Gyógyszerészi Közlöny, 1930 (46. évfolyam, 1/2-17/50. szám)

1930-01-12 / 1. (egyesített 2.) szám

LVI. évfolyam. Budapest, 1930 január 12. 1. (egyesített 2.) szám. GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP. MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLLET ÉS A BUDAPESTI GYÓGYSZERÉSZ TESTÜLET HIVATALOS LAPJA P!... ,. . . Szerkesztő és kiadótulajdonos : Szerkesztőség; Rákóczi út 32. hlofizetesi ar: V rpv7A „Aranyszarvas gyogytar .gyedévre .... 10.- pengő KARLOVSZKY GEYZA Telefon : József 304_45. jyes szóm .... —.80 fillér Társszerkesztő: Ember Elek Kiadóhivatal­Megjelenik minden 3-ik veeérnap. Jogi munkatárs : dr. Nagy Dezső Bálint, ügyvéd _____Vili,. Rökk Szilárd ucca31. H IVATALOS íifi—05/80—1Ö28. szám. Vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet. — A ííyósyszerészgyakornoktartási jogosítványok meghosszabbítása tárgyában. — A m. kir. vallás- 'és közoktatásügyi minisz­ír mindazoknak a gyógyiszertártuíajdonosok- ak, illetve felelős vezetőknek, akiknek gyógy- zerészgyakornoktartási joga 1929. évi decem- •er hó 31-vel lejár, gyógyszerészgyakornok- irtá,si jogosítványát 1930. évi január hó 1-től december hó 31-ig terjedő időre meghosszab­bította. Budapest, 1929. évi december hó 24-én. A miniszter rendeletéből: Dr. Magyary Zoltán, mimisztori tanácsos. 900—929. szám. rn. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 5900-1929. számú rendelete. A Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének első alapszabálya. —- Kivonat. — A betegségi és baleseti kötelező biztosításról zóló 1927: XXL te. 218. §-ában kapott felira­ti mazás alapján, a Magánalkalmazottak Biz- tsító Intézetének első alapszabályát az alak­iakban állapítom meg: 1. §. (1) Az Intézet neve: Magánalkalmazot- ik Biztosító Intézete. (2) Az Intézet székhelye: Budapest. A be- ‘gségi biztosítás szempontjából működése Budapestre, Budafokra, Csepelre, Kispestre, 'esterzsébetié, Rákospalotára, Újpestre, vala­mint azokra a városokra és községekre terjed i, amelyekre a m. kir. minisztérium rendelete z Intézet illetékességét az 1927: XXI. te. 180. -ának negyedik bekezdése alapján kiterjeszti. Az öregségi, rokkantsági, özvegységi és árva­sági biztosítás szempontjából működése a ma­gyar állam egész területére kiterjed. 4. §. (1) Az Intézet tagjai: a) azok a betegségi biztosításra kötelezették, akik az Intézetnek a betegségi biztosítás szem­pontjából irányadó működési területén (4. §.) (2) bekezdése) betegségi biztosításra kötele­zett vállalatokban, üzemekben, hivatalokban vagy foglalkozásokban mint a T. 3. §-a máso­dik bekezdésében vagy a Tö. 4. és 5. §-ábaan megjelölt csoportokba tartozó munika válla lók (t i szt.v is el ők, művezetők, keresked ő segédek, és általában a hasonló állásban levő, rendsze­rint havi vagy évi fizetéssel alkalmazottak, to­A PIJ/% Tejfehérje készítmény. * Minden nagykereskedőnél kapható I

Next

/
Thumbnails
Contents