Geodézia és kartográfia 1977 (29. évfolyam, 1-6. szám)

K is Papp Lászlóné—Márkus Béla: A szintvonalak generalizálásának automatizálása......................... 343 Koronczay Miklós—Nagy Sándor: Gondol átok a föld­védelmi jogszabályok módosításához ............... 199 Lovász György: A településsűrűsóg ábrázolása .... 436 Lukács Tibor: A geodéziai információszolgálat kor­szerűsítése ...................................... 100 Mihály Szabolcs: Geodéziai alaphálózatok korsze­rűsítése a kozmikus geodézia segítségével .... 174 Mihály Szabolcs: A tudományos-technikai forrada­lom jelentkezése a geodéziában ..............................422 Németh Ferenc: Néhány gondolat a jövő térképké­szítéséről .. V.................................................................... 28 Ngo Dúc Phuc: A nyalábkiegyenlítési eljárás to­vábbfejlesztése ............................................................ 110 Ifj. Niklasz László: Digitális adatbázisrendszer víz­szintes alappontok nyilvántartására .....................407 Odor Károly: Ipari geodézia vízszintes-alapponthá­lózatok tervezése ........................................................ 413 Pravda, Jan: A torzított kartogram . . . : .................. 274 Hadó Sándor—Papp-Váry Árpád: Magyarország tervezési-gazdasági atlaszai terjesztésének ta­pasztalatai ...................................................................... 183 Regőczi Emil: Százesztendős a Magyar Optikai Mű­vek ...................................................................................... 2 Riegler Péter: Vizsgálati mérések a Hewlett- Packard 3800 B típusú elektrooptikai táv­mérővel ............................................................................. 418 Soós Gábor: A föld — nemzeti kincs ........................... 77 Soós Gábor: A Kozmikus Geodéziai Obszervatórium megnyitása...................................................................... 1 Sípos Sándor: Korszerű távmérőműszerek a földhi­vatalok munkáiban ................................................... 251 V. Hetényi Mária: Szabadhálózat kiegyenlítése kényszerfeltételi egyenletekkel . . .................... 89 Vértessy György: A harmadik Buda térképes emlé­kei......................................................................................... 114 Vörös Imre: A GEODÉZIA és KARTOGRÁFIA összesített tárgymutatója (1949—1968) ......................................... 71, 149, 229, 307, 389 SZEMLE Almár Iván: Felavatták a Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumot ........................................................ 51 Babos Lajos: A geodéziai oktatás a Kertészeti Egye­temen ........... 56 Bagó László—Zsámboki Sándor: Mérnökgeodéziai tanácskozás Budapesten ......................................... 453 Balázs László: Földmérési hírek ................................. 213 Bendefy László: Megjegyzések a Magyar földmérők arcképcsarnokához ..................................................... 125 Bíró Péter: Tanulmányúton Angliában .................... 371 Bölcsek György: A hiba nem a geodétákban van . . 216 Bölönyi György: Hologramszintózis .......................... 376 Detrekői Ákos : Javaslatok a műszaki és kandidátusi értekezések témakörére ........................................... 289 Detrekői Ákos—Halmos Ferenc: Nemzetközi kon­ferencia a nagypontosságú mérnökgeodéziai munkákról........................................................................ 291 Detrekői Ákos—Halmos Ferenc—Homoródi Lajos— Raum Frigyes: A Földmérők Nemzetközi Szö­vetségének 15. kongresszusa .....................368, 455 Domokos György: Műszaki-tudományos tanácsko­zás Dubróvnikban ..................................................... 370 A diplomaterv-pályázat eredménye ............................ 66 Fejes István: A francia Geodinamika és Csillagá­szati Kutatások Központja ................................. 462 Egyesületi közgyűlés .......................... 60 Földmérőtechnikus-minősítés ......................................... 138 Gebry J.—Gerencsér M.—Homoródi L.—Kovács B. —Rádai ö.: A Nemzetközi Fotogrammetriai Társaság kongresszusa ........................................... 129 Görög Ágnes: Iskolai térképek készítése a lengyel Kartográfiai Vállalatnál ......................................... 218 Halálozás — Bendefy László ........................................... 450 — Horváth István ...................................... 52 — Lánczi István ........................................... 449 — Petrik János ............................................. 