Független Magyarország, 1905. október (4. évfolyam, 1272-1302. szám)

1905-10-01 / 1272. szám

/W ' 0 /3 Budapest, 1905. IV. évfolyam, 1272. sz. Vasárnap, október L Főszerkesztő: LENGYEL ZOLTÁN ELŐFIZETÉSI ÁJLAK; Szerkesztőség és kiadóhivatal; BUDAPEST, VH., ERZSÉBET-körut 50. szám. I Egéaz évre 28.— Fél évre 14.— borona Negyed évre 7.^ borona Egy hónapra 2.40 ' « Főmunkatárs: BAKONYI SAMU TELEFON SZÁM: 586. Vérünket Magyar Hazánkért! Az uj időknek uj jelszava támadt. Az uj jelszóban régi tartalom. V. M. H. — a fenti három szónak első képlete. Vesz- szen Minden Hazaárulő! — a fentivel ellenkező jelentése. Ez az ifjúság jelszava. Tömörít a szent ügy érdekében, harcra hiv az ellenséggel szemben. Szeretetet hirdet a mieinknek, pusztulást ellensé­geinknek.' És e jelszó terjedni fog. Lángra gyújt, csatára szólít. Egy küzdő táborba jöjjön hát a ma­gyar ! A kocka el van vetve. Átléptük a Ru- bikont. Nem mi, de ellenségeink. Most már a cselekvőké a világ. Alkudni nem lehet, fecsegni nincs idő. Le akarják tiporni a nemzet szabadsá­gát. Vérbe fojtani elszánt küzdelmét. Ké­szül Bécs a döntő csapásra. Ily körülmények közt össze kell fogni minden becsületes magyarnak. Végig kell vezetni a passzív ellenállást minden téren, de nem szabad hagyni megmozdulni a provokálókat. Isten őrizzen a fegyverfogás gondola­tától is. Nem lehetséges, de nincs is reá szük­ség. Hagyni kell a Habsburgokat, hadd birkózzanak velünk. Nem szabad sem tért engedni semmiféle beavatkozásnak, sem alkalmat adni semminémü zavar- csinálásnak. Tegyünk úgy, műit a birkózó, midőn béka módjára hasra fekszik, kezét, lábát kinyújtja mozdulatlanul. Hadd kínlódjék a másik. Hadd pusztítsa erejét. Hadd erőlködjék, hogy hátára fordítsa. Egyszer majd kifárad s akkor talpra ugorva, pi­hent erővel vágja földhöz a különben erősebb ellenfelét. A Habsburgok is véghez visznek min­dent, hogy bennünket megfordítsanak. Összes erejüket, idejüket koncentrálják és kimerítik. A nemzet egységes elhatározá­sán és minden hézag nélkül való passzív ellenállásán azonban megtörik minden. Se katonai, se pénzügyi, se politikai téren boldogulni nem fognak. Egész Ausztria gazdasági élete züllés­nek indul. A hadsereg tekintélyben és értékben utolsóbb lesz a zulukafferekénél. Politikai tekintetben pedig Magyarország ez időre teljesen kikerül a bécsi befolyás alól. így kell a mai rendszernek kimúlni és holttestének feloszlani, mielőtt a mi füg­getlenségünk korszaka bekövetkeznék. És ezt a harcot mi megvívjuk a poli­tika terén. De ez nem elég. Erre fütyül­nek és tovább próbálkoznak Bécsben. A politikai harc vezet ugyan mindent, de a harcot az egész szervezett társa­dalom egységes küzdelmének kell lük­tetve kisérnie minden téren. Ha kirúgjátok az osztrák vigécet, töb­bet ér, mintha szidjátok a németet. Ha elbocsátjátok a német nevelőnöt, több hasznot csinál, mintha bennünket élje­neztek. És ezek csak fontos részletek. A fő­kérdés a katonai kérdés. A főharc a ka­tonai harc. És ennek ott benn a kaszár­nyán belül kell lefolynia. Innen kívülről óbégatva, sohase fognak a várfalak le­dőlni. A passzív ellenállás­nak át kell hatolnia a ka­szárnyák falain! Mert "ez is lehetséges! Sőt ez a legjobb. A katonai passzív rezisztencia hármas irányú és pedig 1. az osztrák-német tisztek társa­dalmi bojkottja, 2. a tartalékos tisztek és