Gazdasági Mérnök, 1890. január-december (14. évfolyam, 1-52. szám)

TA RTALOM. Állnt tenyésztés. Lóistállókról ... ... ............................... ... 435 Ló tenyésztők figyelmébe. Mének szétosztása 21 Lótenyésztőkhöz felhívás ... ... ... ... ... 81 Melyik a legjobb húsmarha ... ... ... ... 518 Milkpony ... .. ... ... ... . ...................... 535 Se rtésetetési kísérletek ... ... ... ... ... 535 Árvfzmentesftö és vizszabályozó társulatok. Alsó-szabolcsi tiszai árm. társ. 187, 454, 508 Berettyó-körösi vízszab. és árm. társ. 210, 461, 533 Bodrogközi tiszaszabályozó................ ... . ... 55 Cs ongrád-sövényházi ármentesítő társulat ... 149 Dömsöd-dunapatai védgát társ. ... ... .. ... 187 Heves-szolnok-jász vidéki árm. társ. — ... 454 Hosszúfoki árment. társulat... ... . 20, 497 Kékkállóvidéki belvizek ... ... 4(31 Körös-Tisza-Marosközi árm. társulat.. .. 445, 497 Középtiszai ármentesítő társulat ............. ... 422 I’e stmegyei belvizek levezetése .. ..................... 455 Sebes- és Fekete-körös szabályozása 101, 113, 135, 189. 521 Szolnok-Csongrád tiszabalparti árm. társulat 103 Tiszai nagygyűlés ... ... ... ... 467 Tiszaszabályozás .................... ............................. j-34 Ti szaszabályozás sikerének biztosítása ... ... 526 Tiszavölgyi társulat közgyűlése ............ 502, 514 Ti szavölgyi társulat közp. bizottsága 43, 114, 174, 246, 470, 506 ltÍZtOSÍt&M. Biztosítási szabályok ... ... ... ............ ... 21 Bi ztosítás tízparancsolatja........................................ 232 üg yletek Magy. mérnök és építészegylet ... ... ... ... 68 Orsz. magyar gazdasági egyesület 56, 104, 150 199 Orsz. m. gazd. egylet kertészeti szakosztálya 509 Orsz. magyar kertészeti egyesület ... ... 211 Orsz. magy. iparegyesület............... ... ... ... 487 Os ztr.-magy. szesztermelők értekezlete . . 128, 139 Pestmegyei gazdasági egylet ... ... ... ... 68 Electroteclinika. Bécsi nemzetközi electromos társaság ... ... 522 Bécs villamos világítása ... ... ... ... ... 30 Budapest-bécsi villamos vasút ... .. ... 534 * Deckert és Homolka új mikrofonja . ... 195 Dunaparti villamos vasút „. ... . .. .. 32 Edison vagy Ganz-féle villamos világítás ... 29 Egyvágányú villamos próbavasút ... ... ... 56 * Electromos erőátvitel ... ... ... ... ... 473 Electrotechnika kilátásba helyezett vívmányai 356 Electrotechnikai kísérleti állomás felállítása ... 278 Fontos haladás a telefonnál ... ... .................... 222 * Hordozható villamos lámpa ... ... ... 52 Jeleknek, rajzoknak, kézírásoknak villamossággal való továbbítása __ ... .................... ... 235 Ki rály-utczai villamos vasút... ... _ 67 Lakmayer villamvezetéki rendszere .................... 151 La nghaus új villamos lámpája ... ... ... ... 199 Londoni új villamos vasút a Themze alatt ... 490 London villamos világítása ............................. ... 522 Ma gyar electrotechnika a külföldön ... ... 307 Már a falnak is van füle... ...................... ... ... 199 Ne mzetk. villamos kiállítás Mm. Frankfurtban 517 Önműködő villámbeütést ellenőrző készülék ... 404 Podmaniczky utczai villamos vasút... ... 67 Teatrofon ... ... ... ... ... ... ... ... ... 431 Telefon az árvízvédelem szolgálatában 217, 241, 271, 284 Telefonhálózat a Felső-Bodrogmentén ... ... 364 Telefon Kis-Szálláson... ... ... ...................... 431 Te lefonösszeköttetés Páris és London közt ... 499 Telefon Szatmár és Erdőd közt ... ... ... 33 Telefon terjedése ... .................. ... ... ... 331 Új telefon ...................„ ... ... ... ... ... 372 Új telefon (Lowt-féle) ... ... ... ... ... ... 510 A villamos erő használata, tekintettel a magyar­országi viszonyokra ... __ ... .... 86 Villamos erysmatoskop... ... ... ... ... 510 Villamos ívlámpák világító erejének fokozása 510 Villamos propellerek ... ... ... ... ... . . 61 Villamos motorok műhelyekben .................. 295 Vi llamos mozdonyok ... ... ... ... ... 200 Villamosság alkalmazása konyhában ... ... 380 Villamosság és sűrített levegő ... ... ... 159 Villamossági találmányok _............................ ... 493 Vi llamosság mint balesetmegakadályozó ... ... 104 Villamos torpedo... ... ... . ................. 372 Vi llamos vasúti balesetek ... ............................ 80 Vi llamos világítás falun ... ... ................. 87 * Villamvilágítás h zi használatra ... ... ... 419 Villamos világítás orosz hajókon ... ... __ 520 Él etrajzok. Andrássy Gyula gr. ... ... ............. ... 