Gazdasági Mérnök, 1904. január-december (28. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-03 / 1. szám

De tátiit írlellett' éb/r figyelemmel kisen ...[apunk mindazon 1 özérdekii mozzanatokat, eszméket, terveket, munkálatokat, melyek ’’árosok csatornázása, világítása, vízzel való ellátással, a kp^czélu építkezések terén valamint a gép- és gyáripar, a forgalom és köz­lekedés legkülönbözőbb ágaiban, nemkülönbenpfel&tflrotechnika terén felmerülnek s igyekezik ada hatni, hogy a műszaki haladás nagy kér­déséről is kellőleg tájékoztassa a magyar közönséget. A középitkezésekre és szállításokra vonatkozó hirdetmények, valamint a pályázatok és bérleti hirdetések kivonatos közlése szintén állandó rovatát képezik a lapnak. A kérdések és felvilágosítások rovatában alkalmat kívánunk n.vUjh?- ’• olvasóinknak közérdekű kérdések s az ezekre vonatkozó re.vuagosil'dsok közzétételére, magunk részéről is kötelességünknek tartván a fölvetett kérdésre a kellő felvilágosítások megadását. Lapunk czélja kezdettől fogva az volt s változatlanul az ma is, hogy nemcsak azokban a speieziális szakmákban, melyeknek több, mint egy negyedszázad óta hivatott képviselője, de általában az ország közgazdasági fejlődésére befolyást gyakorló gazdasági és mű­szaki kérdésekben alapos és világos tájékozást nyújtson olvasóinknak. S éppen ezért lapunkat nemcsak a gazda és technikus, de minden müveit magyar haszonnal és élvezettel olvashatja. Teljes bizalommal ajánljuk azért lapunkat az egész művelt magyar közönség szives figyelmébe és hazafias támogatásába. A Gazdasági Mérnök szerkesztősége. A Gazdasági Mérnök megjelenik minden vasárnap, gazdag és változatos tartalommal, képekkel és szakszerű rajzokkal illusztrált diszes kiállításban. Előfizetési ára: Egész evre 24 kor., félévre 12 kor., negyed­évre 6 kor. Az előfizetők ingyen kapják a Gazdasági Mérnök zsebnaptárát s kedvezményes áron egyenkint (6 korona helyett 4 koronáért). Gonda Béla: Az aldunai Vaskapu szabályozásáról, úgyszintén a Magyar hajózásról irt diszes kiállítású és fényesen illusztrált nagy- érdekű müveit. A megrendeléseket kérjük mielőbb a Gazdasági Mérnök kiadó- hivatalának (Budapest, IX. kér., Soroksári utcza 5. szám) czimezve beküldeni. Régi előfizetőinket tisztelettel és bizalommal kérjük, legyenek szívesek előfizetésüket mielőbb megújítani s lapunkat ismerőseik valamint a hatóságok, egyesületek társulatok, olvasókörök és casi- nók körében ajánlani. A c Gazdasági Mérnök» kiadóhivatala Fe 1 hl^ás kfelőfi%-eAésre!/ remi v ölö t techn. iparrr.tiz, A mezőgazdaság, ipar és kereskede em |P§zj^y>^^Oji ^^.‘in­tésétől függ mai mpság úgy az egyének, i lint a néjiiel^é^ nemzetek jóléte, felvirágzása. Ezekkel van elvála'iithutnünnul művészet és tudomány egyaránt s nincs az élet-foglalkozások között egy sem, mely elzárkózhatnék a közgazdaság bármely ágának nagy kérdései, életbe vágó nvilvánulasai elől. A Gazdasági Mérnök 27-ik éve szolgálja hiven és kitartóan a gazdasági és technikai fejlődés nagy fontosságú ügyét s szolgálja oly modorban, mely mellett nemcsak a gazdaközönség s a műszaki körök, de az úgynevezett laikus nagy közönség is élvezetet és tanul­ságos ismereteket menthetett czikkeiből és közleményeiből. S az az előkelő és díszes közönség, mely e negyedszázad alatt lapun« köré csoportosult, megnyugvást uyujl az iránt, hogy lapun« méltó volt ama kiváló ügyhöz, melynek szolgálatába állt. De más­részről ez az elismerés kötelességeket is róv reánk, melyek elől nem akarunk kitérni. Az az elvitázhatatlan nagy lendület, melyet a műszaki és gazda­sági téren minden irányban tapasztalhatunk, arra indított, hogy lapunkat is ehhez mérten kiterjesszük, megnagyobbítsuk s felölel­jük a gazdasági ipar és kereskedelem fejlődésének összes műszaki tényezőit. A Gazdasági Mérnök fő czélja marad továbbra is közérdekű gazdasági és műszaki ismeretek terjesztése és fejlesztése különös tekintettel hazai viszonyainkra és a gyakorlat igényeire. Kivá'ó súlyt helyez arra, hogy a gazdasági és műszaki téren felmerülő közérdekű kéréseket, újításokat, tervezeteket és nagyobb alkotásokat szakszerű alapossággal, de azért bárki által könnyen megérthető modorban ismertesse. Magyarország első sorban földmivelő állam lévén, legfőbb törek vésünk oda irányul, hogy a föld raczionalis megmunkálására, a talaj­javítására és minél intensivebb kihasználására szolgáló módokat és eszközöket, a földmiveléssel kapcsolatos gazdasági és műszaki beren­dezéseket kellőleg megismertessük s ez irányban szakszerű utmuta _ tással szolgáljunk a magyar gazdaközönségnek. Ennek megfelelőleg kiterjeszkedik lapunk a gazdasági eszkö­zök és gépek, különféle gazdasági épületek, a gazdasági ipar körébe vágó berendezések és üzemek, a talajjavítását ezélzó vizmen- tesilés és földöntözés, a vizierő kihasználása terén felmerülő minden közérdekű mozzanatra. Azok a nagy fontosságú gazdasági és műszaki hirdetések, melyek folyóink völgyének ármentesitése s ezzel kapcsolatban vizeink szabályozása körül felmerülnek, több mint egy negyedszázad óta foglalkoztatják elsősorban lapunkat, mely ezeknek a messze kiható gazdasági érdekű ügyeknek mindenkor hivatott szószólója volt. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP Előfizetési df|: Egész évre 24 kor. fél évrt 12 k negyed évreó k, Alapította : GONDA BÉLA 1877-ben Felelős szerkesztő : LUKÁCS L. mérnök. Szerkesztőség és kiadóhivatal : BUDAPEST, IX. KERÜLET, SOROKSÁRI-UTCZA S. SZÁM.

Next

/
Thumbnails
Contents