Gazdasági Mérnök, 1894. január-december (18. évfolyam, 1-52. szám)

A £ 17V V V v'í Ö •'*6 % f T artalomjegyzék: Oldal Állattenyésstés. Allatkivitelünk..................................................508 "sikónevelésről ..................................................209 re nyészállatok átörökítő képessége . . 158 Ármentesitö társulatok Aldunai vaskapu szabályozás.........................527 Alsó-szabolcsi tiszai árm. társaság . . . 200 Arad-csanádi öntöző csatorna . . 19, 31, 188 Berettyó-kőrösi vizszab. és árm. társ. 491, 503 Bodrogközi tiszaszabályozó társaság . 176, 502 Ferencz-csatorna társaság...................................294 Heves-szolnok-jászvidéki tisza és belvizsza­lyozó társaság..................................................491 Kőrös-tisza-marosi árm. társaság .... 515 Morva szabályozása..............................................8Q Országo s bizottságok kiküldése a Morva folyó szabályozása tárgyában....................................260 Rába szabályozása..............................................44 Sebes-körösi vizszabályozó és ármentesitö társaság........................................ 80, 104, 491 Tiszav ölgyi társulat . . . 31, 79, 199, 281,623 Tiszaszabályozás folytatásához ..... 13 Tisza-kőrös-zugi árm. és belvizszabálvozó társaság megalakulása.....................................93 Életrajzok * Barocs János...................................................^85 Bethlen András gróf......................... 241, 278 Car not mint mérnök.......................................328 Emlé kbeszéd báró Sennyei Lajos felett . . 173 * Förster Nándor..............................................52 Ko ssuth Lajos............................................. 134 Lesseps Ferdinánd............................................604 * Uj földmivelési miniszter..............................349 Építészet. Alagcső vezetés és a városok kiszárítása . 281 Amerikai építkezés...............................................45 Beton alkalmazása az építkezéseknél . . 422 Chikagói szennyvíz csatorna ..........................20 Eg y uj módszerii bádogfödés.........................362 Építészek modern feladatai..............................135 Építkezések túlságos siettetése.........................449 * Hegyvidéki nyaraló ................................... 4 Gazdasá gi építkezés ........................................374 Lakóházak és gazdasági épületek kiszárítása alagcsövezés utján........................................194 Na gy vasútépítés az alföldön........................356 Népies építkezés tanulmányozásáról . . . 149 * Nyaraló az alföldön................................... 16 * Román király kastélya Pelosban . . . 113 * Sertés istálló..................................................498 * Temesvár sz. k, város rendezési terve . 98 Tüzmentes építés.............................................552 * líj építészeti szerkezetek az Egyesült­Államokban ..................................................256 Vidék építészete Magyarországon .... 1 Világ legmagasabb templomtornya . . . 375 Oldal. Egyesületek. Gazdasági egyesületünk ....... 86 Mezőgazd. hitelszövetkezetek külföldön . . 113 Mezőhegyesi congressus............................. 487 Molnárok c ongressusa........................., . 501 Poros z mezőgazd. kamarák................................87 Részvénytársaságok.............................................579 Electrotechnika. Eleelromos közúti vasutak fékezéséről . . 592 * Electromos tolópad 581 Első villamos mozdony.....................................61 Házi villamostelep.............................................351 * Sinkapcsolások villamos forrasztása . . 436 Technika a tőke szolgálatában ....................544 Újítások a távbeszélés terén........................522 Uj villamos telep........................................ 351 Villamos e rőátvitel.............................................121 Villamos hajózás...............................................57 Villamos világítás Dalmácziában .... 25 Villamos világítás és erőátvitel .... 73 Villamos világítás a tengeren........................164 Villamosság különféle alkalmazása . . . 241 Villamos munkagép kiállítás........................279 Villamo s üzem aeeümulatorokkal .... 422 Villamos vasutak terjedése.........................417 Villamo s itató berendezés..............................618 Viz villamos emelése . 146 Gazdasági gépészet. Aratógépek ............................................................207 * Bevált mezőgazd. gépek......................... 