52 — Schermerhorn, Willem .......................... 206 — Szentiványi Béla .................................... 282 — Udvarhelyi Hermann ............................. 282 Halmos Ferenc: A [hatvanadik] 60. geodétanapok Münchenben..................................................... ............. 214 Halmos Ferenc: Nemzetközi bányamérési konferen­cia ...................................................................................... 214 Halmos Ferenc: Nemzetközi szimpózium a geodé­ziai hálózatok tervezésének és számításának optimalizálásáról ......................................................... 451 Hazay István: Gondolatok a Magyar földmérők arc­képcsarnokához ............................................................ 54 Holub, Miroslav: Kommentár nélkül ........................ 376 Homoródi Lajos: Egy évforduló .................................... 464 Homoródi Lajos: Az [ezerkilencszázhetvennégyben] 1974-ben felbocsátott mesterséges égitestek .. 292 Homoródi Lajos: A földmérnöki szak új tanterve a drezdai műegyetemen ........................................... 138 Homoródi Lajos: A svéd állami földmérési szolgálat 461 Homoródi Lajos: Az UGGI vezetősége ...................... 293 Hoványi Lehel: Tiszteletbeli doktorrá avatás a Mis­kolci Nehézipari Műszaki Egyetemen .............. 123 Ifj. Hőnyi Ede: Térképek a mezőgazdaság szolgá­latában ............................................................................. 53 Joó István: A földmérés és térképezés Indiában . . 287 Joó István: A geodézia Kanadában ............................. 372 Joó István: A térképészet a Kínai Népköztársaság­ban ............................... 208 Joó István—Somló József: Földmérési hírek ......... 375 Kitüntetések Munka Érdemrend ezüst fokozata — Csizmadia F. Béla ......................................... 53 — Papp Géza .......................................................... 207 — Szabó Béla ....................................................... 207 Munka Érdemrend bronz fokozata Lukács Géza ............................................................ 53 „Fasching Antal” emlékp’akett — Somló József ..................................................... 207 — Szabó Imre ....................................................... 207 „Lázár deák” emlékérem — Fialovszky Lajos ............................................. 64 — Raum Frigyes ................................................ 64 egyéb................................................53, 65, 207, 281 Kóróqyi Imréné: Tanácskozás a mezőgazdasági tér­képekről ........................................................................ 136 ICováts Attila: Hozzászólás egy hozzászóláshoz . . . 375 László Sándor: Hidrogeodóziai konferencia Wroc­lawban .............................<............................................. 57 Makk Imre: Tovább épül az orenburgi gázvezeték 5. szakasza ................................................................... 286 A MÉM Külföldi Ösztöndíj Bizottságának közle­ménye ...........................................................'.................. 137 A MÉM-OFTH 1976. évi pályázatának eredménye 137 Michalik István: Földmérési hírek ............................. 128 Miskolczi László: Geodéziai irodalmunk helyzete . 283 Ifj. Niklasz László: A Budapesti Geodéziai és Térké­pészeti Vállalat PDP 11/40 típusú számítógépe 210 Pályázati felhívás (MÉM-OFTH) ............................... 216 Papp-Váry Árpád: Az ENSZ térképészeti tevé­kenysége .......................................................................... 123 Papp-Váry Árpád: Tematikus térképek a gyakor­latban és a kutatásban ............................ 464 Parragh Ferenc 90 éves ...................................................... 378 Poronyi Zoltán: Honnan származik a „hold” terü­letegység-elnevezés? ................................................. 217 Radó Sándor: Térképészeti hírek ................................. 128 Radó Sándor—Papp-Váry Árpád: A Nemzetközi Térképészeti Társulás moszkvai konferenciája 57 Raum Frigyes: Harmincéves a Tudományos Munkások Világszövetsége ................................. 219 Regőczi Emil: Geodétasír az ácsi temetőben ............. 292 Regőczi Emil: Hazay István székfoglalója a Magyar Tudományos Akadémián ...................................... 205 Regőczi Emil: A Kartográfiai Vállalat kitüntetése 280 Somló József: Földmérési hírek .................................... 55 Somogyi József: Fotogrammetriai hét Stuttgartban 460 Somogyi József: Az UGGI rendkívüli közgyűlése . 464 II

Next

/
Thumbnails
Contents