. De inpen a Rónay-párti választók egyre szórványosabban érkeznék és a Bánfíy-pártiak az egyes felvonuló szavazom zajos gunykacajjal fogadják. Három óra után a függetlenségi ipartestü­letből Lenqyel Zoltán vezetése mellett negyven ember vonult fel, hogy Bánffyra leszavazzon. Négy órakor a Bánffy-párt több hive Beeseyhez, a függetlenségi jelölthöz fordult, azzal a kéréssel, hogy, mintán győznie amúgy sem lehet, lépjen vissza. Kevéssel négy óra után Becsey ezt a kérést teljesítette és visszalépett. A kormánypárt hiába fejtette ki a legnagyobb erőfeszítést, ekkor már Bánffy győzelme tel­jesen biztosítva volt, noha még a vasúti vona­lakról is visszahívtak egyes szolgálatban lévő vasutasokat, kényszerítvén őket, hogy a kor­mánypárti jelöltre leszavazzanak. Ekkor Rózsa Izsó, a kormánypárt elnöke a következő táv­iratot küldötte gróf Tisza István miniszterel­nöknek : Bukásunk biztos, szavazónk nincs. A választás részletes leírását a következők­ben adjuk: Már reggel bét óra tájban megnépesültek a kortestanyák. A Rónay-párt megszállotta az Európa-szállót, a Bánffy-párt a Tisza-szállót, a Regdon-féle vendéglőt és a Csikós-féle ven­déglőt, a Becsey-párt pedig a Páva-féle ven­déglőt foglalta el. A Bánffy-párt tanyáin, a Regdon-féle vendéglőben és a Csikós-vendéglő­ben pontban hét órakor egy-egy cigányzenekar rázendített a Rákőczi-indulóra. Nyolcadfél órakor a választók a Széchenyi- térre vonultak, ahol a városháza előtt óriás, ponyvával leteritett deszkabódét állítottak föl a szavazóknak. A bódé bejárói úgy vannak megcsinálva, hogy a pártok sem fölvonulásuk­kor, sem a távozásukkor nem találkozhatnak, ami a rendkívül nagy izgatottság miatt szüksé­gesnek látszott. Kilencedfél órakor a városháza erkélyéről Lázár György dr., a választás elnöke jelen­tette, hogy három jelöltet ajánlottak: Rónay Jenöt, Bánffy Dezső bárót és Becsey Károlyt: Minthogy kilencig újabb ajánlat nem érkezett, megkezdődött a választás, két szavazatszedő küldöttség előtt. Az egyik küldöttség elnöke Lázár György dr., a másiké Ivankovics Sándor dr., városi tiszti főügyész. Sorshúzás utján eldöntötték, hogy az első küldöttségnél huszas csoportokban sorrend szerint Bánffy báró, Becsey és Rónay választói, a második kül­döttségnél Becsey, Rónay és Bánffy választói szavaznak. Tiz órakor Lázár elnök jelentette, hogy a szavazatok aránya a következő: Az első küldöttségnél szavazott: Bánffy Dezső báróra 60 Rónay Jenőre 60 Becsey Károlyra 7.

Next

/
Thumbnails
Contents