Gyógyszerészi Közlöny, 1928 (44. évfolyam, 1/2-18/53. szám)

1928-01-08 / 1. (egyesített 2.) szám

2 GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY nem szerénytelenség ha érzelmünknek adunk kifejezést — a hazai gyógyszerésztársadalom­ról se lehet megfeledkezni. A fent kifejezettek szem előtt tartásával, lépésröl-lépésre előrehaladva, jutottunk el odáig1, hogy ime, Nagyméltóságod magas szőne elé terjeszthetjük a gyógyszerészkamara ter­vezetét. Mély tisztelettel kérjük, mél tózta ssék bölcs mérlegelésének tárgyává tenni kérelmün­ket és a. csatolt tervezetet. Nagy méltóságod ismételten és ismételten kifejezésre kegyeske­dett juttatni, hogy szivesen látja ama törekvé­sünket, hogy gyógyszerészi kamarát kívánunk és eme törekvésünkben hathatós támogatását mélfóztatott kilátásba helyezni. Ez nyújt re­ményt nekünk arra, hogy meghallgatni ke­gyeskedik azon kérésünket, hogy a gyógysze­részkamarák felállítására vonatkozó terveze­tünket felülbírálni és azután az országgyű­lés elé terjeszteni kegyeskedjék, hogy gyógy­szerésztársadalmunk régi törekvése, a gyógy­szerészi kamara mielőbb megvalósuljon. Nagy méltóságod kegyes jóindulatát kérve, vagyunk Budapest, 1927. évi december 22-én, mély tisztelettel dr. Gaál Endre, elnök. Ko- ritsánszky Ottó, ügyv.-igazgató. SZAKÜGYEK. Dr. Gaál Endre üdvözlése az újév alkalmából. Mint minden évben, úgy most is küldöttség kereste fel dr. Gaál Endre elnököt a Buda­pesti Gyógyszerész Testület részéről. A Ma­gyarországi Gyógyszerész-Egyesület távirat­ban üdvözölte az újév alkalmából az elnököt, a Testület részéről pedig a küldöttség: élén Lörince Jenő alelnök üdvözölte keresetlen, de mély átérzésröl tanúskodó szavakkal. Elmon­dotta, hogy nemcsak a köteles tisztelet, de a kartársi és baráti megbecsülés, szeretet és az elnök munkája iránti hálás elismerés hozta el a kartársakat, hogy a gyógyszertártulajdonosi társadalom jókívánságait tolmácsolják a ve­zérnek, az újév alkalmából. Rámutatott a na­gyon sajnálatos támadásokra, amelyekben! az elnöknek része volt, amelyek azonban az ere­deti céllal homlokegyenest ellenkező ered­ményt értek el, amennyi ben megnövelték s fokozottabb kitartásra és odaadásra serken­tették a vezér körül csoportosult pártot. Na­gyon sötétnek mutatkozik a jövő, s ez szinte kétségbeesésbe vezetne, ha nem volna egy erőskezű vezér, aki odaadással, a pálya iránti szeretettel kész a pályatársakkal együtt, azok­nak élén a bajok elhárítására és a jobb jövő előkészítésére működni. Ehhez a munkához kíván erőt, kitartást, türelmet és jó egészsé­get az újév alkalmából. Dr. Gaál Endre elnök, aki szépséges és ked­ves leánykájának társaságában fogadta a nála megjelent kartársakat, s akit úgy Lö­rince keresetlen szavai, mint Kovács Ödön csöpp fiacskájának vörös rózsacsokra, ame­lyet Lánykájának nyújtott át a kis gavallér, láthatóan megindított, hosszabb beszédben vá­laszolt. Az ó- és újév egymásbaolvadásánál a vándor ti zése tolt.; el az embert — úgymond. Vissz méz a megtett útra é : előrenéz, s felké­szül a továbbiakra. A közelmúltból a széthú­zás, a mesterségesen szított ellentét, sokszor szinte nemtelen térre csapzó gyűlölködés szo­morú érzettel tölti el. Annak a meggyőződé­sének ad azonban kifejezést, hogy épen a szél­sőséges tobzódás indítja meg a tisztulást és hozza meg a mindenki által rég óhajtott kari békét. Szép hasonlatban szólt a lendítő erő­ről, amely tömegeket képes megmozgatni, je­les célokért végzendő nemes munkára. Nem tagadja, hogy bármennyire szereti is a pályát és bármilyen erős is lenne, nem tudna oly kedvvel és odaadással dolgozni, ha nem látná, hogy a bajban és jóban osztályos társak álla­nak mellette, körülötte, s azoknak táborára támaszkodva, munkálkodhatik és harcolhat. A közéleti ember számára a lendítő erő for­rása a megértés, a bizalom és a támogatás. És talán sohse volt erre olyan nagy szükség, mint ma, amikor igen sok a végezni való. Ha minden erőnket és energiánkat, vagy annak legalább is oroszlánrészét az önmagunkkal való viaskodás, a befelé való harc tartja le­kötve állandóan, vagy nagyobbrészt, akkor a tornyosuló felhőket elhárítani nem tudjuk, s a megoldásra váró problémák megoldatlanok maradnak, a kar véghetetlen nagy kárára. Szól a jövő feladatairól. Ezek közül a leg­égetőbbek a gyógyszerárúsítás, a gyógyszer­különlegességek, a gyógyszerészi hitel, a ka­mara és korpótlék kérdése. Törekedjünk a jobb és baloldalon állók egyaránt arra, hogy | Rum Jamaica verum et rum Jamaica verum antiquum opt C. W. E. London, békebeli kilü nő minőségben kapható : Thallmayer és Seitz R.-T. 1

Next

/
Thumbnails
Contents