Függetlenség, 1906. február (19. évfolyam, 25-47. szám)

1906-02-01 / 25. szám

25. szám. FÜGGETLENSÉG Mihály a reggel háromnegyed hatkor induló vonattal utazott Budapestre. La­kásáról egyedül hajtott ki az állomáshoz, — senki sem bántotta. Az állomáson egyedül sétált, egyedül ment a váróte­rembe, egyedül a vasúti pénztárhoz, — senki sem bántotta. És mégis — mihelyt a vonat előállott — hirtelen nyolc rendőr bukkant elő tiszteletére, egy rendőrbiz­tossal élén. Szóval a h. főkapitány ur csak diszőrségd akart adni a megy efő - nöknek, ami komikus lenne, ha nem lenne olyan bosszantó. Ezt a túlbuzgósá­got feljegyezzük magunknak a — legkö­zelebbi városi közgyűlésig! — Rsgéczy Ilona sikere. Közönségünk bizonyára rokonszenvesen emlékszik még a Regéezy-lányokra, akik több Ízben ra­gadták el művészetükkel a kecskeméti közönséget is. Most Regéczy Ilona újabb sikeréről érkezik híradás. Az Országos Zeneakadémia olvasóköre t. i. tegnap este az intézet egyik beteg növendékének segítésére hangversenyt rendezett s ez alkalomból különös dic«érettel Írnak a fővárosi lapok Regéczy Ilonáról, aki Kösz- lej vonós hatosában tűnt ki művészi játé­kával s különösen azzal, hogy vonójával biztosan fegyelmezte kamaratársait. Őszintén örvendünk sikerének. — Hirtelen halál. A róm. kath. egy­házközség hosszú éveken át működött, derék végrehajtója Szeles József tegnap este hivatalos minőségben járt kinn a Máriavárosban. Haza felé menet hirtelen rosszul lett. Szivszélhüdós érte s pár órai kínlódás u'án meghalt. Halálát ki­terjedt rokonság gyászolja. — A szeszélyes időjárás. Áprilisi idők járnak. Alighogy beállott január vége felé a téli havazás, alighogy elő vettük a korcsolyákat/ máris olvad, olvad szün­telen, sőt olyan enyhe a lég, mint tavasz- szal. Az embernek szinte kedve kerekednék tavaszi ruhába bújni és a jégpályán — tenniszezni. Bolond időjárás, szeszélyes és fölötte bizonytalan, hogy holnap mi­lyen időre ébredünk, havat fúj-e a szemünkbe az északi szél, vagy vigan lengedez a zcphir ? kár csak a politiká­ban. Egyik nap szinte érezzük a kibon- takás reménysugarának melegségét, de másnap már ismét a zord, a kietlen, a hideg elzárkozottság és merevség észlel­hető a nemzet és a király álláspontjában. — Teaestély. A Siketnémákat Gyá- molitó Egyesület f. évi február hó 2-án a Royál-szálló éttermében rendezi teaestélyét, mely elé nagy érdeklődéssel tekint a mulatni vágyó fiatalság. Jegyek előre válthatók Fekeie Mihály és Szél Nándor könyvkereskedésében, továbbá Gyenes Mihály cukrászdájában. — A kihágási osztály 1906. évi ügy­forgalma. G., őrfí'y Pál rendőrkapitány ma készítette el a vezetése alatt álló kihá- gási osztály 1905. évi ügyforgalmáról szóló kimutatást, amely szerint a múlt évben megszüntető határozatot hoztak 424 esetben, 525 egyén ellen ; felmentő Ítéletet hoztak 361 esetben, 4^8 egyén ellen, marasztaló Ítéletet pedig 1900 eset­ben 2160 egyén ellen. A elmarasztalt egyének közül 1 napi elzárásra Ítélt ik. 152 egyént, 1—4 napi elzárásra 222-öt, 5 ir' _ apig ♦'n.o elzárásra 43-at 15—29 napig taiv elzárásra 16-ot és 30-19 napi elzárásra 13 egyént. E mellett mellék­büntetésre beitek 1511 férfit és 649 nőt. A 2160 elmarasztalt egyén közül hatóság és közrend elleni kihágás miatt büntet­tek meg 121 egyént, közbiztonság elleni kihágás miatt 150 egyént, közcsend el­leni kihágás miatt 887 egyónt, közegész­ség