Gazdasági Mérnök, 1896. január-december (20. évfolyam, 1-52. szám)

XX évfolyam' 1. szám Budapest, 1B06 január 5 EGYSZERSMIND A TISZÁYOLGYI TARSULA megjelenik MINIJÉN A8ÁRNAP | Szerkeszti: GON DA BÉLA min. oszt. BlSSietést díj: Egész évre 18 frt, félévre 6 irt, negyedévre 3 forint. | műegyetemi m.-tanár, a Ferencz-csatorna társ. K OZLONYE Kiadóhivatal: IV7., Granátos-Titeza 1 UTÓDA NÖVÉNY g ÉSE. FÖÜZLET: V Tükör-utcza *». sz. BUDAPEST FIÓKÜZLET: VI. Andrássy-ut 1 ^ Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve küldetik. ^ vízvezeték , világítás- és fűtés-berendezési részvénytársaság saját nemeben a legnagyobb czég, számos legkiválóbb speczialistákkal rendelkezik, s igy mindenütt ama helyzetben van, szak- és czélszerüen, valamint jutányosán építhetni és szállíthatni. Vízvezeték-, világítás- és fiitésberendezési részvény-társaság a Budapest, VI., Rózsa-utcza 51—63. Gőzkazánok minden rendszer és nagyságban. Különlegesség izzasztott gőzkazánokban ma­gas feszítésre, valamint min­dennemű vizcsőkazánok. Leg­jobb kivitel, czélszerü szerkezet legnagyobb hasznavehetóség. I. osztály. Vízvezeték. Vízmüvek és vízvezetékek építkezése, városok, községek, villák és házak ré­szére minden nagyság és kivitelben. — Előállítása és szállítása a legjobb hirnevii Faller-féle rendszerű vízmérőknek, 500 városban 170,000 darabon felül hasz­nálatban. A nagyszebeni vízmű stb. kivitele. II. osztály. Fűtés. Fütésberendezések építése minden módon, nagyság éo kivitelben a saját és mások rendszere után. Gőzfürdők és kórházak be­rendezésének építése Fer­tőtlenítő készülékek építése kórházak 3 városuk részére. A Somossy-féle mulató stb. kivitele. III. osztály Világítás. Intézetek fel- és átépítése kőszén-, olaj-, és viz-lég- szesz gyártására. Az összes készülékek szál­lítása ezen gyárak részére gázzal való világítás és fűtés vezetékek szerelése. — A nyitrai és a magy. kir. államvasut légszeszgyárá­nak kivitele. IV. osztály. Lógszeszmérö és lég­szesz készülék gyár. Az összes készülékek a lég­szesz felhasználásához, ház­ban világítási-, főzési-, és fűtési czélokra. Junker és Ruh-féle kályhák. Tudósitó jegyzékek rendel­kezésre állanak. V. osztály. Kazán-kovácsmühely. Légszesztartányok építése minden módon s nagyság­ban. Intze-féle víztornyok építése minden nagyságban Tartányok minden módon, és nagyságban Mindennemű bádogszerkezetek. Izzasz- tás és kemény forrasztás. Zágrábi iégszesztartó, kő­bányai légszesz és víztartó kivitele.

Next

/
Thumbnails
Contents