a tovább szolgáló altisztek lemondása, 3. a német nyelv nem értése. így kell a hadsereget lehetetlenné tenni. Ki kell közösíteni minden emberi társa­ságból a megszálló hadseregnek idegen tisztjeit, hogy sírva meneküljenek Beck úrhoz és fenyegetve követeljék Magyar- országból való hazaszállításukat. Nekem hiába viselitek fiatal barátaim a V. M. H. feliratú kokárdákat, mig az osztrák hadseregben tiszti sarzsit viseltek. Le kell mondani mindenkinek! Egy ma­gyar fiú se szolgálhat és erősíthet egy olyan hadsereget, amelyről a császár maga mondta ki, hogy az nem magyar és soha se is lesz magyar. Nem lesz magyar ? Hát persze, hogy nem lesz addig, mig a magyar fiú nem akarja. És az osztrák császár tegye ma­gyarrá, ha mi magunk alávetjük neki magunkat ? S ha nincs bátorságtok közlegényként szolgálni, menjetek haza és ne járjon a szátok! Ne hivalkodjatok a vérünket a magyar hazáért jelszóval, mert gyávák vagytok, akik sohase haltok meg a ha­záért, mikor kétévenkint egy tizenhárom- napos gyakorlattól is féltek. Vagy gyáva, vagy nem magyar, vagy a hiúságot a haza ügye elé helyezi az, aki szeptember 23-ika után még mindig tartalékos tiszt vagy tovább szolgáló al­tiszt a leigázó, hóditó, osztrák hadse­regben. Senki se parancsolja, hogy tisztek le­gyetek. Ha magyarok vagytok, mondjatok le. így kényszerítjük magyarrá lenni a hadsereget, s ha magyarrá lesz, a rango­tokat is visszaadjuk. És nem tudunk németül! Az Isten se parancsolhatja ránk, hogy olyan nyelven értsünk, ahogyan nem érzünk. S a magyar se köteles tudni, mi a „halb links“ és mi a „rechts um“. Nincs törvény, mely a németül értést és a németül beszélést előírná. Nem kö­teles senki megérteni a német szót, ha kipukkadnak is a hadnagy urak, ha be­csuknak is érte. Hja ! becsukás ! Édes véreim, tegyétek le a gomblyukból a V. M. H. betűs jel­vényeket. Nem hiszem, hogy meghalni tudnátok a hazáért. Nem hiszem, mert aki a kurta vastól is fél, az meghalni gyáva. S ha az alföldi magyar gyerek, akinek még a pacsirta is magyarul éne­kel, megérti a német szót, hát hogy a mennydörgős mennyköbe akarhatjuk, hogy az osztrák császár tábornokai tegyék ma­gyarrá a mi hadseregünket, azok, akik­nek még az ősapjuk is sült német volt. Harcolnunk kell minden téren a tör­vény uralmáért a törvénytelenség ellen. S ha tudunk ellenállni a vármegyében, tudhatunk a hadseregben is. A passzív ellenállásnak egy a célja, egy a szelleme, egy a módja mindenütt. A tömegerő hatalmával érvényesülhet itt, érvényesülhet ott is. S ez a passzív ellenállás a katonai téren azt mondja: fogadjatok szót katonák a fe­lébb valóknak: ha a p-arancsát értitek. De ha nem értitek? És a hottentotta, meg a kínai nyelv nem olyan idegen és nem ép annyira érthetetlen a magyar fiú előtt, mint a német ? Becsukni csak egyeseket lehet. Az egész hadsereget nem. Mert ha mind becsukják, ki fogja őrizni a becsukottakat ? Passzív ellenállást se lehet folytatni egyeseknek, csak az egész nemzetnek. És a nemzetnek az ellenállást át kell vinni a katonai térre is. Vérünket Magyar Hazánkért! — ez a jelszó. Vesszen Minden Hazaárulő! — ez a három kezdő betű másik értelme. De előbb pusztuljon ki minden német sző s akkor kivesznek a hazaárulók és megmarad a vérünk is ! Lengyel Zoltán. Lapunk mai száma 32 oldal. =

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents