Független Magyarország, 1904. július (3. évfolyam, 823-853. szám)

1904-07-01 / 823. szám

Budapest, 1304 ül. évfolyam, 823. sz. Péntek, julius 1. Főszerkesztő: Dr. LENGYEL ZOLTÁN Felelős szerkesztő: LÓBÁNT DEZSŐ Főmunkatárs: BEDŐHÁZY JÁNOS Szerkesztőség és kiadóhivatal í BUDAPEST, VI., KIRÁLY UTCZA 72. SZÁM. TELEFON SZÁM: 586. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre 28.— kor. g Negyed évre 7.­Fél évre . . 14.— Egy hónapra 2.40 kor* Kérjük, azokat a tisztelt vidéki előfizetőinket, kiknek előfizetése jnnius vé­gén lejárt, hogy előfizetésüket az illető postahivatalnál szívesked­jenek minél előbb megújítani, hogy a lap szétküldésében fennakadás ne legyen. Tisza beszél. Budapest, jnnius 80. Figyelj áhítattal te ország, emberek, hagy­játok abba munkátokat, ti folyók, szik­lák, néma kövek, hallgassatok ide ! Nagy­hatalmú kormányzótok, mindnyájatok ura és parancsolőja ma szónokolt és jól figyeljetek szavára, mert ö dönt sorsotok fölött és amit mond, felér egy cseleke­dettel, mert kezében van jövendőtök és boldogulástok nincs más, mint amit ö elébetek szab ! A nagyur, aki, mint maga mondta, tizenkét órát dolgozik naponta, drága idejéből másfélórát szakított ma ki arra, hogy közölje veletek, hogyan és mily módokon szándékszik veieíek sáíárkodni. Ö elmondta budgetbeszédét: a sokfejü tömeg a háta mögött, amely mindig és mindenkor éljenzett, amikor abból a piros bársonyszékből, ahol a hatalom helye van, valaki megszólalt, ma is betöltötte ezt a hivatását; Hódossy Imre a nemes és önzetlen politikus pedig sietve járult hódoló üdvözlésre. Panasz és zokszó ne jöjjön ajkatokra; bírálni öt ne merjétek, hanem örvenjetek, hogy a titokzatos utakat járó végzet őt nektek adta, hogy életetek utján az ő bölcs keze vezet benneteket. Halljátok a fenkölt szavakat, amelyek ajakáról leperegnek ? A gyöngyszem sem oly tiszta, nem oly becses. Oázis­hoz értünk, hogy immár vége az elmé­leti és közjogi vitáknak és a költségve­tést tárgyalhatjuk. Ti tudjátok miről van sző. Arról a botor és ostoba álomról, nemzeti nyelveteknek érvényesüléséről a hadseregben, amelyért másfél esztendőn keresztül lázban égve, hajtva egy őrült hevülettől, harcoltatok. A sivár álomnak hál* Isten vége. Nem kell félnetek, hogy újra kezdődik. Itt az ébredés, amely ime kies és üdítő oázishoz vezet benne­teket : a költségvetési vitához és benne módot nyújt nektek, hogy megtudjátok, mint kivan benneteket boldogítani az, ki elkalauzolt benneteket a sivár pusz­taságon keresztül : gróf Tisza István. Csak oda figyeljetek az ő szavára;— és a világért se hallgassatok arra, amit mi mondunk. Mert a mi szavunk isten- káromlással teljes. Mi nem hullunk porba a győztes vezér nagysága előtt és mi az oázis berkeiben, a pálmák levelei alatt meglátjuk a mérges viperákat és a szi­szegő kígyókat. Ti csak higyetek abban, hogy Tisza István becsületes nemzetiségi politikát akar csinálni és meg kívánja valósítani azt a jelszót, amelyet ma is fennen han­goztatott, hogy ez az állam és kultúrája más mint magyar nem lehet. Ne kér­dezzétek, hogy minek az izgatások le­fegyverzésének leiadatát, amely oly fon­tos állami érdek, az egyházakra bízni ? Azon a kijelentésen se ütödjetek meg, amely szerint szükséges a büntető- törvénykönyvnek az állami és társa­dalmi rend ellen való izgatásra vonatkozó szakaszait módosítani. Ne keressétek, mint mi, akik a megátalkodott tagadás szellemét képviseljük, ebben a szocialis­ták elleni kérlelhetetlen és minden esz­közt felhasználó harc bejelentését és a rendőrállam proklamálását. Gondoljátok, hogy ez is az óazishoz tartozik' és ha Tisza István mondja, higyjétek el, hogy ez a fegyver, a kérlelhctit.cn ’rendőri intézkedéseknek, az atkotm; lyból való kirekesztésnek pallosa, amelyet immár Európa nyugatán mindenütt félretettek, alkalmas a szocializmus hatalmas esz­méjének leküzdésére. De menjünk tovább. Tomasics Miklós, a magyar kormány volt tagja és most legutóbb Kovacsevics horvát