Gazdasági Mérnök, 1901. január-december (25. évfolyam, 1-52. szám)

Lap Lap Lap Kisipari gépek és szerszámok kiállítása. . 198 Magyarország gyáripara 1898-ban . . . . 209 Gáztüzelés a magyar üveggyárakban ... 210 Technikai szesz a hallei kiállításon. . . . 220 Az iparfelügyelók tevékenysége ...........................225 Gy ári szellőztető berendezés (1 ábr) . . . 237 Hajlított fabútorok gyártása.................................242 Gyártelepek az árterületen...............................29 2 Magyar gyufaipar..........................................................292 Egy magyar kiviteli nagyiparág...........................306 Kó zuző-gép (1 ábr;) .......... 318 Elektromos energia agyárüzemben. ... 317 Elektrotechnika. Az elektromotor a kisiparban.......................... 2ő A drótnélküli telegráf ......... 26 Villamos bányamozdonyok ....... 37 Elektromos energia fejlesztése szélkerékkel 14 1 A villamos ipar kívánalmai . . . ... 154 Szabályozható villamos asztali lámpa (2 ábr.) 166 Mentőkészülékek a villamos kocsikon . . . 178 Önműködő áramszabályozó. Thury-rendszere (1 ábr.).................................................................. 189 A hullámtelegráfia........................................ 190 Az elektromosság a mezőgazdaságban 213, 289 A berlini villamos vasút (3 ábr.) Irta: Se­bestyén József.................... 227, 236, 242, 151 A magyar villamossági ipar 1898-ban . . 235 Elektrolyt izzófény világítás (1 ábr.). . . 251 Tengeri bója villamos világítással (1 ábr.) 266 A villamos gyorsvasut (1 ábr.) Irta : Sebes­tyén József.............................................................269 Edison uj akkumulátora............................... . 283 Mi kroskópozó villamos lámpa (1 ábr.) . . 309 A legújabb Nernst-lámpa (3 ábr.) .... 326 Villamos vontatás Olaszországban .... 333 Magyar elektrotechnikai egyesület .... 345 „Phönix“ elektromos hőmérő (2 ábr.) . . 349 A kábelgyártás hazánkban . ............................349 Kó borló áramok rombolásai....................36 4 Va sutak. Közutak. Automobil. Hajózás. Közlekedés. A vasúti gyümölcsszállitó berendezések . . 67 Keskenyvágányu vasutak. Irta : Gohczy Béla 69, 75, 93, 101 Az automobil. Irta: Herzfeld Mór (4 ábrával) 98 Az automobil (42 ábrával.) Irta: Herzfeld Mór 106, 114, 129, 138, 156, 179, 186, 203 A keskenyvágányu vasutak. Irta: Gönczy Béla.............................................. 108, 1 17 125 132 El ektromos lebegő vasút (3 ábr:) .... 140 Magyar hajózás . . . . . . . *........ 145 Két száz kilométeres mozdonysebesség (2 ábr.) Irta: Herzfeld Mór 147 Bosznia közlekedési utjai. Irta: Szokolai K; 170 Kerékpár szállítása vasúton (1 ábr.) Irta : Herzfeld Mór....................................... 173 Szeszlokomotiv............................................ 18 1 A jövő közlekedési eszköze (1 ábr). ... 185 Az automobil-kiállítás (7 ábr.) Irta : Herzfeld Mór............................................................................ *96 Sz étszedhető csónak (2 ábr.)................................205 Fo lyamhajózásunk 1900-bnn................................211 Eg ysinü vasút (4 ábr.)............................................220 Vasúti jármüveink átalakítása orosz nyom­távra ..............................................................................250 Az automobil. Irta : Herzfeld Mór .... 260 Accumulator-üzem a vasutakon .... 261 az „Árpád“ csatahajó. Irta : Reményi Antal 281 Az automobil a hadseregben......................... 285 Gy orsszállitások a nagyvasutakon .... 285 Oroszország vasutai és viziutai . . . 290 300 Közlekedési viszonyok Perzsiában . . . . 284 Automobil-bérkocsik . . . . . ... . . 309 Az „Árpád“ hadihajó vizrebocsátása (l ábr.) Irta: Reményi Antal . . ... ... . 317 Országos automobil hálózat.....................................340 Nem zetk. hajózási kongr. Düsszeldorfban . 354 A Sahara vasút...............................................................363 Alagút Anglia és Irland között...........................373 Eg ysinü mezei vasutak................................... 37E Ce mentmakadam utak.............................. 38f Kö zgazdaság1. A kósxénkérdés angol világításban. Irta: Reményi Antal (2 ábr.) . . . ... . Budapest teleppolitikája. Irta : Lord Albert 8í Mezógazd. gépek bevitele Törökországban . 8( Mezógazdasági gépek...................................... 97 ( Keskenyvágányu vasutak...............................105 [ Ip arfelügyelet. ............................................... 113 / Öt év Szombathely történetéből............. 137 s Magyar ipari tóke..............................................161 C Az uj pénzügyi tranzakezió....................... 233 j Szo cziális muzeum .... ..................... 257 y Sz énbányászat és vasipar a Felvidéken. Irta: { Gersler Béla Hí. . :............................... . 