Gyógyszerészi Hetilap, 1921 (60. évfolyam, 1/3034-52/3083. szám)

1921-01-02 / 1. (3034.) szám

'af/ Tartalomjegyzék. A kenyér, (Dr. Varságh Zoltg^M— Meghívó^ Yidíél^^ógyszerészek Orszá­gos Szövetségének igazgatótanácsi ülésére. -r\lj0'rdetmény, a magyar Ij^eológiai^szaktanfolyam és arra való felvétel tárgyában. — Az Ors^fös Egészségügyi Anyagraktár értesítése. — Az alkalmazott mérnökök országos szövetségének, továbbá ajai^gyaí^sJagi gyógyszerészsegédek országos szövetségének a munkaügyi [jósághoz ülnökö^^ijelöi^e jogpsitoft egyesületek jegy­zékéből. — Nyudijintézeti értesítés. Nvugdijintézeti válasfetmémyi utés. Á^'A fényüzési adó elszá- molása. A segédgyógyszerészek szövetségének ,uj vezetőiXGyó^gzerészgyakornoki vizsgák J Budapesten. — Gyógyszer különlegességek és {ApensrcfkkeK ujdbjb árváltozásai. A gyógyszeráruk piacról. — Nyilutkoz^MÉrtesités. -^ySiláshirdetések. ■<£ Apróhirdetések stb. ^ V EREDETI KÖZLEMÉNYEK. A kenyér* JI;1 igy nz uj esztendő ki\szö!)én -azt kéj­ei ez né valaki tőlem, hogy mi Menyen a gyógy­szerészi kar munkaprogrammja az, ujj^sz- tendőben, röviden azt felelném: kerrVeret szer czni a s z ü kőik öd ő gy ógy sze­rész éknek. Mert, fájdalom, idejutottunk, hogy immár a mindennapi megélhetés gond­jai tornyosulnak a fejünk felé és nem is hinné az ember, hogy az állítólag jómódú budapesti gyógyszerészek mennyire pénz­szűkében vannak. A hónap elsejének köze­ledtével nem egyszer a legsötétebb kétség­beeséssel gondolnak az egyesek arra, hogy személyzetük fizetését hogyan és miből fog­ják előteremteni. Ezért azután ma az a helyzet képe, hogy a kari korporációk egyesítésének tö­rekvése, a [gyógyszerészi kamarák létesítése, sőt maga a minduntalan kisértő rémként felmerülő gyógyszerészeti reform ügye nem izgatja kartársaink kedélvét annyira, mint ! FO egy a viszonyoknak megfelelő gy ó gy s z e r- árszabvány kiküzdése, amelyből meg­születik a ma hiányzó kenyér. Már beszámoltam e lap hasábjain arról, hogy az Országos Közegészségi Tanács a gyógyszertári nniukadijak emelésére vonat­kozó kérelmünket megértő jóindulattal fo­gadta. Annál érthetőbb ez, mert a mai idők­ben egyenesen anachronizmus és kizárólag a mi pályánkon maradt fenn elmúlt idők emléke gyanánt, hogy van még olyan munka, amelyet filléres ellenértékért kénytelenek végezni diplomás emberek. Bezzeg nincsen olyan ipari munkás, aki a kis ujját is meg­mozdítaná néhány koronán alól, s a téli kabátomnak egyetlen gombját 12 koronáért pótoltam a napokban. Hogy más államok gyógyszerészeivel szemben, mi, Csouka-Magyarország szeren­csétlen gyógyszerészei, minő hátrányos hely­zetben vagyunk, annak mindennél meggyő­zőbb tanúbizonysága az az összehasonlító táblázat, amelyet a különböző, velünk szom­szédos államok gyógyszerárszabásairól Ivoritsánszky Olló kartársunk dolgozott ki. s {amelyet az alábbiakban mutatunk be: siU&HBSk*'« KwitÉ ■ "i'w : u !■ G YÓ G YS Z E RÉ S ZI X magyar gyógyszeréivel tulj£ Knjjp« “"ÉT "H” A. 1862 óta megjelenik minden vasárnap nányos és szociális Törekvései. ’ » H ' m Kjl /m K! JP Irodai órák: hétköznapokon dél­- nek legrégibb Lzlönye. - . I 6 i a /JA előtt 9- 12-ig. délután 3-C-in. PS Jb ff? IgK M 4a Á uk Mi Magy. kir. postatakarékpénztár! fr'efon JÓZSEF 13 ™ -—Sk- ----- cheque-szómla 6865. ----­A „VIDÉKI GYQfiXSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK** HIVATALOS KÖZLÖNYE ELŐFIZETÉSI ÁRA: .V Szerkesztőség és kiadóhivatal: Egész évre 360 K. félévre ISO K. negyed Szerkeszti és kiadja : ,0t' - BUDAPEST, Vili., AGGTELEKI-UTCA 8. évre 90. egy hóra 30 K. Egyes szám 8 K. r\- VARSÁDH 7Cl} TÁ fa I. emelet 6. Főmunkatárs : DOBLER BÉLA. V ARS ÁGH ZOLI ^,W. Főmunkatéra^VARSÁGH JENŐ. 1. (3034.) sz. a Hatvanadik évfolyam. Budapest, 1921. január 2.

Next

/
Thumbnails
Contents