Gyógyszerészi Közlöny, 1920 (36. évfolyam, 1-51. szám)

1920-01-11 / 1. szám

XXXVI. évfolyam. Budapest, 1920. január 11. 1. szám. GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLET ÉS A BUDAPESTI GYÓGYSZERÉSZ-TESTÜLET HIVATALOS LAPJA Előfizetési árak: egész évre 200 kor., félévre 100 kor., negyedévre 50 kor., Egyes szám ara 4 kor. Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztő és kiadótulajdonos: KARLOVSZKY GEYZA Társszerkesztő: Ember Elek. Szerkesztőség és kiadóhivatal VIII., Mazeum-körút 10. Telefon: József h—45. Irodai órák : hétköznap 9—2-ig. HIVATALOS. 1919. M. E. 5167. szám. Minisztériumi rendelet a gyógynövények forgalmának szabályozása tárgyában. 1. §. Mindennemű gyógynövény termelése, gyűjtése, bevállása (a termelő­től vagy gyűjtőtől való vásárlása), drógárúvá való földolgozása, továbbá a gyógy­növényekkel való kereskedés, ide nem értve a gyógyszertárak és drogériák részéről a közvetlen fogyasztás részére történő eladásokat, valamint a gyógy­növények behozatala és kivitele a jelen rendelettel állami irányítás és fel­ügyelet alá helyeztetik. Az irányítást és a felügj'eletet a íöldmívelésügyi minisz­térium Gyógynövény és Paprika Kirendeltsége (Budapest, Vili., Baross-utcza 13. sz ) végzi. 2. §. Gyógynövényt termelni vagy gyűjteni az e részben fönnálló rendelkezé­sek megtartásával mindenkinek szabad; a termelt vagy gyűjtött készleteket azonban a termelő vagy gyűjtő csak olyanok részére idegenítheti el, akik gyógy­növények beváltására, földolgozására vagy az azokkal való kei'eskedésre a jelen rendelet értelmében engedélyt kaptak. 3. §. Mindennemű gyógynövény beváltásával, drógárúvá való földolgozá­sával, továbbá gyógynövényekkel a közvetlen fogyasztók részére történő áru­sítás körét meghaladó terjedelemben való kereskedéssel és gyógynövények kül­földre kivitelével kizárólag azok foglalkozhatnak, akik a Gyógynövény és Paprika Kirendeltségtől erre engedélyt kaptak. Beváltásra (a termelőtől vagy gyüjtőtől való vásárlásra) engedélyt kaphat minden kereskedő (czég, vállalat), továbbá minden magyar honosságú egyén, a kit erre a munkakörre a Gyógynövény és Paprika Kirendeltség alkalmas­nak tart. Földolgozásra engedélyt kaphat áz a gyógynövénykereskedő (czég, válla­lat), a kinek a földolgozáshoz n egfelelő fölszerelése van, továbbá minden ma­gyar honosságú egyén, a ki igazolja, hogy a földolgozáshoz szükséges fölszere­léssel és szakértelemmel rendelkezik. Gyógynövényekkel a közvetlen fogyasztók részére történő árusítás körét meghaíadó terjedelemben (nagyban) való kereskedésre, továbbá gyógynövé­nyek külföldre kivitelére bejeg)'zett gyógynövéi^kereskedő (czég, vállalat) kap­hat engedélyt. Az ilyen engedély iránt beadott kérelem elbírálásánál figyelem­mel kell lenni a kérelmező üzletének terjedelmére (árúraktárának, illetve áru­készletének nagyságára), továbbá arra, hogy az illető gyógynövénykereskedéssel a háborút megelőző időtől kezdve foglalkozik-e.

Next

/
Thumbnails
Contents