Gazdasági Mérnök, 1901. január-december (25. évfolyam, 1-52. szám)

A „Gazdasági Mérnök" 1901. évi tartalomjegyzéke: •°p I Vízépítés. Vizszabályozó és ármentesitő társulatok. Egyéb vizi ügyek. , A Tiszaszabályozási munkálatokról. ... 3 Törökország viziutai ......................................... 11 Fo lyammérnöki hivatalok működése ... 35 Gátvédelem a Bodrogközön. Irta : Révy Géza Viktor (9 ábr.).........................................51, 59 A városok csatornázása . ........................... 61 Tö ltésburkolat lemeztéglából. Irta : Lux Gyula és Bruder Ignácz (2 ábr.) , ... 81, 99 Tiszavölgyi Társulat.............................................. 81 A Moldva és Elba folyók csatornázása. Irta : Forgó Ignácz................................................... . 90 Sz emétégető telep Szán Francziskóban . , 100 Újítás a vizszabályozás terén. Irta : Maiina Gyula (8 ábr.) ..........................................................401 A Rábaszabályozó társulat évi jelentése. . 130 Tiszavölgyi Társulat 132, 186, 322, 369, 394 A Kőrös és Kurcza hajózása. Irta : Schneider József ..................................................................... 148 A Duna-Majna csatorna. Irta: Fáber E. 183 202 Vizszabályozás és árvédelem Biharmegyében Irta : Korbély József .. . 258, 266, 273, 282 Belvizlevezetés körszivattyukkal (2 ábr.) . 292 Vizi utaink.............................. 297 A Dráva szabályozása.............................. 289 Az Elba-Trave csatorna ,. . . . , . 308 Az Oppa szabályozása (1 ábr.) , . . . . 323 A Ruston-czég szárazkotró-gépe (2 ábr.) . 329 A Zuider tó lecsapolása ..........................................346 Ró zsegálak uj építési módja (3 ábr.) . . . 372 Vizszabályozási munkák 1901-ben .... 378 A Duna-Tisza csatorna régi tervei .... 394 A Mura-folyó szabályozása (4 ábr) Gillyén Sándortól....................................................................394 Világítás. Vízvezeték. Csatornázás. Egészség- ügyi építkezések. Acetyléu-gázfejlcsztó (1 ábr.).......................... 21 Újab b víztornyok (4 ábr.)......................... . 27 Hű tőtelep vágóbidakon (4 ábr.)..................... 36 Önműködő gázgyujtók (23 ábr.) . 53, 68, 78 Újítások izzógaz lámpákon......................................122 Víztisztít ás ozonizált levegővel (2 ábr.) . . 124 Szeszvilágitás és szeszfűtés......................................146 Ház i vízszűrők (2 ábr.).................................... 162 Kú tfúrás fagyasztással (1 ábr.) ..... 214 Légmentes acetylén (3 ábr) Irta: Herzfeld Mór............................................................................244 Hi gyénikus pöczegödör (2 ábr.)...........................284 A viz,* mint járványterjesztó közeg. ... 284 Vízfogyasztás és vízmérő órák.....................316 „Sun“ szellőztető (2 ábr.)............................... 325 Vizemelés sűrített levegő-üzemmel (2 ábr.) 334 Csatornák tisztítása és szellőztetése (1 ábr.) 338 Kutvizek Irta: Politzer Dezső................................339 Ha nnover város uj vízmüve (2 ábr.) . . . 339 Az Anderson-féle ivóviztisztitás (1 ábr.) 365 Beveri csókutak..........................................................371 Telepítés. Tagosítás. A magyar telepítés.............................................. 50 A magyar telepes háza (.4 ábr.)..................... 57 Te lepítési okirat................................................... 58 A telepítés kérdéséhez......................................... 66 Az apatini telepes község (1 ábr.) .... 74 Tagosítás ................................................................... 89 Tago sítás. Irta: Székely Ferencz...........................127 Ta gosítás..........................................................................181 Telepítés.........................................................................380 Gyáripar. Kisipar. Műipar. A műipar fejlesztése ......................................... 37 gy ártelep vasszerkezetek előállítására (4 ábr.) 42 Egy magyar szivattyugyár......................................403 parfelügyelet és kazánvizsgalat..................... 116 imp regnált vasnemez..................................... 117 parművészeti pályázat......................................... 