Gyógyszerészi Közlöny, 1926 (42. évfolyam, 1/1-18/52. szám)

1926-01-03 / 1. (egyesített 1.) szám

HIVATALOS. 1925. II. 98,065. szám. Népjóléti és munkaügyi miniszteri körrendelet. — Az új magyar „Gyógyszerárszabás" tárgyában. — (Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóságnak.) A gyógy ■szerek, kötszereik és a gyógyszerek kiszolgáltatásához szükséges edényzet nagy- kereskdekni áraiban beállott változások szükségessé tették a .gyógyszerárszabás ár­tételeinek megfelelő módosítását. Ennélfogva az Országos Közegészségi Ta­nácsnak az 1876:XIV. te. 170. szakaszának 6. pontjában foglaltak alapján hozzám felter­jesztett javaslatára, 1926. évi január hó 1-től kezdve, az alább közölt árszabást léptetem életbe és egyidejűleg a jelzett időponttól kezdve a múlt évi 68.653/1924. II. N. M. M. számú körrendeletemmel (kihirdetve a Buda­pesti Közlönynek 1924. évi június hó 3. nap­ján megjelent 113. számában) kibocsátott gyógyszerárszabást hatályon kívül helye­zem. Az árszabás végén a közalapok terhére rendelhető vénymintáknak ezen gyógyszer­árszabás ártételei alapján megállapított új árai is fel vannak tűntetve. Felhívom a vármegye alispánját (város polgármesterét), hogy ezt a rendeletemet a törvényhatóság területén lévő valamennyi gyógyszertártulajdonossal (felelős vezető­vel) szigorú miheztartás végett közölje. Az új gyógyszerárszabás egy példányát minden gyógyszertártulajdonos (felelős ve­zető) megszerezni és megőrizni köteles és ennek megtörténtéről a tiszti főorvosoknak a gyógyszertárak megvizsgálása alkalmával meg ikell győződniök. A gyógyszerárszabás egyes példányai a Magyarországi Gyógy­szerész-Egyesület titkári hivatalától (Buda­pest, VIII., Aggteleki ucca 8) szerezhetők be. A hivatalos használatra szükséges példá­nyok megküldése iránt később fogok intéz­kedni. Budapest, 1925 december 15. Dr. Vass József. (A 98.065/1925. II. N. M. M. számhoz.) Rendelet az új magyar „Gyógyszerárszabás" tárgyában. Jelen gyógyszerárszabás 1926. évi január hó 1. napján lép életbe, s arra nézve a követ­kező határozatok állapíttatnak meg: 1. Minden gyógyszerész kivétel nélkül, va­lamint minden orvos, sebész és állatorvos, aki a fennálló rendeletek alapján kézi gyógy­szertár tartására jogosítva van, úgyszintén azok a házi gyógyszertárak, amélyek közön­ségüknek a gyógyszereket pénzért szolgál­tatják ki, 1926. évi január hó 1-től fogva a vények árának megszabásánál kötelesek éh­hez az árszabáshoz s az alábbi rendelkezé­sekhez szorosan alkalmazkodni és ennék hi­vatalos példányát beszerezni és tartani. 2. Azok a szerek, amelyek a gyógyszer- könyvben és a jelen árszabásban t-tel vagy tt-tel vannak jelezve, nemkülönben minden hasonló hatású szer is csak gyógygyakorlat- ra jogosított orvos, sebész vágj- állatorvos által szabályszerűen kiállított vényre adha­tók ki. 3. A gyógyszerek mennyiségre és minőség­re szigorúan az orvosi vény szerint készíten­dők el s az orvosi vényen rendelt gyógyszer helyett más gyógyszert vagy egyebet kiszol­gáltatni tilos. A kiállítás, ha a vényen az a megjegyzés foglaltatik: „fiat expeditio simplex", csakis az edények, tartályok és borítékok legol­csóbb tételeinek felszámításával teljesítem dő. 4. Tilos oly vényeik elkészítése, amelyeknek rendelési módjából az orvossal fennálló ti­tokszerű egyetértésre lehetne következtetni, amilyen például: „secundum meam praes­criptdonem“ s több efféle. Americanum album és flavum „Wilburine" elismert legjobb minőség, kapható: Thall- inayer és Seitz rt. VASELINUM ViSGOSUM GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP. A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLET ÉS A BUDAPESTI GYÓGYSZERÉSZ­TESTÜLET HIVATALOS LAPJA 0 , ... Szerkesztőség: Rákóci út 32. Előfizetési ér: Szerkesztő es kiadótulajdonos : Aranyszarvas" gyógytár. negyedévre 125.000 korona KARLOVSZKY GEYZA Telefon; József 4-45. Egyes szám ............... 10000 K . „ i_ ni i Kiadóhivatal: „ , 1 arsszerkeszto: Ember Elek VII l^«k^ll» 71 Megjelenik minden 3-ik vasárnap. * 11., Izabella UCCa l I* XLV. éviolyant. Budapest, 1926. jan. 3. í. (egyesített 1.) szánt

Next

/
Thumbnails
Contents