Gyógyszerészi Hetilap, 1927 (67. évfolyam, 1/1-18/52. szám)

1927-01-02 / 1. (egyesített 1.) szám

Újév küszöbén. „Mindig így volt e világi élet, Egyszer fázott, másszor lánggal égett." Vör ösmarthy Megint lepergett a 365 nap s lehanyatló- ban az 1926-os, elaggott esztendő és jő helyé­be a reményteljes, az ismét sok bizakodást kiváltó új, az 1927-es év. Ugyanígy jött a most elmúló is, amelyhez — ránk virradásakor — ugyancsak a legna­gyobb reménységgel voltunk eltelve. És ugyanígy fog jönni 365 nap elmúlásával az újabb esztendő ismét, mindég, mindenkoron, — mert a bölcs végzet úgy rendelte, hogy bár­mily csalódások érjék is az embert, reményét ne veszítse, higyjen, bízzon mindannak jövő­beli megvalósulásában, amiket óhajt. Enélkiil azzal a lendülettel és azzal a megdönthetet­len bizakodással dolgozni se lehetne, amely nélkül a munka gyümölcse sohasem érne meg. Akadályok jobbról is, balról is. Azonban ezer akadály között is folytatni és befejezni a munkát, hogy eredménye legyen — ez a jövő élet. Ismeretes, hogy a célkitűzések azonossága dacára is nagy, sőt szenvedélyes ellentétek fejlődhetnek ki a cél elérésére szolgáló esz­közök tekintetében. De talán éppen ezek az ellentétek azok, amelyek újabban és újabban a továbbmunkálkodásra serkentenek, amelyek a nemes versenyt kifejlesztik, aminek követ­keztében — végeredményben — a haladás folytatólagos és — nagy áttekintésben — megszakításnélküli, bármennyire úgy tűnik is, hogy egy-egy kis kiragadott időtartamra szinte megállóit. Az óév lehanyatlásakor számot vet kiki magával. Egyének, intézmények és közületek egyaránt. Sáfárkodásukról beszámolva meg­állapítják, mik azok, amik átkerülnek a jövő esztendő teherlapjára és mik azok, amiket a kitűzött célokból elérni lehetett. A jelenkor­ban — a sok elszenvedett katasztrófa, a meg­próbáltatások folytán, az átalakulásokban ránk mértek terhe alatt — tagadhatatlanul megnövekedett azon szárnyszegettek és hite- vesztettek száma, akik a boldog múlthoz tar­tozó, szinte teljesen zökkenés nélküli időkben vajmi csekély számmal voltak. — A lelki egyensúly még mindig igen labilis. -— A sors­csapások után az emberek önérzetének újra kiváltása s az embereknek öntudatra ébresz­tése még mindig az első feladatok közé tar­tozik s az alkotó munka még mindig nem bontakozik ki abban a mértékben, amely a közcélok érdekében kifejtett becsületes mű­ködés eredményét kellőkép biztosítaná. A vi­lág még mindég a pesszimizmus, a hitevesz- tettség és — sokban — az önmeghasonlás haláltáncát járja, jóllehet sem a jövő sötét- látása, sem a kishitűség nem alkotni képes erő. Aki csak jajgatni, szitkozódni és az el­érhető eredményben kételkedni tud, az kétsé­gessé teszi azok munkáját is, akik a halál­tánc ölelő karjaiból a jövőbe és munkájukba vetett fanatikus hitük által kiszabadítani tudják magukat s ezer akadály között is a munkát befejezni törekszenek. Az egyénnek önmagában való kételkedése egész társadalmi osztályoknak régi eszmé­nyeihez volt hite elhagyásához vezet. Követ­kezménye: a múlt elpazarlása és a jövő szá­mára való gyűjtésnek teljes elhanyagolása. E mai különös idők embere, ha a társadalmi megmozdulások nem hozzák meg egy csapás­ra a várt teljes eredményt, ellankad. Ellan- kadásával megnehezítője a kitűzött célokért még akkor is lankadatlanul folytatandó mun­kának, ha e munka talán veszített volna is az első időkben —- a teljes remény és bizakodás által nyert — lendületéből. I SANURAT granulae „Labor" 100 gramos originális dobozokban. Arthritis, ischias, rheumatísmus a vese és a hólyag összes bántalmánál a legjobban bevált. Beszerzési ára 27.500, „Labor" gyógyszer és vegy. gyár rt. GYÓGYSZERÉSZI HETILAP _______________________ALAPÍTOTTA: SCHÉDY SÁNDOR 1862. fiVBEN.__________________________ E LŐFIZETÉSI ÁRAK: Szerkesztőség: 1f, Szerkeszti: VI., Hegedűs Sándor ucca 17. sz. negyedévre..........................lüQnP - ____ , Telefon : Teréz 153-77. E ^es szóm..........................80 flller KÓRUSÁNSZKY OTTO Kiadóhivatal : VIII. Rökk Szilárd u. 31 M egjelenik minden 3-ik vasárnap. Telefon: J 14—00. LXV1. évfolyam. _________ Budapest, 1927. jan. 2.___________1. (egyesített í.) szám

Next

/
Thumbnails
Contents