158 íé zi hajlitó—gép (2 ábr.)...........................................164 ío yer-féle pneumatikus kalapács (4 ábr.) . 171 Mp Huber-féle nagynyomású bydraulikus sajtó. ’ Irta: Vécsey Ede .................................... 212 i Vizák-félc ismétlő szalmarázó (1 ábr i . . 220 Gózelzáró szelepek (2 ábr.)..............................2 29 Újítás légnyomásu fékeken......................... . 23 4 Uj rostélyszerkezet (4 ábr.).........................250 Sa rrazin javított burgonyakapája (5 ábr.) . 267 Magfogó kaszálógéphez (2 ábr.).....................268 Csótisztitó készülék ül ábr.).......................... 275 Wo lff-féle kompaund lokomobil (3 ábr.). . 276 Mezógazd. gépek Törökországban .... 283 Hűtőtorony (2 ábr.) . . ............................... 289 Sz eszmótorok indító készüléké (2 ábr.) . . 291 Gazd. gépbemulatás Kolozsvárott .... 291 Mezógazd. gépkisérl. állomás Berlinben . . 289 Önműködő szabályozható olajozó (1 ábr.) . 289 Gyapjuszáritó gép (2 ábr.)...........................301 Tö liónyilás befedése mészkemmezében (5 ábrával)...............................................................307 „Hallensis“ sorvetógép (3 ábr.).................315 Újít ások a transmissió-köteleken (1 ábr.) 331 Német gabonatisztitó-gépek (2 ábr.) . . . 338 Törekrosta (2 ábr.) Tabiczku Ferencztól . 3 48 Gabona és lisztadagoló-gép. (1 ábr.) Klötzer Alfrédtől ..............................................................353 Ku koriczamorzsoló gép. (2 ábrával) Farkas Lajostól............................................................. .. 363 Hü velyes terményeket száritó készülék. (2 ábrával.)........................................................363 Gaz dasági villa kicserélhető ágakkal. (1 ábr.) Krausz Jánostól ...............................................373 Vág ókészülék kaszáló-géphez ...... 379 Árpacsépló-gép (1 ábr.) ....................................380 Há mozó-gép olajmagvak kiórlésére. (2 ábr.) Kiss Imrétől........................................................386 Cz ukorrépa kiemelő és lefejező eke. (2 ábr.) Ifj. Ivanich Antaltól..........................................39 7 Mezőgazdasági ipar. Angol minta-tejgazdaság (2 ábr.)- .... 18 Néhány szó az iparszerüleg végzett cséplésról Irta: Romy Géza . . j . .... 34, 44 Tejgazdasági berendezések (7 ábrával) 108 116 Vajkészitó gépek ................................................... 139 Újí tások a borászat terén (3 ábr.) . . 154 173 Újítások a borászat és szeszgyártás terén (6 ábr.)............................................................181 212 Bu rgonyanyamosó kosár (1 ábr.)....................19 4 Uj mezőgazdasági iparág....................................195 Tö rkölyszáritás és fadesztilláció Irta: Sebes tyén József................................................... 218 228 A zab értékesítése (1 ábr.) . . .• . . . . 277 Uj tózegsajtó (1 ábr.).........................................282 Egy uj mezógazd. szeszgyár (8 ábr.) . . . 300 A növényolajgyártás hazánkban ... . . 301 „Balance“ tejfölözó gép (1 ábr.). .... 307 Uj cefrézó és derítő eljárás (2 ábr.) . . . 308 Mintatejgazdaság Amerikában (6 ábr.). . . 314 Szeszmótorok elterjedésének akadályai . . 332 A léphulladék értékesítése (1 ábr.) Irta: Binder ..................................................................354 A magyar dohánygyártás . 355, 365, 370, 381 Modern tejgazdasági telep (1 ábr.) .... 356 A burgonya konzerválása, takarmanyozása . 357 Húsdaráló gépek késeinek élesítése Becker Ottótól.........................................................................357 Csekély üzemű burgonyakeményitó-gyár (6 ábr.)................................... 369 A burgonya értékesítése szeszfózésnél. . . 38 4 Vadgesztenye melassze-takarmány .... 403 Öntözés, trágyázás, talajjavítás. A pestmegyei Dunavölgy öntözése .... 28 Haltenyésztés a gazdaságban ...... 165 Vizárkot szántó eke (1 ábr.).................................165 A föld műszaki művelése.....................................169 1 A földek műtrágyázása......................... 172 Ha lastavak berendezése..........................................249 1 Az öntözésről. Irta: Politzer Dezső , , , 274 i Trágyázó öntözés szenyvizekkel ..... 