és tesi épség elleni kihágás miatt 12-öt. A népiskolai oKtatásbol folyó köte­lezettség megsértéséből keletkezett kihá­gás miatt 3 egyént marasztaltak el. cse­lédügyi kihágásból kifolyólag 67-et, köz- egészségügy elleni (1876. XIV. te. eller) kihágás miatt 347-et. Erdészeti kihágás­ért megbüntettek 26 egyént, vadászati kihágásért 16-öt, vadász és fegyver átló elleni kihágásért 2-öt. Az ipartörvény elleni kihágás miatt 157-et marasztaltak el, állategészségügy elleni kihágás miatt 53 at. A véderőtörvény kijátszásáért 56 egyént büntettek meg, a vasárnapi mun­kaszünet megszegéséért 26-ot, a beteg­segélyezési törvény elleni kihágásért 6-ot, a közutakról szóló törvény elleni kihágás­ért 114 egyént, mezőrendőri kihágásért 89 egyént, italmérési szabályzatok kiját­szásáért 17 egyént, bimlőoltási, lóössze- irási, mezőgazdasági kihágásért 20-at, tűzrend, építkezés és köztisztaság elleni kihágásért 88 egyént, a vágóhídi, hely- pénzszedési, ebtartási és egyéb kihágá­sokért elítéltek 487 egyént. — Országos vásár. A szomszédos Felső-Dabas községben február hó 11. és 12-én országos vásár lesz, Vészmentes helyről bármely állat felhajtható. — Elveszett pénztárca. Gergely Pál budapesti magánhivatalnok f. hó 28-án este a színházban elvesztette fekete bőr- táreáját, melyben 3 drb 20 koronás bank­jegy és 20 koronp ezüst pénz volt. Ma feljelentést tett a rendőrségen, amely már megindította a nyomozást. — Tilos árusítás.] Kerekes Antalné úrréti asszony ma délelőtt a piacon ti­tokban nyulakat és foglyokat árult. A rendőr azonban észrevette és midőn tőle a foglyok hozzákerülésének módjáról kérdezősködött, az asszony zavarba jött és ellentmondásokba keveredett. Ezért előállította őt a rendőrségen, ahol azon­nal ki is hallgatták. Valószínű, hogy a vadakat orvvadászok lőtték és őt bíz­ták mrig az el árusítással, de rajta vesz­tettek. A rendőrség nyomoz ez ügyben. — Veszekedés. Leitner Dániel, László, Német István és a felesége tegnap dél­előtt a piacon valami csekélységen össze­vesztek és olyan botrányos lármát csap tak, hogy a rendőrségnek kellett közbe­lépnie. Ma a rendőr feljelentette őket. — Meghiúsult kasza-betörés. A keddi számunkban ismertetett kasza-betörés ügyében még eredmény nincs. A nyomo­zás folyik a lefoglalt . bűnjelek alapján. Szigeti Sándor, a gópraktár tulajdonosa ma fent járt a rendőrségen és kijelen­tette, hogy a betörésből semmi kára nem származott, mindössze is a vaskassza egyik foggantyujának letörése a tényleges kára — A köncsögi csendélet hősei. A na­pokban történt Rönesögön, mint jelentet­tük, hogy éjjel néhány ismerős legény beállított Görög Mihály gazdához és italt kértek. A gazda adott is nekik bort, pálinkát. Az ivásnak a vége az lett, hogy a legények egy kis parázs-verekedést ren­deztek, amelyből Vágó Ezókiel agyba- főbe verve került ki. A rendőrség azon­nal megindította a nyomozást és ma si­került is elfogni Alraási Józsefet és Si­mák Jánost, akik a vallatás alkalmával be is ismerték tettüket. Atkisérték őket az ügyészségre. Vágó Ezékielt, aki a verekedés alkalmával kapott sebeibe bele­halt, ma boncolták a kir. törvényszék boncoló termében. SZÍNHÁZ. HETI MŰSOR. Csütörtök febr. 1. Szentbernáti barátok (Pá­ros bórleí.) Péntek, febr. 2. Katinka grófnő (Félhely- árak.) Szombat fpü:'. 