258 I Ma gyarország közgazdasága 1900-ban . . 289 I A munka közvetítő intézet . .......................... 346 I Állami m egrendelések......................................... 353 , Gyümölcsszállitási mizériák................................361 J A földmivelésügyi költségvetés.................... 377 ' Az iparfejlesztési^ költségvetés......................... 385 t Az amerikai gyümölcs versenve.................... 386 l fK < Különfélék. 1 i Kópapir........................................................................ 5 Tűzbiztos fa....................................................... 7 Ol vasóinkhoz. .1................................................... 8 I Folyékony tüzelőanyagok (3 ábr.) . . 12, 18 ; Az uj elevátor a dortmundi kikötőben (3 ábr.) 25 ; Kombinált közp. fűtő és elektromos világí­tási telep (1 ábr.). ......... 33 i Fatárgyak konzerválása.............................. 37 Olvasóinkhoz. Irta: Gonda B. és Gondos V. 41 A műszaki doktorátus ......... 42 ; Gyémántaczél............................................................. 62 A tengerészeti pálya és iparos fiatalságunk. Irta: Reményi !Antal ......... 74 ] Uj szorzási eljárás .......... 100 ' A műszaki doktorátus . . . . . . . 108, 165 Anyagvizsgálók nemzetközi kongresszusa Bu­dapesten. ............. 117 Kelenföld. Irta Lord Albert . . . . . . . 131 Mauser-rendszerű ismétlő pisztoly (2 ábr.) 133 A szénpróbák megvizsgálása. . . . . . . 141 Gazdaságos tüzelési mód (3 ábr.) Irta : Géber Henrik . . . ;..........................147, 155 A telegraphon 149 Hieronymi Károly. Irta: Rácskay Gyula . . 153 Szénbányák szellőztetése .'........................ 163 A nyomó légszivattyúk (1 ábr.)............. 178 Mérn ökök a képviselóházban.................. 193 Ut czasepró és szemétgyűjtő kocsi (2 ábr.) Irta: Herztfeld Mór.........................................205 A technikus kérdés 4 1 . . . . . . , . 217 A tulhevitett gőz .... 219, 226, 233, 243 A bpesti felső ipariskola......................... 221, 245 A hidak jövője. Irta: Politzer Dezső . . . 237 A hidak városa. . . . ............................................241 A viharágyuzás külföldi tapasztalatai. . . 250 A műszaki közszolgálat Ausztriában . . . 252 Pneumatikus tolólétra (3 ábr.).....................262 Két h alott: Bertalan Lajos és Luther Hugó 26 2 Az anyagvizsgálók nemzetk. kongresszusa ...........................a........................................ 265, 289 Vizák János szabadalma ...........................................273 Sz énmegíakaritó készülék (2 ábr.) .... 284 Rektori beszéd. Elmondta Hosvay Lajos. . 305 Kóhidak. Irta : Politzer Dezső .....................309 Mé rnökök a kepviselóházban................................313 Gő zkazánok megvédése tűzvész esetén . . 324 A feltalálók egyesülete...............................................337 Fo gaskerekek előállítása (3 ábr.) Markóczi Lajos találmánya....................................................346 Nem zetk. petroleum-kongresszus Bukarestben 358 Két doktor..............................................................., 369 Vasbeton Irta: Politzer Dezső................................372 A tojás konzerválása...............................................404 Él etrajzok. Hajnal Antal, a fiumei kikötő tervezője és építője. (Arczképpel)......................................... 3 Báró Spaun tengernagy. Irta : Reményi Antal. (Arczképpel) ............. 49 Fekete Márton. (Arczképpel)............................... 65 Lord Albert. (Arczképpel.)............................... 87 Gr óf Mailáth József (Arczképpel) .... 393 Találmányok és szabadalmak. Dephlegmátor . ......... . 47 Újítás petróleumlámpán . 47 Tömitett facsavar ................................................... 47 Újí tás a szecskavágón ......................................... 55 Ga bonaszárító gép. . . .................................... 55 Fu rószerszám kifeszítése.................................... 56 Pé nztekercs-doboz.................................................... 56 lombetétü aszfalt-elszigetelő lemez (1 ábr.) 71 j hengermű................................................................. 80 zbeszt-lemezek...................................................i 80 zerszámtartó.................................................... 80 smium fénylámpa......................................... 95 lű homokkó előállítása . ........................................ 95 le golvasztott fa.......................................... 95 j l akat . . . .......................................... 95 or nyolt tetócserép . . . ......................................111 j bevéső zár ............ Hl j petroleum-gázhályha (1 ábr.)...................111 Id eál“ szekérlámpa......................................... 