306 1 Mezei szivattyús kút (1 ábr.) 325 ] Szőlőkarók jókarban tartása. Dr. Haas Emiltől 386 1 Gazdasági építkezés. Műépítészet. Építőipar. L#f Vasvázas betonszerkezetek ; ).................... 2 Gr óf Vay Tibor kastélya Tasson. Tervezte : ifj. Bobula János (4 ábr.)........................... 4 Jégház (Í ábr.)................................... 6 A nagyváradi Szigligeti-színház (1 ábr), . 9 Minta lóistálló (4 ábr). 12 A habarcsanyagok értékviszonyai . . 13, 22 Az építészek mozgalma ........ 14 A Nemzeti színház.............................................. 20 „S hed“ szellőztetés gyárakban (1 ábr.) . . 21 fV Shed fedelekról (2 ábr.) ............................... 33 Bulg ária faépitkezése. Irta: Slrausz Adolf 4 3 Újabb födémszerkezetek (6 ábr.)..................... 92 fi mérnökegylet 1901-ik nagypályázata . . 158 A pagyar építészek......................' , 177 ÚJflbb gyárkémények (4 abr.) . . . ... . 195 Pang az építkezés............................... ... 201 Gyári .lépcsők (,2 ábr.)...............................................201 Min taszerű raktárépületek (6 ábr.) ... 259 Istálló-szellőztetés (í ábr.).....................................274 Mé szhabarcs-keveró-gép (1 ábr.)...........................290 Gazdas ági épületek. Irta:'Politzer Dezső . 316 Az építőművészet története..........................321 Me ntóablak (1 ábr.).....................................................322 „Mikrosol“ házigombaszer..........................335 Szállítható raktárépület (6 ábr.)...............333 Külö nleges fedélszék (2 ábr).....................34 1 Ti sztviseíó-lakház (3 ábr.)..........................364 Különleges szénapajta (1 ábr.). ..... 588 Modern tehénistálló (9 ábr.)....................405 a, v. ..................................... ■ Ga zdasági és ipari vegyészet. A gyujiórót Irta: ár Székely Ernő .... 134 A növényi bronzfestékek. Irta: dr. Székely Ernő , , ...............................,........................142 A szappan fertőtlenítő tulajdonságai. Irta : dr. Székely Ernő...................................... 149 A tápszerek konzerválása Irta: dr. Székely Ernó .......................................................................157 A peronospora elleni szer ....... 246 Uj laboratortumi készülékek (3 ábr.) . . . 252 A komló műtrágyázása.............................. 276 Ci chórja-szeszgyártás. .........................................293 Mes terséges illatszerek......................... 293 Az enyvgyártás hazánkban ....... 314 Vegyészeti iparunk.......................... 323, 330, 338 Vetőmag páczolása.........................................325 Ani linfestékek kőolajból.............................. . 334 Kö nnyen olvadó fémek ötvözetei .... 348 Fénymáz készítése Lusztig Miksától ... 371 A len és kender fehérítése..........................397 Me zőgazdasági gépészet. Ipari közlekedés és általános gépészet. 300 lóerős góz-dynamógép ... ... 5 A Diesel- mótor (1 ábr.)............................ 54 Sp iritusz-lokomobil (3 ábrával)............. 10 „W estphalia“ separator (1 ábrával). ... 14 A gabonaszáritó készülékekről.............. 17 A kazánkó s az ellene alkalmazott szerek . 29 Olajfékes szabályozók. Irta: Lányi Lajos . 54 A deutzi gyár spiritusz-motorja ^1 ábr.) . 61 Modern turbinák (4 ábr,)..............................73, 83 Uj gózmótor (2 ábr.).............................. 75 A vizszin önműködő szabályozása gőzkazá­noknál (2 ábr.).... ............................... 90 Pa rson gőzturbinája. Irta: Reményi Antal (2 ábr.) ................................................................... 91 Uj szénaprés (1 ábr.).......................... . . . 99 Di esel-mótor................................................... ■. . 107 So rvetógép a kisgazdaságban , , 123 Trágyaszóró gépek (11 ábr,) ,, . . . 146 156 Önműködő vizállásmutató (2 ábr.) . . . , 153 Erőátvitel gyorsan forgó szijjal . . 162 Mezőgazdasági gépek (6 ábr.) . . 17,1, 190, 206 Hajlítható tengelyek. (8 ábr.) Irta: Csáky Róbert .........................................................................180 A viharágyu , , v ................................... , i 187 Tű zcsöves gőzkazán olajfűtéssel (3 ábr.) . 210

Next

/
Thumbnails
Contents