389 * Centrifugál rosta.............................................533 * Deering-féle kévekötőgép.............................508 Gazdasági g épészet.............................................484 * Gazd. gépek a párisi gazd. kiállításon . 139 * Gazd. gépek a német gazd. kiállításon . 525 * Gőzeke......................................................484 * Locomobil szivattyú 123 Magyar mezőgazd. gépipar................................98 * Maurer oltógépe.............................................124 Mily irányban tökéletesítsük a gazd. gépeket 145 * Petróleummal hajtott cséplőgép .... 268 * Újabb gazd. gépek .... 244, 546, 606 IJjabb a gőzekéről.............................................253 Újítások cséplőgépeken...................................265 Vontató gép az erdészetben..............................413 Gépipar. * Diósgyőri aczélgyár újabb vívmányai . . 593 Fel nem robbanó gőzkazánok ..... 328 * Fleming-Ferguson-féle vizkazán .... 472 Füstmentes gőzmozdony ,.............................484 * Gázmotorok..................................., . . 376 * Gép építőanyagok kipróbálására . . . 400 Haladások a gőzhajókazánok szerkezetében 374 * Javított eszterga és fúrógép.................... 3 * Javított gépek..................................................340 Kazánrácsok porhanyós tüzelésre .... 255 Kőmeginunkáló gépek.......................................389 Locomo bil előnyei.............................................508 * Macadam feltörőgép „...................................471 Oldal * Pickslev-féle combinált mozsármalom . 596 * Sebesjárásu gépek vili. világításra . . . 424 * Szállítható petroleum motor.................447 * Uj alkohol recktiflkáló...........................28U Uj csavargőzös triplex géppel ..... 50 Hasznos tudnivalók Almabor készítés ........................................425 Békan yálból papír......................................32 Egynémely dolog a marhasózásról . . . 164 Fagomba értékesítése...............................329 Fén yes fekete lakk....................................249 Gabona n yomtatás uj módja.................393 Hesseni légy elleni védekezés.................243 Kazánok tisztítása.....................................139 Kerosin kazántisztitó szer .........................101 Va slakk.........................................................393 Vérm érgezés ellen.....................................599 Hajózás Aldunai hajózás.........................................173 Adr ia hajóraja....................................... 19 Baros Gá bor és a dunai hajózás .... 315 Budapesti dunai rakodópartok................527 Da nubius hajógyár . . . ..........................117 Dun agőzhajós társaság 1893-ban .... 316 Erie csatorna ...................................................176 Fr anczia belhajózás ....................51, 61, 155 Fi ume hajóforgalma................................30 Gőzhajózás a Maroson ....... 8 Hajógépek fejlődése és szervezete . . . . 110 Hajók ellentállása....................................579 Hajó zható Béga........................................ . 260 Ko rintusi csatorna társ, ...... 19, 128 Külföldi hajósiskolák................................56 Lánezhajózás reformja az Elbén .... 277 Magyar gőzhajózási társaság................248 Magyar fo lyam és tengerhajózás .... 540 Magyar hajózás ügye.........................181, 534 Magya r hajósok orsz. egyesülete .... 56 Magyar nemzeti hajózás..........................265 Manchesteri csatorna . ,......................... 8 Maroson való tutajozás...........................44 VI. Nemzetközi belhajózási congressus 278, 306 397, 409 Németország vizi utai................................75 Németországi belhajózás..........................148 Porosz vízjogi törvény ..............................152 Uj hajóépitkezések hazai gyárakban . . . 544 Ipar. Budapesti hajóépitő ipar..........................56 Co gnac ipar.............................., . . . 2 Fel sőbb ipari szakoktatás ..............................157 Ipar i szakiskolák és szakoktatás 378, 397, 545 Kossuth és a magyar ipar....................134 Magyar i par helyzete..............................461 Mag yar ipar-egészségügvi muzeum . . . 217 Malomipar....................................................13 * Papirdoboz gyártás..............................292 On hengergyártás hazánkban.....................41 Tapl ó ipar....................................................37

Next

/
Thumbnails
Contents