3. Ripp van Winkle (Páratlan bé»M). Vasárnap, febr. 4- délután Liliomfi. Este: Selyembogár (Páros b.). Gül Baba bemutatója. A Budapesten oly na<?y sikert elért*Gül Baba bemuta­tója színházunkban február 10-éről pár napra elmarad, mert a díszletekkel, me­lyekkel az igazgatóság nagy feltűnést óhajt kelteni, a kellő időre nem készül- hettek el. Vendégszereplés. Ohorn Antal világ­hírű színműve a Szentbernáti barátok holnapi előadásán Pál szerepét Incseli Szöts Antal játsza, kinek fellépése eset­leges szerződtetésével van összefüggésben. A vendégszereplő most végezte kitűnő eredménynyel a sziniakadémiát. A böregér. Nem akarunk beleszólni az elkeresz- telési vitába, mely „A denevérét belügy­miniszteri engedély nélkül „Bőregér“-re magyarosította. Elvégre szívesen meghall­gatjuk mi Strausz bűbájos muzsikáját idegen cim alatt is, csak jó előadásban halljuk. A szinlap Írója valószínűleg csak viccelni akart, hogy ugyan ráismer-e a publikum Jaz előadásból az igazi „De­nevérére. Ráismertünk. Dacára a tenorista be- rekedése folytán előállott hármas szerep­cserének, határozottan élvezhető előadásban volt részünk. Ez első sorban Szepesi Szidi (Rosalinda), Parlagi Kornélia (Adél) és Agnelly Irén (Orlowsky) érdeme, akik énekbtn, játékban kielégítették a publi­kum igényeit. Hellui (Alfréd) megadással viselte a reá rótt tenorpartít, Czakő (Eisenstein) stilszerü humorral játszott és Bérczy (Frank) elegáns szabású ruhái­val pótolta hangját óz a szalon-komiku­mot. Kellér a fogházör szerepében nevet­tetett meg, Csáky Fal ke szerepéből va­rázsolt mulatságos figurát. Havi Rózsi és Gitta Ottilia ügyes táncukkal arattak zajos sikert. Az előadásból kifolyólag még egy kellemetlen jelenségre kell rámutatnunk. Színházunkban tudniillik csúnya, Ízlés­telen szokás kezd újabban lábrakapni. Klakkok szerveződnek egyik és másik primadonna érdekében, melyek nem elég­szenek meg azzal, hogy őrült tapsorkán­nal áldoznak a saját szabadalmazott külön istennőjüknek, hanem olyankor kez­denek feladatuk magaslatára érni, mikor a másik istennő hívei tartanak inspekciót a tapsolásban. Fülsértő pisszegésbe kap­nak, nem gondolva meg azt, hogy ezzel kellemetlenül feszélyezik a közönség azon részét, mely néni iratkozott be sem az egyik, sem a másik istennő templomába. A két klakk igy mulat és igy igyek­szik Jefőzni, túllicitálni egymást. És a végeredmény rendszerint az, hogy — mint „A denevér" tegnapi előadásán is történt — a pártatlan publikum füle szo­rul orvosi beavatkozásra. Mivelhogy a pisszegés ragadós mulatság. És megtör­ténhetik, hogy legközelebb majd a közönség pisszegi le a klakkokat. Pisszegni kezd a páholy, a földszint, a kritikusok — nemsokára pisszegnek már a súgó, a .jegyszedők, a páholynyitogatók, Rivészi János, Bognár Ferenc, Győri bácsi, utol­jára már a szereplő színészek is megkap­ják a morbus pisszegettéi t. íme: Kerner karmester úr már is beleesett ebbe a ragadós betegségbe. A második felvonásba ékelt táncjelenet után egyszerűen lepisszegte a t. c. pub­likumot, mely a táncot megakarta ujráz- tatni. Szegény Kerner I Csak aztán va­lami baja ne legyen . .. ___________________ (kv.) Szeiffi Karoly Kossuth - kávéháza Kecskemét, Nagykcrösi-i'fcza 16. szám egész éjjé! nyitva. —— Reggeli és uzsonna kávé 10 kr. —— 600—-700 darab szép akácfa. eladó. — Szerszám késaitéshes is alkalmas. — Érlesitést ád Bódogh Ferencz gyógyszerész. _____________________________3. oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents