Gyermekgyógyászat, 1989 (40. évfolyam, 1-4. szám)

1989 / 1. szám

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Л MAGTAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGÁNAK ORSZÁGOS FOLYÓIRATA Főszerkesztő, felelős szerkesztő: Gegesi Kiss Pál dr. Szerkesztő: Székely Áron dr. Tanácsadó testület: Frank Kálmán dr., Gerlóczy Ferenc dr., Kulin László dr., Sárkány Jenő dr., Mestyán Gyula dr. A szerkesztő bizottság tagjai: Boda Domonkos dr., Karmazsin László dr., Méhes Károly dr., Miltényi Miklós dr., Nyerges Gábor dr., Schuler Dezső dr., Velkey László dr. Szerkesztőség: Budapest VIII., Bókay János u. 53. Telefon: 138-212 Kéziratokat kérjük a szerkesztőség címére küldeni. Eredeti dolgozatokhoz 4 gépelt példányban rövid összefoglalást kérünk mellékelni. Kiadja az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat. 1374 Pf. 566. Budapest VI., Révay u. 16. Telefon: 116-660 Felelős Kiadó: dr. Király G. István igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesltő postahivatalnál, a Posta Hírlap­üzleteiben és a Hlrlapelőflzetésl és Lapellátási Irodánál (HELÍR Budapest ХП1., Lehel u. 10/a. postacím: Budapest 1900) közvetlenül vagy átutalási postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra Előfizetési díj egész évre: 500,— Ft. fél évre: 250,— Ft Megjelenik negyedévenként 2420 példányban Példányonkénti eladási ár: 125,— Ft Index: 25 361 89 2060 — Egri Nyomda — Felelős vezető: Корка László

Next

/
Thumbnails
Contents