Gazdasági Mérnök, 1894. január-december (18. évfolyam, 1-52. szám)

■ Oldal. I Kertészet. Beteges cserépedények kezelése .... 153 Csehország kertészete .................................. 352 Fák ültetése.................................................. 9 Gyü mölcsfatenyésztésről általában .... 473 | Műtrágya a kerti ágyakra . . . . . . 129 Kiállítások. Bécsi élelmezési kiállítás.............................. 68 Elek tromos gépek kiállítása..............................248 Ezredéves kiállítás.........................65, 310, 513 Munkagépek kiállítása............................. . 129 ! Nemzetközi k iállítás Bécsben ................- 44 18 94. berlini mezőgazd. kiállítás .... 5? Találmányok és újdonságok kiáll.......................162 .Villamos munkagép-kiállítás ..... 93, 434 Közgazdaság * Amerikai gabonaelevatorok.........................171 Amerika pénzügyi helyzete...............................57 f Cs atorna vám............................................. • 56 Czuko rgyártás legújabb módja...........................67 Czukorgvár Sárváron.......................................141 Cz ukorháboru...............................................374 Doh ányfogyasztás Francziaországban ... 68 Dohánykivitelünk ...............................................57 Élelmi ezikkek kivitele.............................. 18 Ez üstbányászat hanyatlása......................109 Fel sőbb gazd. oktatás ......................... 462 Fr anczia gabonakereskedelem.................102 Ga bonabehozatal Európába..............................141 Gabonaszállitás..........................................256 Gazdasá gi szeszipar helyzete..................63 Gazd termények gyártása......................422 Ga bonaárak................................................469 Gabonaszállitás Amerikában......................460 Gy apjutermelésünk.....................................281 Gy őr mint kereslc. piácz ...............................33 Jövő gépei..............................................................61 Kereskedelmi szerződéseink.......................86 j Ke ményítőgyártás.....................................437 Kő szénkérdés...............................................446 Kő rösszabályozás gazd. fontossága .... 58 j Lisztkivitelünk Braziliába...........................226 Ló kivitelünk Angliába.............................. 200 j Magyarország fémbányászata.........................267 Magyarország szesztermelése....................200 Ma gyar közgazd. monográfia.........................53 Mag yarhoni ezüstválság............................23 Nemzetközi piaczok és agrárkérdés . . . 170 Nyomásos gazdálkodás J...........................485 Olaszország közg. helyzete......................104 Os ztrák tengeri hajózás...........................164 j Őrlési engedély ........ 431, 497 Román keresked. szerződés.....................193 ; Só kivitelünk................................................41 Szőlőtelepitő bankok...............................471 * Urikányi szénbányák ..............................161 Valuta és kereskedelmi mérleg ..... 472 Közlekedés. Amerikai vasutak.............................. 188, 290 * Amerikai felvonóhíd........................................316 Angol vasutak . ,........................................246 Ausztria-Magyarország vasúthálózata . . . 488 Bécs-Budapesti vili. vasút...............................86 * Bostoni földfeletti vasút.............................137 * Boynton-féle kétkerekű vasút.........................147 Burgasi kikötő.........................................19, 32 Esztergomi Dunahid ......................... 188, 344 Fe rencz-csatorna....................................................56 Fiumei kikötő....................................................56 Fö ldalatti vasutak .... 44, 295, 417, 544 Kopenhágai szabadkikötő....................................32 Kö télpályák.......................................................582 Közúti vasutak....................................................39 * Lartigue-féle vasút........................................110 Oldal. Londoni földalatti és new-yorki földfeletti vasút................................................. 345. 484 Mag yar alföldi transversalis műut . 90,170, 188 Niagara vasút............................................. . 448 Po sta és táviró a kiállításon.........................185 Postagalamb.......................................................402 Pö llmann-féle vasúti kocsik..............................364 Székelyföldi vasutak........................................287 Tenger alatti alagút, ............................................57 Uj alagút....................... 18 Uj hid a Tiszán........................................ . 57 Uj olasz vasutak ............................. 491 Uj vasúti összeköttetések ..........................484 Uj vasuti-hid..................................................176 Utasok biztonsága......................... . 413 Vasúti hóhányó gépek......................... 26 Vi zi utak Amerikában...................................183 Kü lönfélék. Agrár szoczialismus az Alföldön .... 193 Akarat a növényeknél..........................................62 Amerikai rendszabályok gyárégések ellen . 520 Amerikai sztrájk.................................................386 An tioxid.................................................................508 Anilintinták.......................................................520 Aszbest................................................................438 * Bukovszky-féle gőzfertőtlenitő .... 27 Búzatermelési költség Amerikában ... 45 * Ghicagói szabadkőmives ház....................195 * Épületek szállítása ........ 89 Fagvupot előállítása 180 Fakoezkaburkolat , ,..............................423 Fe hér fém bukása.............................................410 * Forrasztás nélküli lánczok gyártása . . 594 Füstemésztés a mozdonyoknál........................266 Gazdák és a millennium...................................218 * Gerson-féle lüröbol........................................243 Gőz mo Z (1 ofTCi líTTé n y k ő ra és lianvatlása . 2o4 Gyári kémények füstjének csökkentése . 137 Gyémánt előállítása........................................568 Hi tbizományok.................................................223 Ho ld egy méternyiről......................... 