Függetlenség, 1907. november (20. évfolyam, 249-273. szám)

1907-11-01 / 249. szám

2. oldal FÜGGETLENSÉG 249. szám. Terjesszük a Függetlenséget! NAPI HÍREK. Tájékoztató. — Naptár. November 1. Péntek. Római kath.: Mindszent. Református: Mindszent. Görög-orosz okt. Joel. Nap kél 6 óra 34 perckor, nyugszik 4 óra 43 perckor. — Időjóslás. A központi meteorológiai intézetnek Kecskemétre érkezett jelentése szerint a következő idő­járás várható : Változó napok. — Országos vásárok. Alberti november hó 3-án. Kiskunhalas november 3-án. Horgos november 3-án, Kiskunmajsa november 11. A Gazdasági gőzfürdőt reggel 6 órakor nyitják. Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon 145. A holtak ünnepe. A holtak ünnepét üljük, szorongó szívvel, mélységes szomorúsággal. Koszorúk töméntelen sokaságától nehéz illat árad szét a levegőben, a temetők utján száz meg száz ember ballag lehajtott fővel. A fekete gyász éjszakája borul le ránk, melyre kísérteties világosságot vetnek a sírok apró mécsei. Kinek nincs drága halottja künn a teme­tőben? Hol a boldog család, melynek szerettei még mind együtt vannak s távol tőlük az örök elmúlás gondolata? Nincs senki, akit ma föl ne keresne a halottak emléke s ez az emlék annál szomorúbb, mennél közelebbről ér hozzánk. A rég porladó tetemek mellé egy hosszú év lepergése folyamán mennyi, de mennyi uj koporsó költözött; hányán járkáltak még tavaly vidáman közöttünk s ma már gyertyákat gyúj­tunk a sírjuk felett? Az uj halottak emléke még élénken él a lelkűnkben s elvesztésükön érzett fájdalmunk ma megkétszereződik. Köny- nyezne, zokogna ma minden ember, ha lelke el nem fásult volna rég a mindennapi küzde­lemben, ha könnyei ki nem apadtak volna a létért vívott rettenetes harcban. Egyik nap több keserűséget hoz, mint a másik, egyiken több csapás, fájdalom ér ben­nünket, mint a másikon. Az örökös bajba belefásul az érzésünk; sírni, megnyugtató könnyeket hullatni kevesen tudnak már közü­lünk, csak fájó lélekkel, nyomasztó lehangolt- sággal bámulunk bele a gyertyák világába. S a ránk szállott borús érzések lassan-lassan állhatatos vágyakozásba olvadnak. Ahogy a mécsek bevilágítják azt a sok-sok egymás mellé sorakozó sirhalmot, melyekben csak oly csöndesen, háboritlanul pihen a legnyomorul­tabb koldus, mint a legboldogabb, leggondta­lanabb életet élt nagyúr: a kérges lelkünk megnyugvást talál abban a végső tudatban, hogy minden küzdelemnek eljő a határa s hogy ha egyszer mi Is lekerülünk a hideg föld alá, biz’ odalenn már nem fáj ’semmi, semmi. S épp ebben a gondolatban van a mai ünnepnek legszebb jetentősége. Olyan rut az élet, hogy illik annak ünnepet szentelni, ami végre megszabadít a tenger szenvedéstől. Mért ne jusson legalább ma az eszünkbe, hogy az a fekete gyász csak azoknak borzalmas, akik számára újabb csapást jelent, mert elszakította tőlük azt is, kiért még érdemesnek találták a szenvedést: ámde hívatlanul is eljő az idő, amikor ez a fekete gyász lesz a boldog ki-ut ebből a sok szennyből, ebből a tenger alá- valóságból, amire gyűjtő fogalom az Élet. A Kecskeméti Közös-Konyha. Kecskemét, 1907. október 31. A Kecskeméti Első Közös-Konyha Egye­sület előkészítő bizottsága f. hó 28. és 29-én tartott ülésén megállapította a közös-konyha alap- és kezelési szabályait. Helyszűke miatt ezeket egész terjedelmükben nem közölhetjük, azonban erre szükség nincsen, miután értesü­lésünk szerint, a bizottság már intézkedett az alapszabályok kinyomatása iránt. így hát olvasó közönségünk arról részletesen igy is értesülni fog. Legközérdekübb részeit azonban kiragad­juk és az alábbiakban tájékoztatjuk az érdek­lődőket : Az egyesület az 1875. évi keresk. törvé­nyek 62. pontja, az alkalmi egyesülésekre vo­natkozó határozmányai alapján