Gazdasági Mérnök, 1909. január-december (33. évfolyam, 1-52. szám)

Köszénbánya- 's téglagyár társulat Pesten Ezelőtt DRÄSCHE TELEFON 34-61. Budapest. VI. kér., Teréz-körút 22 sz. KERAMIT kocsiutkövek. Keramit járda­lapok. Keramit-faltéglák. Nagy hordképességii téglák. DISZTÉGLÁK sárga vörös és más színben. ZOMÁNCOZOTT disztéglák és lapok. „REFORM“ választó faltéglák. SÍKFÖDÉM téglák.Faltéglák. Cserépzsindely. CHAMOTTE téglák. ÉVI TERMELÉS: közönséges téglák 106 millió. Keramit kövek és lapok 3 millió. Falburkoló téglák 3 millió. A keramií-kövek és lapok különösen al­kalmasak kocsiutak, gyalogjárók, kapu­bejárók, előterek, istállók és gyári helyi­ségek kövezésére. A társulat elvállalja — megfelelő jótállással — mindennemű idevágó burkolati munkák elkészítését s kívánatra részletes költségvetéssel szolgál. ÁRJEGYZÉK KÍVÁNATRA DÍJMENTESEN GANZ és TÁRSA Vasöntő és gépgyár rt. BUDAPESTEN, X. Motorok benzin-, gáz szivógáz és kohógáz­üzemre, minden nagy­ságban 3000 lóeróig. — Emelódaruk kézi-, gőz-, petroleum- vagy elektro­mos hajtásra. — Közúti hengerlőgépek. Gózekék. Gőzmotoros személyszál­lító vasúti kocsik kis és nagy vasutak számára. Mindenféle vasúti kocsik személy és teherszállí­tásra. Vasúti felszerelé­sek. Kéregöntésü kerekek (Griffin rendszere.) ­Hengerszékek — malmok számára kércgönlésü hen­gerekkel. Mindenféle ma­lom gépek. Egész malmok berendezése és fölszere­lése. Brikettsajtők szén, fürészpor s effélék bri- kettezésére. — Turbinák az elérhető legnagyobb hatásfok biztosításával. Téglagyári berendezé­sek . Agyag feldolgozó gépek. Kőtörű gépek és alkatrészek. Beton és habarcskeverók. Trans- mlssiók. Füstemésztó ké­szülékek. Gyári berende­zések. :---­---------------­QA NZ-FÉLE VILLAMOSSÁGI R.-T. === BUDAPESTEN. = II KEB,, LÓVOHAZ-UTCZA. Budapest-Budapestvidékl üzlet, IV. Koronaherczeg-n. S. Elektromos világitó- és erő­átviteli berendezések egyen- és váltakozó áramra. Kolibri ivlámpák reklámcélokra. Elektromos üzemek berende­zése uradalmakban. Meglévő berendezések átalakítása. Elektromos üzemű szivattyúk, tejgazdasági berendezések, emelőgépek, ventilátorok, me­zei vasutak, szántó-, cséplő- apritó- és takarmányozó-be- rendezések. Elektromos kis és nagy vasutak. Bányavasutak. Árjegyzékkel és költségszámí­tásokkal szívesen szolgálunk. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MÖVEK Villamossági R.-T. Telefonszám: 211 212- — BLDAPEST, V., Lipót-körut 5. Gyár: Pozsonyban — íáviratczim: Siemensein KÉSZÍT: \ illamos világítási és erőátviteli központi telepeket és berendezéseket. Eleklrolytikus berendezéseket. \illamos vasutakat. Banya vasutakat. Egyenáramú, forgóáramu és váltakozóáramu generátorokat és motorokat, vezetékanyagokat, iiabeleket, i\- és izzólámpákat, kapcsolókészülékeket, biztosítékokat, Tattóra-száml"'*'1 1 (Schuckert-rendszer), mérőkészülékeket. Vezeték-berendezéseket központi telepekhez való bekapcsolásra. gitótesteket. Ivlámpaszeneket. a-számlálókat Vilá­KÜLÖNLEGESSÉGEK: Felvonók, ventilátorok, szivattyúk, hordozható villamos fúrógépek, villamos ------------------bányafurógépek, villamos berendezések mezőgazdasági és ipari czélokra. — f LIFT I | személy- és teher felvonókat J jj emelőgépeket, darukat l a legújabb rendszer szerint gyárt HAVERLÄND ANTAL Budapesti közúti Vaspálya társaság IGAZGATÓSÁG: BUDAPEST, V. Lipót-körut 22 sz. gépgyára Budapest, Nap-utcza 22 f Telefon 29—66. ft Magyar királyi Tengerhajózási Részvénytársaság „A D RIA“ REGIA UNGAR1CA SOCIETA ANONIMA Dl NAVIGAZIONE MARITTIMA---------- . HA JÓRAJ : FLOTTA: Adria, Andrássy, Arad, Árpád, Balaton, Báró Fejér- váry, Baross, Báthori, B. Kemény, Buda II., Garola, Deák. Duna, Jókai, Kálmán király, Kassa, Kolozsvár. Lederer Sándor, Matlekovits, Mátyás király, Nagj Lajos, Rákóczy, Stefánia, Szápáry, Széchényi, Szeged, Széli Kálmán, Szent István, Szent László, Tibor, Tisza. ----- — Zichy, Zrínyi. ~ —----­Fő ügynökségek — Agenzie generali: BUDAPEST-VIENNA-TRIESTE: 0. * w. K 0 ! I a * a a. BARI Tito di L. Aicardi. GLASGOW Burell & Son. AMBURGO A. C. de Freitas & Co. HULL Thos, Wilson, Sons & Co. Ltd. LIVERPOOL The GunardSteamship Comp. Ltd LONDRA J. & R. Grant. MARSIGLIA Philippe Perella. PARIGI G. Delzons. PATRASSO G. F. Weodley & Co. RIO DE JANEIRO Rombauer & Co. MESSINA-VENEZIA-GENOVA: yíöria ra. kir. tengerhajózási részv.-társ. Regia Ung. Societa Anonima di Navigazione marittima „Adria“

Next

/
Thumbnails
Contents