185 520, Ingyen v etőmag ..................................................104 In nen-onnan............................................98, 146 * József fhg. alcsuthi parkja....................510 Legmély ebb fúrólyuk........................................350 Madárgyülés utánzására..................................145 Max im-féle léghajó.............................................206 Mérnök feladata közegészség terén . . . 572 Mérnöki pálya.......................................................362 Mit együnk ?..................................................134 Mo zdonvok tűz nélkül........................................449 Müőrlés.................................................................412 Műszaki csevegések.............................................533 Német járadék birtok törvény...........................88 Ny olcz órai munkaidő........................................252 Oroszországról..................................................449 Pénz története..................................................470 Pe troleum eredete.............................................245 * Petroleum alkalmazása gőzkazántisztitásra 375 Repülés problémája ........................................470 Szabadalmi ügy reformja . . . 318, 342, 434 Szárított szeszmoslék..........................................39 Társadalmi önsegély .........................................49 Tők e, tőzsde és közönség...................................469 Uj vízjogi törvény.............................................509 Vas és aezélnemek felismerése.........................545 Westinghouse-féle gyorsfékező.........................544 Mezőgazdaság-. Aratási eredmények Magyarországon . . . 353 Aratáskor............................................................327 Bécsi nemzetközi gabona vásár .... 321 Búzatermelés és buzafogyasztás .... 446 * Czélszerü emelő a mezőgazdaságban . . 509 Fejőgépek................................................................268 Gabonastatistika..................................................399 OldaL Gazdasági üzem specialisálása....................543 Gépe k befolyása a mezőgazdaságra . . . 374 * Grőber-féle szőlőkapák..............................412 Hány szor szántsunk ........ 18 Helyes gazdálkodás szénával....................341 Ho moki szőlők ellensége..................................423 Ho ni czukorrépatenyésztés..............................377 Közegészség és mezőgazdaság........................458 Külf öldi mezőgazdaság . . . 101, 181, 292 Közraktárak mezőgazd. szempontból . . . 195 Kultúrnövények őshazája..................................278 Ma gyarország mezőgazdasága....................125 Malomipar és mezőgazdaság.........................386 Mestersé ges haltenyésztés ....................44, 57 Me zőgazdasági hitel.............................................350 Mezőgazdaságunk és a kivitel . . . 401, 414 Mezőgazdaság feladata................................... 1 Mezőgazdaság é s törvényhozás...........................37 Mezőgazdaság és bankhitel..............................616 Mezőgazdaság bajai ......... 251 Mezőgazdaságunk helyzete.............................027 Mezőga zdasági előadások.....................................81 Mi a műtrágya?..................................................376 Munk a megosztás a mezőgazdaságban . . 457 Nitrogéntrágyáról . .............................. . 538 Olas zország mezőgazdasága...............................66 Öntö zések hazánkban és a külföldön . . . 328 Orosz kereskedelmi szerződés.........................109 Petroleum motorok a mezőgazdaságban . . 313 Rizstermelés Olaszországban.............................522 Sz énakészitésről.................................................266 Th eoria és praxis a mezőgasdaságban . . 125 Többet vagy olcsóbban termeljünk e ? . . 446 Záporesők káros hatása...................................390 Találmányok. ' vasalás . .............................................. 19 * Agyaghengerlő..................................................103 * Ajtózárbiztositó............................................483 * Ajtócsukó..................................................391 * Ajtósatok oljjozója........................................343 * Biztonsági ólomzár.......................................575 * Csapmaró korong.............................................198 * Csiszolókorong..................................................283 * Csőkapcsolás..................................................163 * Csöveskazán . .............................................258 * Czukorrépa kapáló-gép..................................539 * Eljárás tengeri víznek sótól való elválasz­tására .................................................................512 * Emelőcsiga.......................................................451 * Fafoszlató készülék.......................................115 | * Fejőgép............................................................162 * Fiókkerekü sorvetőgép.............................. 18 * Füst koromgyujtója ........ 403 * Gabona fajtázó-gép........................................344 * Gázfejlesztés..................................................378 * Golyós csap ..................................................369 * Gőzkazánok betétes szűrője.................... 7 * Gyalugép fagyapot vágásra...........................42 * Hajócsavar.......................................................355 * Hajtószijrakó.................................................386 * Jacquard gép..................................................174 | * Járássebességet változtató szerkezet . . 501 | * Javítás villamos izzólámpákon .... 151 * Javítások hydraulikus motorokon . . . 186 * Káposztavágógép...............................................77 * Kéménysüveg.................................................475 * Kettős malom..................................................197 * Kovácsoló formaütközőkkel.........................151 * Kötélcsatlás.......................................................427 * Kukoricza csutkadaráló..............................526 * Kupturbinák.................................................367 * Lánczkészités uj módja..............................141 * Lóheremagtisztitó.............................................450 * Malom . . . . ,...................................464 * Önműködő vízvezetési csap...........................67

Next

/
Thumbnails
Contents