Gyógyszerészi Közlöny, 1929 (45. évfolyam, 1/3-17/51. szám)

1929-01-20 / 1. (egyesített 3.) szám

1LV. évfolyam. Budapest, 1929 január 20. 1. (egyesített 3.) szám SYOGYSZERESZI KÖZLÖNY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP. . MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLET ÉS A BUDAPESTI GYÓGYSZERÉSZ­TESTÜLET HIVATALOS LAPJA Előfizetési ár: ígyedévre .... 10.— pengő jyes szám .... —.80 fillér Megjelenik minden 3-ik vasárnap. Szerkesztő és kiadótulajdonos : KARLOVSZKY GEYZA Társszerkesztő: Ember Elek Szerkesztőség: Rákóczi út 32. „Arany szarvas" gyógytár. Telefon : József 304—45. Kiadóhivatal: Vili.. Rökk Szilárd ucca 31. 928—72.773. IV. szám. HIVATALOS Vallás- és közoktatásügyi miniszteri leirat. , — A gyógyszerészgyakornoktartási jogosítványok meghosszabbítása tárgyában. —- (A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület elnökségének.) A gyógyszerészgyakornokok kiképzése tár- yában kiadott szabályzat (105.597—1912. V. C. min. szám) 1. §-a alapján engedélyezett yógyszerészgyakornok tartási jogosítványok z 1928. évi december lió 31-ével lejártak. Tudomás és miheztartás végett értesítem az llnökséget, hogy mindazoknak a gyógyszer- ártula jdonosoknak, illetve felelős vezetőknek, kiknek gyógyszerészgyakornok tartási joga 1928. évi december hó 31-ével lejárt, gyógysze­részgyakornok tartási jogosítványát 1929. éri január hó 1-től december hó 31-ig meghosszab bítottam. Budapest, 1929 évi január hó 7-én. . A miniszter rendeletéből: Dr. Magyary Zoltán, miniszteri tanácsos. 928-127.071. XI. szám. Kereskedelemügyi miniszteri rendelet. — A lúgkő és lúgkőoldat forgalombahozatalának korlátozásáról szóló, 1928. évi 98.882 sz. rendelet kiegészítése tárgyában. — • , A lúgkő és lúgkőoldat forgalombahozatalá • iák korlátozásáról szóló 1928. évi 98.882 számú endeletem 1. §-át, a m. kir. belügyminiszter­ei és a m. kir. népjóléti és munkaügyi minisz­errel egyetértőleg, a következő rendelkezéssel gészítem ki: Olyan készítményeket is tilos háztartási cé- okra a közvetlen fogyasztók részére árusító izletekben kiszolgáltatni, amelyek ugyan 5 zúzaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz­lak lúgkövet (marónátront, marókálit, maró­szódát), azonban a most említett anyagokon kívül ezekkel azonos tekintet alá eső egyéb olyan anyagokat is tartalmaznak, amelyekkel a készítményben lévő lúgkő (marónátron, rna- rókáli, marószóda) mennyiség egyszerű, a ház­tartásban is elvégezhető művelet (feloldás, fel­főzés, stb.) útján 5 százaléknál nagyobb meny- nyiségre fokozható. A készítmény lúgkő (marónátron, maró­káli, marószóda) tartalma tekintetében 5 szá­zalékban megállapított felsőhatárt úgy kell ér­fenyőmenthol dragée gégehurut és rekedtség ellen a legjobb kézielgdási cikk.

Next

/
Thumbnails
Contents