Gyógyszerészi Hetilap, 1920 (59. évfolyam, 1/2983-52/3033. szám)

1920-01-01 / 1. (2983.) szám

GYÓGYSZERÉSZI A magyar gyógyszerészet tu- W "gf T á W~^ 1862. Óta megjelenik dományos és szociális törek- jjjL^ í| | 1 /% i JP minden v a s á r na p véseínek legrégibb közlönye Hj 9 SJ* í|i raj / ja g m Hj SS J /"™" fffl M. kir. postatakarékpénz­Telefon: 4ÓZSEF 13—23. {ári cheque-számla 6865. Előfizetésiára: Szerkesztő: • Szerkesziőség és kiadóhivatal: Egész évre 200, félévre 100 K. n \/»peÁr.n r7f\\ tám Budapest, Vili. kerület, Agg­Egyes szám éra 4 korona. Ur- VAKoAuH ZÜL1A1N. __________teleki-utca 8, szám, 1. em, 6, T artalomjegyzék: A gyógyszerárszabvány felfüggesztése. — Beszámoló. — A betegségi és baieset- fiiztositás ideiglenes szabályozása. — Kormányrendelet a gyógynövények forgalmának szabályozása tárgyában. — Opodeldok veszélytelen előállítása. — Gyógyszerészek zsebnaptára 1920-ra. — T. Kar- társaink! — T. előfizetőinkhez! — Hírek. — Miért nincs gyógyszer? — Szerkeszlői üzenetek. — Kiadóhivatali üzenetek. — Előnyös beszerzési források. — Betöltendő állások. 1. Í2983) sz._______________Ötvenkilencedik évfolyam._______Budapest. 1920. január 1. T . kartársainak is barátainak boldog uj évet kiván a „Gyógyszerészi Hetilap" szerkesztősége EREDETI KÖZLEMÉNYEK. A gyógyszerárszabvány felfüggesztése. Boldog békeidőben a gyógyszerek beszerzési ára nagyobb hullámzásoknak alig volt kitéve. Úgy a nagykereskedők, mint a gyógyszerészek némi körültekintéssel és bizonyos érdeklődés árán szinte előre láthatták: mely gyógyszerek ára fo'g: a közel jövőbeni emelkedni és melyeké csök­kenni. A nap-nap után felmerült uj gyógysze­rek ára eleinte mindig magasabb volt, idővel mindig alábbszáílott. Ha a nyersterményekben, amínő például az ópium, a kámfor, >az arab- mézga. stb., kereskedelmi jelentések szerint bő ter<nés mutatkozott, akkor felőrelátható volt,, hogy ezeknek és készítményeiknek ára csökkenő tendenciájú lesz, míg” az ellenkező esetben á kisebbarányu kínálat, az áralakulásra fokózó ha­tással volt. Ilyen szemlélődés alapján eszközölhe­tett a gondos gyógyszerész é# a jól tájékozott kereskedő kisebb vagy nagyobb bevásárlásokat, mindenkor a konjunktúra -figyelembevételével. Nem ütközött ezek szerint nagyobb nehézségbe a belügyminiszter által kiadott gyógyszerárszab­vány megalkotása sem. .Évente egy-egy függe­lék kibocsátásával nagyjából alkalmazkodni lehe­tett a mindenkori' helyzethez. S ha mi gyógy­szerészek panaszkodtunk! a taxa rosszasága miatt, annak főleg az yolí az oka. hogy a taxa készítői sok esetben bizonyos szakavatatlansággal, nem egyszer irántunk való animozitással jártak el. s másrészről a munkadijak olyan alacsonyan vol­tak megszabva, ami messze alatta maradt mási munka, mégi, a legegyszerűbb technikai munka < értékelésének js. Ma azonban a helyzet gyökeresen megválto­zott. Amig azelőtt egy-egy kényelmesebb gyógy­szerész azt is megtehette, hogy a dro’guistájától kurrulafive rendelt kötszert, műszert, különleges­séget és üveg- és dobozárut is, ma minden egyes gyógyszertári cikk beszerzéséért valóságos har­cokat kell lefolytatni. Az árupiacon úgyszólván semmi sem kaphatói,, s illegitim forrásokból ami beszerezhető, az a legtöbb esetben többe kerül, mint amit yfrte a taxa értelmében számítanunk: szabad. A magyar gyógyszerészi kar 'lelkiismere­tessége és az a törekvése, hogy üzleti hírnevét mindenáron megvédje, tág kaput nyitott az üzé­reknek és áruelrejtőknek, akik az átcsempészett vagy eldugott árut elviselhetetlen és' a gyógyszer­árszabvány tételeit kigunyoló áron hajlandók csák rendelkezésre bocsátani. Amikor az áraké lehetetlen helyzetből1 folyólag nap-nap után módosulnak, még1 pedig egyre föl­felé haladó irányban, akkor természetes az is, hogy árszabványfüggelékek kibocsátásával azt az arányt, mely beszerzési és eladási ár közt fenn kellene, hogy maradjon, szabályozni többé nem lehet. Másszóval, a belügyminiszteri árszab­vány és annak függelékei 'habár negyedévenként bocsáttatnának is ki, — meri hiszen! á mai papír- hiány idején e rövid határközök is az ábrándok világába tartoznak, --- már megjelenésük percé­ben mindig anakronizmusok lennének. De azok lennének sokkal rövidebb idő alatt. Magám vol­tam a tanúja annak, hogy valamely gyógyáru

Next

/
Thumbnails
Contents