létesül. — Az alapszabályok (6. §-ának) rendelkezése szerint az Egyesületnek egyénileg meghatározott tag­száma nincs. Tagja lehet minden fedhetlen előéletű egyén, aki terhes szerződéseket köthet és az alap- és kezelési szabályokat magára nézve kötelezőnek elismeri, a belépési nyilat­kozatot aláírja, tovább (9. §.) jegyez az egye­sület közös-konyhájából legalább egy egész étadagot és az ennek ellenértékét képező adag­dijat az egyszersmindenkorra szóló felszerelési díjjal együtt az egyesület pénztárába lefizeti. A felszerelési dij minden egész étadag után 25.— JK., féladag után 12-50 K. Az étadag dij egész adag után havonként 70— K., félada-1 gonként 35"— K. Féladagot csak egész adagon felül lehet jegyezni. — A közös-konyha által kiszolgáltatandó élelmezés ebéd és vacsorából áll. Egy egész adag a következő mennyiséget tartalmazza: Az ebéd 3 tál, a vacsora 1 tál ételből áll. Vasár és ünnepnapokon délben 4 tál étel. Egy egész ebédadag 1 liter leves, fél kg. főtt marhahús kőrzéssel és mártással, — vagy 1 és fél 1. főzelék, fél kg. sült feltétjei, — 1 1. főtt illetve megfelelő mennyiségű sült tészta, vagy fél kg. pecsenye; egy vacsora adag fél kg. sültet tartalmaz megfelelő mennyiségű mel­lékétellel. Vasárnap este hideg konyha, mely a tagoknak délben adatik ki. Az étlap kéthetenként előre állapittatik meg az egyesület választmánya által és a ta­gokkal előre közöltetik. Minden tagnak jogá­ban áll idényszerii vagy egyes vidékeken divó étkeknek az étlapba való felvétele iránt a vá­lasztmány figyelmét felhivni, minthogy azonban a közös-konyha tagjainak csakis rendes polgári élelmezést nyújt, — tilos az étlapba a fényűző vagy a közös-konyha irányától eltérő ételnemüek felvétele. A tálalás délben 12—2 óráig, este 6—8 óráig van. Vasárnap 12—1 óráig. Az ételki­szolgáltatás a jövetel sorrendjében történik. A konyha tisztasága és az ételek elkészítésére, egyszóval a rendfentartás ellenőrzésére a vá­lasztmány és felügyelő bizottság tagjai sorrend­ben gyakorolnak felügyeletet. Úgy értesülünk, hogy a közös konyha helyisége a Kecskeméti Tisztviselők Egyesüle­tének helyiségében lesz, valamint, hogy a konyha vagyonának kezelését egyik helybeli pénzintézet fogja magára vállalni, hová is az összes befizetések teljesitendők lesznek. Az alapszabályok elkészülte után a vezetőség azon­nal kibocsájtja az kötelező aláírási iveket. Miután aláírást az előkészítő bizottság egyenlőre legfeljebb csak 100 étadagra fogad el, már jó előre felhívjuk azon t. olvasóink fi­gyelmét, kik az Egyesületbe belépni óhajtanak, hogy ebbeli szándékukat az előkészítő bizottság tagjainál már most jelentsék be. A közös-konyha működését már f. évi december hő 1-ével megkezdi. — Lapunk legközelebbi száma az ünnep miatt vasárnap reggel jelenik meg. — Joghallgatók Katona József sírjánál. A kecskeméti ev. ref. jogakadémia ifjúsága holnap, nov. 1-én Katona József sírjánál gyász­ünnepet rendez, mely alkalommal emlékbeszé­det mond Csapiár Vilmos és Fodor Viktor al­kalmi ódáját szavalja Augner Rezső II. éves joghallgató. — A Földrajzi Társaság köszöneté. A Magyar Földrajzi Társaság, mint mai számunk­ban jeleztük, köszönő leveleket irt Kada pol­gármesterhez, Sándor főjegyzőhöz és Szegedi tanácsnokhoz. Ma a város tanácsához is érke­zett a Társaságtól levél, melybeu igen meleg hangon köszöni meg a város közönségének áldozatkészségét s azt a dicséretes érdeklődést, melylyel az a Társaság valamennyi előadását kisérte. — A reformáció emlékünnepélye. Tegnap délután 3 órakor tartotta a kecskeméti ev. ref. jogakadémia és a főgimnázium a reformáció emlék ünnepélyét. A kecskeméti közönség nagy számmal jelent meg a gimnázium tornacsar­nokában, hogy meghallgassa a fényes műsort, mely az énekszámokon kívül Molter