Gyógyszerészi Hetilap, 1933 (72. évfolyam, 1/2-23/52. szám)

1933-01-08 / 1. (egyesített 2.) szám

LXXII. évfolyam. Budapest, 1933 január S. 1. (egyesített 2.) szám. GYÓGYSZERÉSZI HETILAP ALAPÍTOTTA: SCHÉDY SÁNDOR 1 862. ÉVBEN Előfizetési árak : SZERKESZTI • Szerkesztőség : Negyedévre .............................10 pengő lénPITS Á VC7IÍV OTTÓ Budapest, VI, Hegedűs Sándor-utca 17. E gyes szóm.............................80 fillér KUK1 I 5AINSZK I U 1 1 U Teletöm Automata 15-3-77. , „ . rvr.r^-trr-r. KÍadÓhÍüat(ll ! VIII, Rökk SzilÓrd-U. 31. Megjelenik minden J-ik vásár nap. Fomunkatars: PREYER DEZSŐ Telelőn: Józseí 31—4—00. 411 EGYESÜLETI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK !► IS—1933. Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület Budapesti Gyógyszerész Testület. Fontos értesítés az OTI terhére rendelt gyógyszerek kiszolgáltatása és számlázása tárgyában. A mindenünnen beérkezett kérdezősködések folytán az OTI-vei folytatott tárgyalások alap­ján az ez évi január 1-én életbelépett kormán y- és belügyminiszteri rendeletek rendelkezései­nek figyelembevételével közöljük, hogy az OTI terhére rendelt gyógyszerek kiszolgáltatásá­nál és számlázásánál a következők épen kell eljárni: Úgy az OTI, mint a kötelékébe tartozó kö­vetkező vállalati pénztárak és pedig a: M. kiír. állami Vasgyárak Ganz és Tár sa Goldberger Sámuel F. és Fiai Hangya Szövetkezet Hatvani Cukorgyár Hoffher-Schrantz rt. Kammer Testvérek Textilgyára Kispesti textilgyár rt. Láng L. gépgyár rt. Magyar Általános Hitelbank Magyar-Olasz Bank Magyar Pamutipar Perutz Testvérek, szövőgyár Pesti Magyar Kereskedelmi Bán Rock J. gépgyárak Vasmegyei cukorgyár Zsolnai Vilmos poroellán-, majolika-gyár Debreceni keresk. betegsegélyző pénztár terhére rendelt összes vények után vényenkint 30 fillért kell beszedni a tagoktól, ha a vény bruttó ára a 30 fillért meghaladja. Ha azon­ban a vény ára 30 filléren alul van, akkor a vény teljes árát kell a tagtól beszedni és a vényt a tagnak visszaadni, mert ez a vény már nem számlázható. A társpénztárak (MABI, MÁV stb.) terhére felírt vények után 30 fillért nem kell beszedni. Amennyiben az orvos az OTI-nak erre vo­natkozó rendelkezése ellenére egy vény lapon több gyógyszert rendel, tekintet nélkül a vény lapon felírt gyógyszerek számára, a beteggel csak 30 fillért kell fizettetni. Ha pedig akár fecskendő, akár sízemesepegtető, akár ostya magában külön vénylapon rendeltetik, abban az esetben a rendelt gyógyszer, ostya vagy ■segédeszközért stb. vény laponként 30 fillér, il­letve a 30 filléren aluli bruttóár esetén a teljes árat tartozik a gyógyszerész a taggal téríttetni. A háztartási alkalmazottak részére zöld vénylapon felírt gyógyszerekért az előbb kö­zöltek figyelembevételével, szintén 30 fillért, illetve az ezen összegen aluli gyógyszereknél az egész összeget kell a taggal megfizettetni. Az OTI terhére teljesített gyógyszer stb. ki­szolgáltatások alkalmából a tagtól beszedett 30 fillér megtérítési díj azonnali megfizetése alól csak a „Gitó", „Statim", Periculum in trióra" jelzésű vényeket elkészíttető tagok mentesül­hetnek. Ilyen esetekben a tagnak 30 fillért a gyógyszerész hitelezni tartozik. Munkaadóiigazolványokat („beteglapokat") a gyógyszer-tár tartani nem köteles. A tag a munkaadóiigazolványokat („beteglapokat11) az OTI-nál, 2—3 hét múlva pedig a postahivata­lokban is beszerezheti. Amennyiben a gyógy­szertár munkaadóiigazolványt („beteglapot") raktáron tartani kíván, azt darabonként 20 fil­lérért annakidején a postahivataloknál szerez­heti be. A régi igazolványok („beteglapok") érvénytelenné váltak. Az azokból esetleg rak­táron levőket a gyógyszertárak sem díjmen­tesen, sem az új-rendszerű beteglapok 20 fillé­res eladási áráért el nem adhatják. A piros nyomású vények nyilvános gyógy­szertárak által ezentúl sem készíthetők el. Vi­szont a körzeti orvosok által rendelt fekete­nyomású vényeket a házigyógyszertáraknak elkészíteni ezentúl is tilos.

Next

/
Thumbnails
Contents