111 [űköv ek festése.............................................. 126 as kályha kosárbetéttel.................................... 126 j gabonaszin (1 ábr.) ......................................... 126 j szürósajtó. ........................................................141 tibel állítható könyvállványa ...... 151 'ogas olló. . ............................................... 151 lé trészes szijkerék.............................................151 Prometheus“ tűzhely.......................................... löt Klio“ tollszár .................................................... 151 lid eg fűrész........................................................ 159 za bályozható elektromos asztali láiftpa. . 159 lozgatható kö&ljaucljev . fa. . 1 . • • 168 .Universal“ rovarirtó készülék . ............. 168 labonatisztitó és oVayilj^tjzq gép .\. . . 176 Gmmermann G. tüzbizfosjtttrolemnlámpája 176 Jj centrifugál kipuffogó csövekhez": ... 176 isákkiporoló-gép.................................................184 intimeruüon házigomba irtószer ............... 184 re ngely szabályozó . ..................................... 184 ,engó sikszita.............................. 192 Jöretó gép............................................................. • 192 Lllván ylétra (2 ábr.).............................................. 199 lu slé-prés.............................................................. • 198 izál litható víztisztító készülék................................200 /é dókészülék közúti vasutak számára. . . 208 Jj trezorpánczél.........................................................208 lo bbanás mentes edények ....... 208 ,Faust“ kemenyüveg kövek.....................................208 í>énzszekrények biztosítása 215 Jjitás a parkettgyártásban . 215 .Universal“ rajzoló-szög ........ 215 Szobakályhák tüzelésének szabályozása . . 216 Automatikus aczélgolyó gyártó gép. . < . 216 Szab. teherfelvonó gép. ....<■•• 223 /édókészülék a telefon mikrofonjához (1 ábr.) 223 luhaszáritó készülék.............................. 223 „Vertical“ száritógép ......... -231 Sinnyomás mérő . .....................................................231 felz és-irógép ....................................................................239 „R eform“ háromszög-vonalzó......................... 239 Sira ssburgi takarék-főzőedények...........................239 Je ine-féle lebegő írószer............................... . 248 Fo gazott olló......................... 248 „P hockus“ biztonsági gázöngyujtó .... 248 ftudlitz-féle csatornarács .............................. . 255 „M oskilo“ légyfogó . ...............................................255 Ham u és szemétveder.........................................255 Szívó ventilek kormányzása............................... 263 Elektromos kézilámpa ................................................263 Al uminium-kulcs.........................................................263 „S implex“ rostély.........................................................263 „H ydra“ vetógép-tölcsér..........................................272 Va rratnélküli sajtedények (2 ábr.) .... 272 Golyós kocsi csapágy....................................................272 Hel ler-féle műmalomkóvek.....................................273 El ektromágneses izzólámpa tartó...........................279 Fa cellulóze készítése....................................................279 Öntött ac zél harapófogók..........................................279 Sz étszedhető gáz-fürdőkályha.........................' 279 Pörkölő kályha mozgó tűzhelylyel .... 287 Uj kerti olló....................................................................287 „Barbarossa“ vadászbot..........................................287 „M atador“ szeszkályha................................................295 Mut atós telegraph..........................................................295 Változtatható hőfokú douche.................................296 Br eccia-téglák........................................................... 303 Uj állványkapocs .... . . . . .- . . 303 Elektromos fűtőtestek...............................................304 Uj amerikai pengófuró. ........ 304 Unterilp-féle mezóg. gépek.....................................311 Há romféle világitásu lámpa (2 ábr.) ... 319 Könnyen oldható trágyaanyagok...........................327 Fiie gel-féle párolófazék...............................................327 Fogpiszkáló-vágó ........... 336 Sebesség- és irány változtató transmissió. . 336 Gabonaszemeket kettéhasitő-gép . . 336 Javított biztonsági borotva 3-43 Papircsövek masszív födémekben...........................343 Önműködő zárószelep...............................................343 Ro stélvtüzelés javítása...............................................351

Next

/
Thumbnails
Contents