Károly Vili. oszt. tanuló emlékbeszédéből, Szalontay Barnabás II. éves joghallgató magas nívójú felolvasásából és Nagy Sándor IV. éves jh. erőteljes szavalatából állott. — Előléptetés. A hivatalos lap mai száma közli, hogy a király Mészáros Etele dr. II. osz­tályú honvéd-huszár ezredorvost, I. osztályú ezredorvossá léptette elő. — Árpádünnep. A kecskeméti ev. ref. Jog­akadémia által november 17-én délután 5 óra­kor rendezendő Árpádünnep műsorának egyik kiemelkedő száma lesz az újonnan megalakult jogász quartett bemutatkozása. A quartett tag­jai Markó Imre IV. éves, Hajagos József, Fodor Viktor II. éves és Szívós Béla I. éves jog­hallgatók. — A colloqiumok. November hónap! A szegény jogászgyerek szorongva csapja össze kezét: már ? Alig kezdődik az iskolai év, már is vége az első nemeszternek s bizony az utolsó egész november hónap a legkeservesebb. Novemberben tartatnak ugyanis a colloqiumok s ekkor alapvizsgáznak azok, kik júniusban és szeptemberben nem mentek neki a vizsgáknak vagy pedig, ha neki vágnak is, bátorságukat nem koronázta siker — elhasaltak. Szóval, bi­zony a jogászok sem pihennek eddigi habá­raikon, hanem ők is kezükbe veszik a rém vas­tag tankönyvek salátakiadásait és tanulnak — ép úgy, mint lenézett középiskolai diákkollé­gáik ! — A DMKE. uj fiókjai. Az alig négy esz­tendős kulturegyesület szervezése egyre tart. Osztályai, fiókjai létesülnek az egyesületnek, amely magasztos munkájában mindjobban halad előre. Most is — mint értesülünk — öt helyen alakul fiókja, illetve osztálya a délvidéki magyar közművelődési egyesületnek. Osztályai létesülnek : Budapesten, Szabadkán, mig fiókjai Kecskeméten, Cegléden és Vácott. — Az árunyilatkozatok ellenőrzése. A ke­reskedelemügyi miniszter a külkereskedelmi statisztikára vonatkozó árunyilatkozatok kitöl­tése dolgában rendeletet intézett az összes törvényhatóságokhoz. E rendeletek szerint száz koronára büntetendők mindazok, akik valótlan adatokat tartalmazó árunyilatkozatokat szolgál­tattak be. E bírságpénzek az országos tanonc­iskolái alapnak utalandók és közigazgatási utón hajtandók be. — Rendőri hir. Október 30-án este 7 órakor László Imre IV. tized 114. szám alatti lakos Pulai István IV. tizedbeli korcsmájában az ablakokat kapával beverte s a házbelieket is agyonütéssel fenyegette. Duhajkodásának az odaérkező rendőrök vetettek véget, kik a de­likvenst igazolás végett a kapitányságra ki­sérték. — Novemberi költözködés. A halottak napjával beköszöntött a novemberi költözködés is. A megrakott, döcögő butor-szállitó kocsik fel-feltünedeznek az utcákon. Ez a mostani aligha lesz forgalmasasb a májusi hurcolkodás- nál, mert igy ősszel bajossabb a takarítás az uj lakásban. Most tehát javarészt a szegényebb osztály költözködik uj hajlékba, meg az, aki csak ideig-óráig tud meglakni egy helyen. — A községi tanítók vasúti jegye. A köz­ségi tanítók már többször folyamodtak a ke­reskedelmi miniszterhez féláru vasúti jegy vál­tására jogosító arcképes igazolványért, kérel­müket azonban mindannyiszor elutasította a kormány. Miután a f. é. 27. t.-c. s az annak életbeléptetésére kiadott közokt. min. rendelet az esküt tett községi fenitókat köztisztviselők­nek nyilvánítja s azok jogait rájuk is kiter­jeszti : a kecskeméti községi tantestület ez ala­pon most újból megfolyamodja az arcképes igazolványokat. Az okos érvelési kérelemnek alighanem foganatja is lesz. — Tánciskola áthelyezés. Urbán István a kecskeméti úri családok körében is előnyösen ismert táncmester tánciskoláját az Úri Kaszinó sétatéri helyiségébe helyezte át. Az uj tanfolyam november hó 2-án nyílik meg. — Egy jó karban levő hosszú zongora, 80 kor. eladó II. t. Lejtő-utca 316. szám alatt.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents