Gyógyszerészi Hetilap, 1930 (69. évfolyam, 1/3-16/48. szám)

1930-01-19 / 1. (egyesített 3.) szám

Optimizmus és béke. Régen nem volt a magyar nemzetnek olyan 3sz esztendeje, mint az elmúlt év — mondta nemzet egyik vezére újesztendei üdvözlés­adott válaszában. Ez a hang ütközik ki nden beszédből, minden írásból, amely az nult év lefolyásáról s abban az esztendőben Péntekről szól. De az üdvözlésekre adott laszban más hangot is megütöttek a vezér- fiiak. Ez a hang is kivétel nélkül kiesendő 1 ndegyik beszédből. Ez a hang a bizakodás- k, a csiiggedést nem ismerő reménykedés- k a hangja; az optimizmus és a béke meg- dárdításának szükségét hirdető hang. Lehet, hogy a szárnyaszegettek, a csiigge- k, a nagy megpróbáltatásokba és a súlyos zdasági válságban önmaga kra-se-ta Iái ók fogásolják és kárhoztatják a bizakodó han- t, az optimizmus szükségességének hirde- iét. Pedig éppen a legnehezebb időkben és ‘gpróbáltatások során kell, hogy a vezér- diák szilárdul megállni tudjanak a bizako- s megdönthetetlen alapkövén. Ha nem így n, akkor a keserves munka és nagy erőfe- - tések árán megszerzett értékek elértékte- íednek, s mindaz, amit kitartó munka és aadás árán elérni lehetett, elvész. Mikép a vezérférfiaknak nem szabad csiig- dniök, a szebb és jobb jövő eljöttét kell hir- tnie az újságírónak is. Ugyanis az elcsiig- désnek megvan a maga sajátos szuggesztiv ije. Nem lehet, hogy elvesszen a szava an- k, aki a lelki egyensúly megtartásának ikségét hirdeti, sem annak szava nem lehet sztába hangzó, aki a legnehezebb megpró- Itatások ellenére sem veszti el bizalmát és akodásra, türelemre int másokat is. Jelentős publicisztikai működést is kifejtő '•áló közoktatásügyi miniszterünk egy új­cikkében megállapítja, hogy a politikai és gazdasági életben rendkívüli szerepet játszik a szuggesszió. Szerinte a „gazdaságtörténe­lemben könnyű kimutatni, hogy nem egy tőzsdeiválságnak csak kisebb részben volt az oka a gazdasági viszonyok megromlása, a mely-önmagában csak kisebb áresést indokolt volna, de közbejött az ijedtség, a ragadós ré­mület, a szuggesszió, a pánik, ami mindent magával ragadt,“ Megállapítja, hogy áll ez, a mostani gazdasági válságra is, s aztán azt Írja: „Ezt a válságot és az abból fakadó elé­gedetlenséget kezdetben politikai okokból ki­használták és szították s itt kezd belejátszani a dologba a szuggesszió ereje, amely itthon gazdasági defetizmushoz ... vezetett." „A gazdasági válságot, amelynek világokai van­nak, tisztán magyar erővel nem szüntethetjük meg. De gazdasági válságunk kiéleződését bi­zonyos mértékig belülről kiinduló szuggesszió okozta és ezt a defetista hangulatot minden jó hazafi köteles ellensúlyozni, hacsak nem kíván abba a látszatba kerülni, hogy az or­szág nagy szerencsétlenségéből akar taktikai előnyt húzni." Fejtegetését így végzi: kell hogy fenköltebb, termékenyebb érzéseket és gondolatokat szuggeráltassunk magunknak s akkor ennek különös fontossága és jótékony eredménye érezhetővé válik. Ezeket a gondolatokat és megállapításokat ajánljuk figyelmébe nagyon megpróbált ka­runk tagjainak is. „Fuimus Pharmaciae" címet olvassuk egyik- sok megszivlelést tartalmazó mái cikkünk élén. „A siilyedő hajóról" címet adta egy má­sik kartársunk ugyancsak mai lapunkban található cikkének. „Ma már nem lehet „apos- toloskodással" az elbillent lelkeket egyensúly­ba hozni" — mondta egyik kartárs, amikor a minapi látogatása alkalmával arról heszél­C* A Pf-JO C ÍT//V7- TeÍ{ehéríe készítmény. ® Minden nagykereskedőnél kapható! lYOGYSZERESZI HETILAP ALAPÍTOTTA: SCHÉDY SÁNDOR 180. ÉVBEN. ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Szerkesztőség : . 1fl - Szerkeszti: VI., Hegedűs Sándor ucca 17. sz. [yedevre ...........................10 pengő Telefon • Ant 77 ' es szám...........................80 fillér KORITSÁNSZKY OTTO Kiadóhivatal: VIII Rökk Szilárd u. 31 / legjelenik minden 3-ik vasárnap. Telefon : J 314—00. 11X. évfolyam. Budapest, 1930. január 19. 1. (egyesített 3.) szóm.

Next

/
Thumbnails
Contents