Gyógyszerészi Hetilap, 1940 (79. évfolyam, 1-52. szám)

1940-01-01 / 1. szám

■i (1938 végéig az „Egyesített Gyógyszerészi Szaklapok" egyike volt.) Hetvenkilencedik évfolyam Kedves Kartársainknak és összes t. Olvasóinknak szerencsés és boldog ujesztendőt kivonunk ! Kartársi üdvözléssel fe sj a „GYÓGYSZERÉSZI HETILAP" szerkesztősége és kiadóhivatala. W Egy párt-rendszer Irta : vitéi dr. VÁRADY LÁSZLÓ m. kir. kormányfőtanácsos, országgyűlési képviselő, a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület alelnöke Valahányszor egy uj esztendő határkövéhez közeledünk, illik magunkba szállnunk, számot vetni érzéseinkkel s a tár­gyilagosság szűrőjén át keresni lelkűnkben azt az irányt, amely legbiztosabban vezérel el kitűzött céljaink megvalósí­tásához. A világpolitika országutján a közös beteljesülés felé egy általános emberi megértés vezetne el legbiztosabban s ez az üsszes emberiség szivének nagy összedobbanása tudná meg­teremteni a vii iét. Az egy aköl, egy pásztor beteljesedése, amelyről a pró­féta álmodott, ma, amikor Keleten és Nyugaton egyaránt vér­től harmatos a föld, természetesen csak utópia. Ámde, hogy ez az utópisztikus álom valamikor, talán egy eljövendő ez­redévben, valósággá is válhatik, arra már világtörténelmi példa áll előttünk, a norvégek tértek rá annak idején az egypárt.rendszerre. Negyedszázadon keresztül, talán diktatórikus, de céltudatos eszközökkel elfojtottak minden párt villongást, létrehozták egyetlen kormányzópárt uralmát, s ezen a módon egybefor­rasztva országuknak minden polgárát, sikerült elérniük, hogy Norvégia a maga nemzeti függetlenségét és Svédországtól való elszakadását egyetlen kardrsapás nélkül vívta ki. Ez a világtörténelmi példa lebeg a szemem előtt, amikor mi, gyógyszerészek is, nagy célokért küzdve, eljövendő nem­zedékek sorsát akarjuk gyógyszerészi vonatkozásban feljaví­tani. Amikor a gyógyszerészet rendszerét egy uj törvény pil­lérein szeretnénk a mai változott igényekkel és a kor szoci­ális szellemével összhangba hozni és szilárdabban felépíteni. Amikor önmagunk megfegyelmezésére s egy tisztultabb lég­kör megteremtésére törekszünk a létesítendő gyógyszerészi kamarán át. Amidőn célunkká tiiztük ki a gyógyszertárak hitelbázissá kifejlesztését, hogy ezáltal gazdasági téren is az eddiginél előnyösebb helyzetbe kerüljünk s a nagy versenyben erkölcsi felkészültségünk csorbítatlan épségében meg tudjuk állani helyünket, sőt felemeljük arra a nívóra, amely a gyógy­szerészi pályát már régen megilleti. Amidőn, mint ezeknek mintegy ellenértéke gyanánt s annak a magasabb színvonalnak az eléréséért mi magunk kérjük, hogy hivatásbeli tudásunk és a közegészségügy szolgálatába állított rátermettségünk az eddiginél szigorúbb rostán szüressék át, a mainál megbízha­tóbb mérlegre kerüljön s egy uj kiképzési rendszer avassa a magyar gyógyszerészt a külföld legjobban kvalifikált gyógyszerészeivel egy színvonalon álló hivatástársává. Gyönyörű kari célok ezek, de teljes erőkifejtést igénylő feladatokkal járnak együtt, amelyekkel eredményesen megbirkózni csak a magyar gyógyszerészi kar osztatlan egysége mellett lehet! Ha tehát valamikor, úgy ma indokolt a mi erkölcsi tes_ tületeinknél is egyelőre kikapcsolni minden ellenzékieskedést, letoinpitani még a netán jogos kritika hangját is s arra az átmeneti időre, inig várva várt kari reformjaink tető alá kerülnek, megteremteni az egypárt-rendszert! Ha felsőbb hatóságaink látni fogják, hogy a Magyaror­szági Gyógyszerész Egyesület vezetősége mögött osztatlan egységben sorakozik fel az egész magyar gyógyszerészi kar, akkor nem kételkedhetnek benne, hogy amit a vezetőség kér tőlük, azt az egész magyar gyógyszerészség nevében és egyező akaratából kéri. 1-------------------------------------------^,1 ?*: J UGYAR -ONT r n ^ o n 0'IS zua intézet / óul 63 i------—hJlQ­K ÖNYVTÁRA a, / ' --------­B udapast, 1940. január 1. Hetvenkilencedik évfolyam 1. szám. GYÓGYSZERÉSZI HETILAP ALAPÍTOTTA: SCHÉDY SÁNDOR 186 2, ÉVBEN A BUDAPESTI GYÓGYSZERÉSZ TESTÜLET HIVATALOS LAPJA Előfizetési árak: Szerkeszti: Szerkesztőség: Negyedévre--------------7.50 pengő RÉTHELYI JÓZSEF ti E gyes szám - - - 80 f,ller Kiadóhiv. Vili., Rökk Szilárd u. 31 Megjelenik minden héten Dr. GAÁL ENDRE Telefon: 1-314—fO.

Next

/
Thumbnails
Contents