képviselő megmondták a magyar népképviselet házában, hogy Horvátországban jönnek- mennek a pénzek és ennek a gu­ruló aranynak egyedüli célja a ma­gyar áll am eszme ellen való izgatás szitása. Miért kutatnátok; az okát, hogy erről a bölcs, a nagy kor­mányzó mélyen hallgat ? Miért sürgetné­tek, hogy nyújtsa ki erős kezét Sebenico polgármestere és Zágráb érseke ellen, akikről nyíltan hangzott el a vád, hogy az arany útja az ö kezükön át vezet ? És mi közötök hozzá, hogy a zágrábi egyetem bizonyítványát Bécs univerzitása elfogadja és szemetek előtt öleli keblére mindazt, ami Horvátországban ellenetek tör, tőletek elszakadni vágyik, átkozottul jő szövetségesetek, az osztrák? Nyugodjatok bele mindebbe. Nyugod­jatok bele abba is, hogy kormányozó uratok szidja, szapulja, kicsinyíti, elődjét, Széli Kálmánt, lebirálja terveit és alko­tásait és az az előd mindezt a tehén­istállóból, a fejösajtár mellöl hallgatja. Értsétek meg, hogy ez a magas politika és hogy Szélt ur, régi uratok méltó uj uratokhoz, Tisza Istvánhoz, továbbá, hogy az ország dolgánál mindig elöbbrevalők a személyes ambíciók, különösen ha azok az Osztrák-Magyar Bankhoz ve­zetnek. Végre nyugodjatok bele abba is, hogy országotok hatalmas ura előtt silli a tör­vény, hogy üres formalizmus által nem engedi magát visszatartani attól, hogy annak tételes intézkedéseit lábbal ne ti­porja és legyetek boldogok, hogy bizto­sítja számotokra a szabad kezet arra, hogy — 1899. XXX. ide, vagy oda — megmaradjon számotokra a közös vám­terület, amelyhez — ö mondta, hát igaz — oly forrón ragaszkodtok! Ha pedig .jégül eszébe jutna bennete­ket a Reichsrathba vinni és részévé tenne a dicsőséges összbirodalomnak, akkor is boruljatok le előtte, akkor se használja­tok ellene rendkívüli eszközöket. Mert ö nagy, hatalmas és bölcs és akkor is csak a ti javatokat akarná ! ... Budapest, juaius 30. A képviselőház holnap, julius hő 1-én délelőtt 10 órakor ülést tart, melyen az 1904. ; évi állami költségvetés tárgyalását folytatják. A függetlenségi párt értekezlete. A függetlenségi és 48-as Kossuih-párt pénteken, julius hó l én délután 6 órakor a pártkör Erzsébet-köruti helyiségeiben értekezletet tart. Bánffy üdvözlése. Báró Bánffy Dezsőnek szegedi győzelme mind szélesebb körben kelt visszhangot. A táviratok és levelek utján kife­jezett üdvözletek közt számot tesz a székely- keresztúri választókerület, honnan egyszerre 219 aláírással ellátott üdvözlő ivekben adtak a legelőkelőbb választók kifejezést örömüknek. Megelégedéssel vesszük tudomásul, hogy a Kárpátok közelében is kigyultak az öröm fák­lyái ér hazafias szellemtől áthatott lelkek kívánnak friss erőt, egészséget és sikert báró Bánffy Dezsőnek küzdelméhez. Apponyi Budapesten, Politikai körökben pozitív formában elterjedt az a hir, hogy gróf Apponyi Albert ma, csütörtökön Budapestre érkezik és mindaddig itt marad, résztvevén a Ház ülésein, mig költségvetési zárbeszédének elmondására sor nem kerül. Apponyi azonban ma nem jött meg és — mint értesülünk — csak egy napra, zárbeszéde elmondása végett fog annak idején eberhardi birtokáról, ahol je­lenleg tartózkodik, a fővárosba feljönni. Gróf Zichy Aladár beszámolója. Gróf Zichy Aladár, a néppárt ezidőszerinti faut de mieux elnöke, tegnap tartotta beszámolóját Szentpéterur községben. Az ifjú vezért lekisérték: Érászt Sándor, Zboray Miklós, Darányi Ferenc, Kovács Pál, Jankovich Béla, Szüllő Géza, Farkas József és Zmeskál Zoltán képviselők. A gyűlés tegnap dél­előtt 11 órakor folyt le Szentpéterur községben. Zichy gróf beszámolójában azoknak a híreknek mintegy válaszául, melyek szerint a néppárt volt elnöke, Zichy János gróf úgy nyilatkozott, bogy a revíziót elejti, megállapította, hogy a néppárt megteremtő eszméje a megtámadott keresz­tény Magyarország volt; ezt az eszmét pedig az egyházpolitikai törvényalkotások támadták meg. Lapunk mai száma. 20, oldal,; ■»

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents