Gyógyszerészi Hetilap, 1932 (71. évfolyam, 1/4-18/52. szám)

1932-01-24 / 2. (egyesített 4.) szám

T,j£Xl. évfolyam. ____________________Budapest, IPág január 24.____________2. (egyesített 4.) szánj. G YÓGYSZERÉSZI HETILAP ALAPÍTOTTA: SCHÉDY SÁNDOR 1 862. ÉVBEN Előfizetési árak : SZERKESZTI: Szerkesztőség : Negyedévre...........................10 pengő KTIRITS Á \K'7K"V OTTí'S Budapest, VI, Hegedűs Séndor-utca 17 E gyes szám.......................80 fillér KUKIlbANSZKY OTTO _ Telelőn: Automata. 15-3-77­M egjelenik minden 3-ik vasárnap. Főnunkatárs: PREYER DEZSŐ ^iadóhiPatoL^yiIE Röldt^>krd irníiir,T,T;™‘~~“----------—;——‘-------------;»irMMiwMMnMwirirMiMiiiiiiT A z alkalmazott gyógyszerészek országos nagy-gyűlése, Általános érdeklődés előzte meg alkalmazott kartársaink e hó 18-ára Budapestre egybehí­vott országos nagygyűlését. Ismeretes, hogy alkalmazott kartársaink régi törekvései között számos olyan szerepel, amely­nek megvalósítása, nagyrészt a mostoha viszo­nyok folytán, nem volt eddig keresztül vilié tó'. A gyógyszerészi karnál is számosán vannak keresetnélkiil és olyan körülmények között, amely a kétségbeesést egyre fokozza. Hetekkel ezelőtt merült fel a gondolat, hogy országos alkalmazotti nagygyűlés hi vessék egybe. Az alkalmazott kartársak hivatalos ér­dekvédelmi egyesülete, az Okleveles Gyógysze­részek Országos Egyesülete alapos meggon­dolás után maga állt a mozgalom élére, hogy módot és lehetőséget adjon azon alkalmazott gyógyszerészieknek is vélíeményny i 1vám fásra, akik az alkalmazotti egyesületnek nem tagjai. Maga ez a körülmény is biztosítékot nyújtott arra, hogy minden kívülről jövő ellenkező pró­bálkozás, sőt esetleges izgatás ellenére is nyu­godt és olyan lefolyású legyen a nagygyűlés, amely csakugyan az alkalmazott gyógysze­részi kar javát szolgálja. Meg kell állapítani, hogy a nagygyűlés higgadt, körültekintő, még­is határozott s erélyes vezetése, Dobos Gábor kitűnő elnöklése, az alkalmazotti törekvések egyik legrégibb harcosának, Mátray Gusztáv­nak, valamint a széles látókörű és ugyancsak pompás felkészültségű Hajós Gyula dr. szemé­lyének előadókul választása nagyon szeren­csés volt, M hármas összetétel egymagában is biztosította a nagygyűlésnek a mai nagyon sú­lyos gazdasági helyzetben és elkeseredettség közben tartott nagygyűlésnek is az egyetemi végzettségű intelligens emberekhez méltó, emelkedett lefolyását. A nagygyűlést megelőzően a „Népszava" január hó 17-iki számában Kis Andor kartár­sunktól, a „Gyógyszerészek Lapja" volt szer­kesztőjének tollából egy igen éles hangon meg­irt közlemény jelent meg. E közleményben a cikkíró kartárs az alkalmazott gyógyszerészek­nek a szociáldeniokratapáirthoz való csatlako­zását sürgette s e csatlakozást jelöli meg olyan­nak, mint amelynek alapján „a problémák a munkásság erkölcsi segítségével megoldódnak és a gyógyszerészsegédi kar elfoglalhatja az őt megillető helyet a dolgozók nagy társadal­mában." A „Népszavának" ezt a közleményét egyébként külön lenyomatokban a gyűlést megelőzően a teremben is osztogatták. A többi napilap is foglalkozott a nagygyű­léssel kapcsolatosan a gyógyszerészek sorsá­val. Természetesen nem azzial az egyoldalú­sággal, mint az előbb említett lap, hanem az alkalmazotti kar hivatalos érdekvédelmi egye­sületének adatai alapján teljes tárgyilagosság­gal. A Pesti Hírlap pld. a következőket írja: „A magyar patika nemcsak a gyógyszeré­szek ügye. Érdekel minden embert, minden családot. Mert egészségünk, életünk függ attól, hogy az összes gyógyszereket kifogástalan ál­lapotban és pontosan kapjuk meg. Gsak egy üveget kell a gyógyszerésznek eltéveszteni, vagy egy pár centigrammal kell többet adni és gyógyulás helyett halál következik be. Bol­dogan állapíthatjuk meg, hogy a magyar pati­ka . legtökéletesebb intézményeink egyike. Sok kulturáltamban nem találjuk ezt meg. A kö­zönségnek érdeke tehát, hogy rend legyen a patikában, és ehhez hozzátartozik, hogy rend­ben legyen a gyógyszerészek minden dolga. Anyagi gondokkal küzdő, sorsa miatt aggódó gyógyszerész nem dolgozhat olyan lelkiisme­retesen és olyan pontosan, hogy hibát ne kö­vessen el. Tehát saját egészségünk érdekében is kívánjuk, hogy foglalkozzanak az illetékes hatóságok is a gyógyszertárak, gyóógyszerész- tulajdonosok és gyógyszerész alkalmazottak ügyével. Hétfőn országos ülést tart az Okleve­les Gyógyszerészek Országos Egyesülete. Ar­ról tárgyalnak, hogy miként lehet összeegyez­tetni az összes érdekeket. Ötvenöt évvel ezelőtt csinálták meg a gyógy­szertárak mai törvényes rendjét. Azóta sokat változott az idő. Megszaporodtak a gyógyszer­tárak, a gyógyszerészek. Egyik-másik gyógy­szertár ma is vagyont ér. Másutt a gyógyszer-

Next

/
Thumbnails
Contents