Gazdasági Mérnök, 1903. január-december (27. évfolyam, 1-52. szám)

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP Alapította: Felelős szerkesztő : Szerkesztőség és kiadóhivatal : kor. fél évre 12 k. negyed évre 6 k. GON,^^be^ELA | LUK ACSJLI PÓT BUDAPEST, IX. KERÜLET, SOROKSÁRI-UTCZA S. SZÁM. Eöflzetésl df|: Egész évre 24 A mezőgazdaság, ipar- és kereskedelem öss^hangzatos fejlesz­tésétől függ mai napság ugv az egyének, mint a népek és nemzetek jóléte, felvirágozása. Ezekkel van el válasz tiltani a mii fiswefoixva művészet és tudomány egyaránt s nincs az élet-fogiaHM'.ásKklS^zŐB egy sem, mely elzárkózhatnék a közgazdaság bármaly ágának na^ kérdései, életbe vágó nvilvánulásai elől. A Gazdasági Mérnök 2(i-dik éve szolgálja hi,reli és kitartóan a gazdasági és technikai fejlődés nagyfontosságu v gy(^9^^zofga|fí' oly modorban, mely mellett nemcsak a gazdaközöniég. s a műszaki körök, de az úgynevezett laikus nagy közönség is él /ezefet^jpt|nul- ságos ismereteket meríthetett czikkeiből és közleményeiből. S az az előkelő és díszes közönség, mely e negyedszázad alat köré csoportosult, megnyugvást nyújt az iránt, hogy táp ütne méltó volt ama kiváló ügyhöz, melynek szolgálatába állt. De más­részről ez az elismerés kötelességeket is róv reánk, melyek elől, nem akarunk kitérni. Az az elvitázhatatlan nagy lendület, melyet a műszaki és gazda, sági téren minden irányban tapasztalhatunk, arra inditott, hogy lapunkat is ehhez mérten kiterjeszszük, megnagyobbítsuk s felölel­jük a gazdasági ipar és kereskedelem fejlődésének összes műszaki tényezőit. A Gazdasági Mérnök fő czélja marad továbbra is közérdekű gazdasági és műszaki ismeretek terjesztése és fejlesztése, különös tekintettel hazai viszonyainkra és a gyakorlat igényeire. Kiváló súlyt helyez arra, hogy a gazdasági és műszaki téren felmerülő közérdekű kérdéseket, újításokat, tervezeteket és nagyobb alkotásokat szakszerű alapossággal, de azért bárki által könnyen megérthető modorban ismertesse. Magyarország elsősorban földművelő állam lévén, legfőbb törek­vésünk oda irányul, hogy a föld raczionális megmunkálására, a talaj­javítására és minél intensivebb kihasználására szolgáló módokat és eszközöket, a földmiveléssel kapcsolatos gazdasági és műszaki beren­dezéseket kellőleg megismertessük s ez irányban szakszerű útmuta­tással szolgáljunk a magyar gazdaközönségnek. Ennek megfelelőleg kiterjeszkedik lapunk a gazdasági eszkö­zök és gépek, különféle gazdasági épületek, a gazdasági ipar körébe vágó berendezések és üzemek, a talajjavítását ezélzó vizmen- tesités és földöntözés, a vizierő kihasználása terén felmerülő minden közérdekű mozzanatra. Azok a nagy fontosságú gazdasági és műszaki hirdetések, melyek folyóink völgyének ármentesitése s ezzel kapcsolatban vizeink szabályozása körül felmerülnek, több mint egy negyedszázad óta foglalkoztatják elsősorban lapunkat, mely ezeknek a messze kiható gazdasági érdekű ügyeknek mindenkor hivatott szószólója volt. De ezek mellett éber figyelemmel kiséri lapunk mindazon közérdekű mozzanatokat, eszméket, terveket, munkálatokat, melyek a- városok csatornázása, vil(TfjWTfci\ vízzel való ellátása, a közczélu JpitkeÉéQÉ- teé& Wal^nJifiA^ep- fis gyáripar, a forgalom és köz- /e^déslegkülppbö^ajjiji^^an, neu különben az elektrotechnika terén felmerülnek s igyekezik oda hatni, bogy a műszaki haladás nagy kér­déséről. Is keíl7p£g tájékoztassa a n agyar közönséget. Az\ építészet és pffi't<pjjzé/Jtülö í állandó rovatát képezi lapunk­nak. Az Építőipari 1 kezdve beolvadván lapunkba, : különös súlyt fe^UJnk^rraj^hogy a Gazdasági Mérnök az építé­szeti és ipitöinari szakmánAk-is-laiesen pártatlan és minden irány­ban független orgánuma legyen. Ebben a rovatban rendszeresen közöljük az országban elmerülő köz- és magánépiikezésekre vonat­kozó híreket, idejekorán'Tájékoztatjuk olvasóinkat a tervezése1 építkezések kiírásáról, vállalatba adásáról és e1 k u„viui, gőzöljük az ország fontosabb góczpontjairól az építőanyagok, szerek és szer­kezeti részek árát, a munkabéreket, az építési feltételeket. Tért nyitunk az építészet és építőipar körébe vágó minden közérdekű és szakszerű felszólalásnak. Lapunk czélja kezdettől fogva az volt s változatlanul az ma is, hogy nemcsak azokban a speciális szakmákban, melyeknek több, mint egy negyedszázad óta hivatott képviselője, de átalában az ország közgazdasági fejlődésére befolyást gyakorló gazdasági és mű­szaki kérdésekben alapos és világos tájékozást nyújtson olvasóinak S épen ezért lapunkat nemcsak a gazda és technikus, de minden művelt magyar haszonnalés élvezettel olvashatja. Teljes bizalommal ajánljuk azért lapunkat az egész művelt magyar közönség szives figyelmébe és hazafias támogatásába. A Gazdasági Mérnök szerkesztősége. A Gazdasági Mérnök megjelenik minden vasárnap, gazdag és változatos tartalommal, képekkel és szakszerű rajzokkal illusztrált díszes kiállításban. Előfizetési ára: Egész évre 21 kor., félévre 12 kor., negyed­évre 6 kor. Az előfizetők ingyen kapják a Gazdasági Mérnök zsebnaptárát s kedvezményes áron egyenkint (6 korona helyett 1 koronáért) Gonda Béla: Az uldúnai Vaskapu szabályozásáról, úgyszintén a Magyar hajózásról irt díszes kiállítású és fényesen illusztrált nagv- érdekü műveit. A megrendeléseket kérjük mielőbb a Gazdasági Mérnök kiadó- hivatalának (Budapest, IX. kér., Soroksári-utcza 5. szám) czimezve beküldeni. Régi előfizetőinket tisztelettel és bizalommal kérjük, legyenek szíve­sek előfizetésüket mielőbb megújítani s lapunkat ismerőseik, vala­mint a hatóságok, egyesületek társulatok, olvasókörök és casinöK körében ajánlani. A „Gazdasági Mérnöku Kiadóhivatala, Felhívás előfizetésre! í

Next

/
Thumbnails
Contents