Gyógyszerészi Közlöny, 1935 (51. évfolyam, 1-52. szám)

1935-01-05 / 1. szám

2 GYÓGYSZERÉSZI KOZI.OXÍ kintetében pedig 2 hónapnál tovább nem terjed­het. Amennyiben a helyettesítés a hatheti idő­tartamot meghaladná, úgy a gyógyszertár ke­zeltetése csak a m. kir. belügyminiszternek a 141.000—1926. N. M. M. számú körrendelet­ben (1. Rend. Tára 1927. évf. 1792. old.) meg­határozott jóváhagyása után folytatható. Három napot meg nem haladó helyettesí­tést bejelenteni nem kell. Ily esetben azonban a gyógyszertár vezetéséért a gyógyszertárnak szabályszerűen bejelentett vezetője felelős. 8. §. Amennyiben a házi gyógyszertárat ezideig orvos vezette, a házi gyógyszertár tulajdonosa köteles jelen rendelet életbelépésétől számított két hónapon belül a gyógyszertárnak orvos ál­tal való további vezetésére a m. kir. belügy­minisztertől engedélyt kérni. Az engedély csak kivételesen indokolt esetben adható meg. Ezután felállítandó házi gyógyszertárak csak az 1. §-ban meghatározott gyógyszerész által vezethetők. 9. §. A gyógyszertár felelős vezetője jelen ren­delet életbelépésétől számított 15 napon belül köteles oklevelét az illetékes elsőfokú közegész­ségügyi hatóság tisztiorvosánál bemutatni (1. 2. §.), illetőleg a személyzetre vonatkozó beje­lentéseket (1. 3. §.) megtenni. 10. §. Amennyiben a cselekmény súlyosabb bün­tető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és az 1876:XIV. t.-c. 7. §-a alapján pénzbün­tetéssel büntetendő az a gyógyszertártulajdonos (felelős vezető), 1. aki a gyógyszertárban alkalmazott gyógyszerészszemélyzet be- és kilépését az elő­írt szabályszerű módon be nem jelenti (1. 3. §.), 2. aki eltávozását, illetőleg a helyettesítést szabályszerű módon és időben be nem jelenti (1. 7. §.), 3. az a gyógyszerész, aki a gyógyszertár vezetését oklevelének szabályszerű bemutatása előtt megkezdi (1. 2. §.). A pénzbüntetés tekintetében az 1928 :X. t.-c. rendelkezéseit kell alkalmazni. E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntető bíróságnak hatáskörébe tartozik. Harmadfokon a m. kir. belügyminiszter bíráskodik. 11. §. Ez a rendelet 1935. évi január hó 10-én lép életbe. Budapest, 1934. évi december hó 19-én. A miniszter helyett: Dr. Scholtz Kornél, államtitkár. 260.560—1934. szám. Belügyminiszteri körrendelet. A gyógyszertárak árusítási körének szabályozása tárgyában. (Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.) A gyógyszertár ak, mint közegészségügyi intézetek kereskedelmi tevékenységéről, a köz- egészségügy rendezéséről szóló 1876 :XIV. t.-c. 128. §-ában rendelkezik, amikor megállapítja azt, hogy a gyógyszertárak, bár kétségtelenül üzletszerű kereskedelmi tevékenységet is fejte­nek ki, az iparüzletek sorába nem sorozhatok és iparkamarai illeték fizetésére nem kötelezhetők. A gyógyszertárak, gyógyszertári személyes, vagy reáljogú üzleti jogosítványuk alapján, a szorosabb értelemben vett gyógyszereken kí­vül azonban mindinkább oly szerek, készítmé­nyek és egyéb tárgyak árusításával is foglal­koznak, amelyek csak közvetetten egészségügyi vonatkozásúak. Ez okból szüksége merült fel annak, hogy oly szereknek, készítményeknek gyógyszertári árusítását, melyek iparüzletek által is korlátla­nul árusíthatók, a kereskedelmi érdekekkel összhangba hozzam és a helyes gazdasági ver­seny kialakulását elősegítsem; egyúttal a gyógyszertár ak közegészségügyi jellegének megóvása érdekében is körvonalazzam azokat az ipari cikkeket, amelyek a gyógyszertárban egyáltalán nem árusíthatók. A fentiekre való figyelemmel, a 260.570, i 1934. B. M. számú rendeletemet azzal küldöm meg Alispán (Polgármester) úrnak, hogy azt a törvényhatósága alá tartozó összes nyilvános gyógyszertárak tulajdonosával (felelős vezető­jével) tudomás és miheztartás végett közölje, tiszti főorvosát (Budapesten kerületi tiszti or­vosait) pedig utasítsa, hogy a gyógyszertár­vizsgálatok alkalmával rendeletem foganatosí­tását ellenőrizzék. Budapest, 1934. évi december hó 24-én. A miniszter helyett: Dr. Scholtz Koméi, államtitkár.

Next

/
Thumbnails
Contents