Gyógyszerészi Hetilap, 1924 (63. évfolyam, 3141/3-3157/51. szám)

1924-01-13 / 3141. (egyesített 3.) szám

TARTALOMJEGYZÉK: Aktualitások. (Dr. Varságh Zoltán.) — A gyógyszertárak részére nyúj­tandó hitel kérdése. (Dr. Bisiczky András.) — Gyakornoki vizsgák Budapesten. — Meghívó a M. Gy. E. tudományos előadásaira. — Különlegességek rendelése a Ferenc József kereske­delmi kórház terhére. — A M. Gy. E. évnegyedes választmányi ülése. — Értesítés a Székes- íehérvár-vidéki gyógyszerész egyesületi kerület tagjaihoz. — Gyakorlati közlemények és apró jegyzetek. — Uj gyógyszerek és specialitások. — Hírek: Halálozás. Gyógyszertármegnyitás. Ünnepi lakoma dr. Andriska Viktor tiszteletére stb. — Kereskedelem. — Betöltendő állások. — Apró hirdetések. — Hirdetések. I EREDETI KÖZLEMÉNYEK. Aktualitások. Az új gyógyszerárszabvány éMbel'épett. Több kar társunk megfigyelése 'szerint az árak i korábbi gyógyszerárakkal szemben mintegy (rO százalékos emelkedést mutatnak. Ebből jog­fal azt a következtetést lehetne levonni, hogy i gyógyszertárak forgalma tehát 40 százalék - ial emelkedett. Kar társaink megfigyelése szé­nit ez a valóságban egyáltalán nem követfce- ett el. Ugyanis a gyógyszertárak forgalma té- elszámokbani v i szent annyira esökkenit, hogy a íagiasabb taxa és a forgalom csökkenése egy- íátet körülbelül kiegyenlítik. Ennek az oka és íagyarázata. az általános gazdasági helyzet, melyben a gyógyszert fogyasztó közönség sljesítő képessége és vásárló ereje immár a lindmumra csökkent le. Gazdasági életünknek szomorú tünete, hogy inden a legszorosabb összefüggésben áll a inzévelL Amióta a börze immár ötötdik hó- ipja gyönge, azóta minden ember megsínyli t az állapotot. Panaszkodnak a kereskedők, >gy nincsen üzleti forgahnnk, néptelenek a ,’véházak, a vendéglők, a szórakozóhelyek, nincsenek pati'kaeladások és tételszámban na­gyon erősen csőidként a gyógyszertárak for­galma. Még a borbélyok is azt panaszolják, hogy az emberek sokkal ritkábban borotvál­koznak, mint azt a börzei hausise idején tették. Egy egészséges közegészségügyi kormány­zat azonban ellene kellene, hogy szegüljön en­nek a rendszernek, amely olyan fontos köz­egészségügyi intézménynek, aminő a gyógy­szertár, életképességét a börze kilengéseitől te­szik függővé. Már egyizben kiemeltem, hogy a vámmentesség és szállítási kedvezmények, sőt prémiumok leimének azok az eszközök, melyek­kel az olyan fontos életszükiségleti cikknek, mint aminő a gyógyszer, drágulását mérsékel­ni és ezzel összefüggésben a közönség vásárló­erejét rendes mederben megtartani lehetne. Igazán sajnálatos, hogy ezt az eszmét nin­csen aki felkarolja és a kormánynál megvaló­sítani igyekezzék. * A pilseni gyógyszerészi grénium a kerületé­hez tartozó alkalmazottakkal kollektív szerző­dést kötött. A szlovenszkói alkalmazott kartár­saink hivatalos közlönye nagy megelégedéssel ad erről hírt és kiemeli, hogy ez a kollektív szerződés a gyógyszertár tulajdonában levő éa az alkalmazott kartársak közötti bébe és jóvi­3141. (egyesített 3.) szám. Hatvanharmadik évfolyam. Budapest, 1924 január lí GYÓGYSZERES ZI Telefon: József 13-23. sz, Ijj1 H B| fel TB" TB 1862 óta megjelenik min­Irodoi órák: hétköznapo- gLdj |i §1 || pl den vasárnap, kon délelőtt 9—12-ig, M El A M 11 g| ,4 /' % H M. k. postatakarékp. délután 3—6-ig. ™■ -“"L. csekkszámla 6865. A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET SZOCIÁLIS TÖREKVÉSEINEK LEGRÉGIBB KÖZLÖNYE ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Szerkesztőség és kiadóhivatal : Egész évre 96.000 K. félévre 48.000 K, Szerkeszti és kiadja: Budapest. Vili.. Aggteleki ucca 8. negyedévre 24.000 korona. Dr. VARSÁGH ZOLTÁN emelet 6. Egyes szóm óra 2000 K Főmunkatórs : KIRJÁK ISTVÁN. Cseho-Szlovékióban egy évre 200 c. K Romániában egy évre 800 lei Jugoszláviában egy évre 500 dinár féi évre 100 c. K fél évre 400 lei fél évre 250 dinár

Next

/
Thumbnails
Contents