Gyógyszerészi Hetilap, 1928 (67. évfolyam, 1/3-17/51. szám)

1928-01-15 / 1. (egyesített 3.) szám

LXVI. évfolyam Budapest, 1928. január 15. 1. (egyesített 3) szánt. GYÓGYSZERÉSZI HETILAP ALAPÍTOTTA: SCHÉDY SÁNDOR 1862. ÉVBEN. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: negyedévre ..........................10 pengő E gyes szám..........................80 fillér M egjelenik minden 3-ik vasárnap. Szerkeszti: KOR1TSÁNSZKY OTTÓ Szerkesztőség : VI., Hegedűs Sándor ucca 17. sz. Telefon : Teréz 153—77. Kiadóhivatal: VIII Rökk Szilárd u. 31 Telefon : J 314—00. Béke és háború.*) Ezzel a címmel a „Magyar Gyógyszerész4' legutóbbi számában vezércikk jelent meg Bayer Antal aláírásával. Bár az előzmények s a két gyógyszerész korporáció bojkott határozata szinte köteles­ségünkké teszi, hogy e lap közleményeivel ne foglalkozzunk, most az egyszer mégis kivételt teszünk. Kettős okunk van erre. Az egyik, a Bayer Antal korának s annak az elnöki po­zíciónak kijáró tisztelet, amit ő valaha az egyesületnél betöltött, a másik pedig az a kö­telesség, amit olvasóinkkal szemben érzünk, akiket nem engedhetünk tévútra vezetni fon­tos kérdésben egy olyan közlemény által, mely tele van tévedésekkel, a valóságot nem fedő adatokkal s melynek így — természetesén — vég’sö konklúziója is teljesen elhibázott. A cikk elején rögtön azzal a súlyos váddal találkozunk, hogy a Budapesti Gyógyszerész Testület általánosan óhajtott „békéjét" dr. G a á 1 Endre miatt nem lehet megteremteni s az erre irányuló kísérleteket állandóan ő hiúsítja meg. Mielőtt e vád teljes alaptalanságára rámu­*) Már a múltban vezető közéleti szerepet vitt előkelő kartárs juttatta hozzánk e cikket közlésre. A cikkíró hosszabb idő óta fárad a nagyon kívá­natos testületi béke helyreállításán. Innét isme­retesek előtte a tárgyalásoknak olyan részletei is, amelyeket sokan vagy nem tudnak, vagy pedig helytelen beállítások alapján ismernek. Abban a reményben adjuk közzé a cikket, hogy a maga­sabb kari érdekből szükséges béke megteremtését fogja az elősegíteni. Meg kell szűnni a visszavo­násoknak s meg kell teremteni a kari békét: ez egyik legfőbb óhajunk. Úgy véljük, hogyha vannak néhányan, akik akár személyi, akár más okoknál fogva, nem tud­nak vagy nem akarnak alkotmányos formában együtt dolgozni — tisztét a nagy többség bizal­ta tatánk, legjobb meggyőződésünkkel állítjuk, hogy a Budapesti Gyógyszerész Testület fa­lain helül teljes béke van. A vezetőségben tel­jes a. harmónia, a tagok meg óriási többséggel és lelkesedéssel állanak az elnökség háta mö­gött, Az ügyek vezetésével csak az a tiz-tizen- öt gyógyszerész nincs megelégedve, akik a testületi életen kívül állanak, akik sem a kari érdekekért folyó munkából, sem az áldozat- készségből a inaguk részét ki nem veszik, 'ha­nem akiknek úgyszólván élethivatásuk évek óta az, hogy az elnök személye iránti gyűlöletüket hogyan lehetnie az elnök megbuktatásának diadalává avatná. Mi e pár gyógyszerész „ellenzéki" el­nevezését is helytelennek, fellépésüket pedig jogtalannak tartjuk. Az ellenzék elnevezés egy olyan csoportot illethetne meg, aki a Tes­tület falain belül, a választmányi és más ülé­seken él a kritika jogával, ott adja elő indít­ványait, ott próbál ezeknek érvekkel érvénye­sülést szerezni, s akikben meg van az alapvető jogoknak az a tisztelete, hogy a többségi aka­ratot, minit az ügyek intézésének döntő faktu­mából betöltő di-. Gaál elnökikel: álljanak félre — ahogy a Mihalovijtis szózat mondotta — legalább egy időre. — Álljanak félre s egy idő múl­tán, amelyben nyugodtan engedték az elnlö- köt és a vezetőséget dolgozni, úgy hogy nem a belső egyenetlenkedés megszüntetésére kellett az energia nagy részét fordítani, kérjék számon — természetesen ismét alkotmányos formák között, személyeskedéstől mentesen — a végzett munka eredményét. Ez ellen nemcsak észrevétele nem le­het senkinek, de sőt a becsületes szándékú ellenőr­ző munkát az elnök is bizonyára szívesen veszi, mert a tökéletesebb egyesületi működést segíti elő. Hisszük, hogy mindennek igazságát a cikk nyo­mán mindenki belátja. Szerk. Thea Pecco Orange, Pecco „Pallikelly" I. A., London, Lapsang Souchong I. A„ London, Pecco Orange, Souchong. Kapható : Thallmayer és Seitz R.-T.

Next

/
Thumbnails
Contents