Gyógyszerészi Hetilap, 1898 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1898-01-02 / 1. szám

Tartalom. Nem hivatalos rész : Boldog új évet. — Egy reform eszme, ludományos közlemények ; Rhizoma Hydrastis Canadeusis. — Gyógyszerészi lexicon. (Folytatás.) — Újabb gyógyszerek. Lapszemle : Adatok a szegfűolaj összetételéhez. — Vegyi tinta előkészítő folyadék nélkül. — Glycyrrhizin pasztillák. — Ich- thyol-suppositorium készítése. — Ökmányhamisitások felismerése. Irodalom : Zsebkommentár. Egyleti és társulati ügyek : Jegyzőkönyv a gyógyszerószbál rend. biz. tartott üléséről, Közérdekű kérdések és feleletek. Heti személyi és vegyes hírek : Hymen. — Gyógyszertári ügyek. — Vegykísérleti állomás Szegeden. — Gyógyszerészek a sajtóügyi esküdtek közt. — Gyógyszerészsegédek társasvacsorája. — Gyógyszerészbál. — Miniszteri elismerés. — Az osztrák ipar versenye. — A betegsegélyző pénztárak ellen. — Nátrium sali- cylicum kérdése. A zsebelyi méregkeverők. — A gyógyszerek drágasága. — Betiltottt specialitás. — Az éjjeli árszabvány kérdése. — Nyilttór. — Kereskedelmi és gyógyáru közlemények. — Gyógyszerész- segédi állomások. Tárca : Dispensatorium pharmaceuticum Austriaco- Viennense 1729-ből. Nem hivatalos rész. Boldog új évet! A mi elődeink nagyon sokat nélkülöztek, a miből nekünk oly sok és bőven jut, hogy már számot sem vetünk reá. Egyben azon­ban határozottan előnyben voltak. A régi időben az idők móhe az eseményeket ugyan csak hosszan érlelte; kinek-kinek bőségesen volt módjában az idők változására előkószülni, a meglepetést csak a természeti catastrofák tűz, jég, vizár, égiháború stb. efféle képvi­selték. Manap, a gőz, a villamosság, a káprá­zatos találmányok korszakában minden roha­mosan megy a fordulatokat sejteni lehet, de előrelátni alig. Az eredmények, a világhis­tória, az átalakulások, minden gyorsabban pereg s azt lehetne állítani, hogy e gyorsa­j Sággal arányban növekszik a jövő bizonyta- lansága. Ez lehet tán az oka annak, hogy a boldog új óv kívánságok rendszeres hangoz­tatása belenyúlik ebbe a mostani reális kor­szakba is. A jó kívánság olyan mint a vigasztalás : olcsó dolog, de az megfelel az emberi léleknek, melyet ez az olcsó dolog is kibékit, megnyugtat, lecsendesit, oly per­cekben, melyekben a bizonytalanság érzülete egész közvetlenségében reá borúi. Ilyen időpont az újév. Szó sincs róla, nem határmesgyéje az a fejlődés valamely szakának, melyen túl valami uj következik. Minden egyazon módon fejlődnék, ha új óv nem is volna, s a mi jön, az új év nélkül is jött volna. De a ter­mészet körforgásában, az évszakok változta szerint önként kínálkozik egy nyugvópont, J JO / 7 V C ) 50163 " Harminchetedik évfolyam l.szám. Budapest, 1898. január 2. GYÓüYSZERÉSZI HETILAP. Megjelenik hetenkint egyszer. Szerkesztőségi iroda, Előfizetés: A gyógyszerészeti tudományok fejlődésének s hová az előfizetősek, továbbá a eeősz évre 20 kor szellemi rászát ás egyább fél­tté™ ..:;;; io „ ‘ a „Magyarországi rószerészegylet" hivatalos közlönye. Bomlásokat üi«t» köziemé. nfigyedóvre . • • • . 5 * nyék intézendök: Gyógyszerész-segédek, gyógy- Fö”erke«« *• laptulajdonoe: id SCHÉDY SÁNDOR, 22. 9Z.? , em írnokok^öfiTeuítfeUt Fe,e,Í8 Vesztő: Dr. Varságh Zoltán. fizetik. Kéziratok vissza nem adatnak ti lnüi In t TtBM _____________________jj................................................... -- - —r 1-nm ív ií ij —. ,,rr, - ■ , , „ , ,

Next

/
Thumbnails
Contents