Gyógyszerészi Közlöny, 1918 (34. évfolyam, 1-43. szám)

1918-01-06 / 1. szám

XXXIV. ÉVFOLYAM BUDAPEST, )QI8 JANUÁR 6 _____________|. SZÁM G YÓGYSZERÉSZI ü KÖZLÖNY üi TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP A MAGYARORSZÁG! GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP Előfizetési ára: Egész évre .............. 28 K F él évre ... _____ 14 « S egédeknek és gyakornokoknak: Égés* évre 22 K, fél évre 11K SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS: K. KARLOVSZKY GEYZA TARSSZERKESZTÖ: EMBER ELEK A Magyarországi Gyógy­szerészEgyesület tagjainak: Egész évre ...................20 K F el évre ______ . 10 « E gyes szám ára 60 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Telefon : „József” 4— 45. VIH, kerület, Muzeuni-körut 10. szám. Irodai érák: hétköznap: 9—*/,,! és 3—6-ig aaaaig szakogvek. gg&ü«sii A kereskedelmi érettségi a gyógyszerészi pályán. — Irta: Szerdahelyi Károly gyógyszerész és gyógynövény-nagykereskedő. — A Debreczeni Kereskedő Társulat a gyógyszerészeire oly fontos átiratot küldött a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesülethez, a mely megérdemli, hogy azzal kimerítően és a legnagyobb ügyszeretettel foglalkozzunk. Arról van szó ugyanis, hogy a kereskedelmi érettségit tett ifjak, egy latin pótlóvizsgával, a gyógyszerészi pályára is mehessenek. Hogy ezen indítvány mily fontos és nagy horderejű a gyógyszerészeire, ezt mint gyakorló gyógyszerész és mint pályánk egyik kereskedelmi ágával foglal­kozó szakember akarom megvilágítani. Első sorban ki akarom emelni azt, hogy ma minden gyógyszerésznek köte­lessége mindent elkövetni, hogy a pályánkra mennél többen jöhessenek, mert az érettségi behozatala folytán a gyakornokok száma nagyon megfogyott. S ha szá­mításba vesszük, hogy a 4 éves háború alatt pályánkra alig jött valaki és még a háború utánra sincs nagy reményünk arra, hogy több gyakornokot kaphassunk, meg kell ragadnunk a debreczeni kereskedők által teremtett alkalmat és az akcziót tőlünk telhetőén támogatni kell. A gyógyszerószifjúság nevelésének egyik nagy hiányossága az, hogy a gya­kornokainkat nem ismertetjük meg a hasznos kereskedelmi fogalmakkal és nem kedveltetjiik meg a fiatalságot pályánk kereskedelmi részével. S így ma még ritkaság számba megy, hogy egyik-másik gyógyszerész intenzivebben foglalkozzék a gyógyszerészet kereskedelmével; pedig a mai gyógyszerészek legalább 50%-ának

Next

/
Thumbnails
Contents