85 * Bethlen András gr._._ ... ... ... ... ._ 145 Stoczek József... ... ... ... ... ... ... ... 229 Építészet. Ablakok és ajtók beigazítása és kiemelése ... 371 * Amiot-féle íépcső-kúszó ... ... ... 100 Czin- és czinkfedelek bemázolása __ ... 295 Ép ítő iparban igen fontos szerszám 194 Építő iparunk érdekében ... ... ... ... 345 Érdekes alapozás ... ... ... ... ... ... 57 Falak védelme nedvesség ellen ... ... ... 295 Főváros csatornázása ... ... ...................... 43 Fő városi végleges vízvezeték ... ... ... ... 430 Gazdasági épületekről ... ._ ... 417 * Gazdasági épületek szellőztetése légkémé­nyekkel ... ... ... — ... ... .. ... 492 Házak fűrészporból ... ... ... — ... 510 Házfedőkre való máz és aszfalt . észítése ... 171 j Jégvermek építéséről ... ... „ ... 493 j Községi útak és terek rendezése ... ... ... 86 i Lakások gyors kiszárításáról ... ... ... ... 254 * Lóistálló Chozieritzi uradalomban ... ... ... 280 Megyeház tervezése ... ... — ............. — 462 Mé sz oltásáról ... ..................................... 219 11 Munkásházak pályadíjnyertes terve ... ... 28 Munkáslakások kérdéséhez ............. ... ... 425 Mű helyek, épházak és lakhelyek kikövezése 462 Olajfestés friss cement vakolata ... ... ... 232 Párisi lakóház építése és berendezése 111, 146, 173, 185, 195 ......................................... ... ... 207 Pa latető ......................................................... ... ... 322 Pé csi vízvezeték ............................. ... 521 Ré gi rómaiak villái 436, ... ... ... ... ... 434 Szélmalomépítés új módja ... ... ... 232 Téglaégető körkemenezék építéséről ... 441 Tégla öntött vasból, melyhez nem kell vakolat 53 * Uj gabonaszállító és raktározó építés rend­szer ... ... ........................................................... 52 Uj építési rendszer .......................................... ... 100 Uj építő anyagok ... ...................... .... ... 235 Uj közúti vashidak Győrött ... ... ... ... 492 Uj vízvezetéki csöve:c ... .. ... 57 Vakolat lehullása elleni óvszer ... ... ... ... 295 Vízvezeték Eperjesen ........... ...................... 430 Ga zdasági gépészet. * Darálógép ... ... ... ... ... ... ... 429 Dobos malom nedves és száraztakarmány őrlé­sére ... ... ... _. . ... .................... 396 * Gabona minőségmérő ... ... ... ... 420 Gabouamosy és kőkiválasztó készülék ... 233 * Gabonatisztí tó-gép ...................... _. ............. 282 Ga zdasági gépek bevitele Oroszországba ... 535 * Gép a répamag vetésére és szórására ... ... 293 Gépészet fejlődéséről... ... ... ... ... ... 498 Gépkisérleti telep Vasmegyében . ... 163 Gyapjúnyiró gép ... ... .. ... 163 * Hnnter-féle répafejelő és kiemelőgép ... 63 * Hungária balance vető borona ... .... ... 411 * Itatóvíz előmelegítője ... ...__... ... 90 * Készülék gabonazsákokba töltésére raktárak­ban ... ... ... ... ... ... ... ... ... 424 Központi állomás gazd. gépek vásárlására ... 516 * Leszih-féle kettős működésű rosta ... ... 330 * Lindenhofi Acme ... ... ... — ... ... 159 * Loher cséplő-készülék gőzcséplő gépekhez 186 Mesterséges költőgépek ... ... ... ... ... 57 Nemzetközi vetőgép kiállítás Foggiában ... ... 294 Óvóintézkedés a gazd. gépeknél előforduló sze­rencsétlenségek ellen ... ... ... ... 394, 501 Uj gabnatisztító gép ... .. . ... ... ... 322 Uj határozmányok gőzkazánokra vonatkozólag 511 Amerikai összeadó gép ... ... ... ... ... 504 Eredeti új fűrész __ ... ... ... ... ... ... 21 * Gázmotorokon tett újítások ... ... ... 445 Gőzgépek alapozása ... ... ... ... ... ... 46 Gőzturbina ... ... __ ... ... ... ... ... 199 * Javított csavarhajtó ... ... ... 338 * Javított készülék fák levágására ............. 88 * Javított trágya- és szénavillák ... _. ... 404 Kalapernyő ... ... .................................— ... 244 Ka zánkő képződésének megakadályozása 462 Kazánrobbanások okai és azok elhárítása ... 433 Levélbillogozó gép ... ... ... .. ... 316 * M. államvasúti gépgyár loeomobiljai 436 Mért futnak a hajtószíjak egyoldalban ... ... 160 Modern hajógépek ... ... .......... ... ... 457 Mo torok a kisiparban ... ... ... ... 158 Németalföldi kotrógépek ... ... ... ... 151 Önműködő gőzkazán-fűtő ... ... .. ... 243 Sűrített levegőgépekről ._ ... ... 244 * Szélmótor mai álláspontja ... ... ... 467 Szivattyú-bagger.. .......................... ... ... ... 234 Uj írógép ... ... ........................ ... -- 248

Next

/
Thumbnails
Contents