Gyógyszerészi Közlöny, 1936 (52. évfolyam, 1-52. szám)

1936-01-04 / 1. szám

LII. évfolyam. Budapest, 1936. január 4. 1. szám GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP _____ A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA Előfizetési ár: Negyedévre . . . 8.— pengő Egyes szám. ... 70 fillér Megjelenik minden szombaton. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : KARLOVSZKY GEYZA Társszerkesztő: KORITSÁNSZKY OTTÓ Szerkesztőség. Vili. Üllői-út 6. Kiadóhivatal: Budapest, VIII. Vas-utca 12. Telefon: 39-2-25. H I VATALOS ▼ffVVYfVTTT AAAAAAAÁAAA 264,040—1935. szám. r Belügyminiszteri rendelet. — Az Országos Társadalombiztosító Intézet részéről nyújtott betegségi biztosítási segélyek igénylésével kapcsolatos „munkaadói igazolvány" megtérítési dijának mérséklése tárgyában.— A 9600—1932. M. E. számú rendeletnek a betegségi és a baleseti kötelező biztosításról szóló, 1927 :XXI. t.-c. 31. §-át kiegészítő 5. §- ában kapott felhatalmazás alapján, a következő­ket rendelem: 1. §• Az Országos Társadalombiztosító lintézet részéről benyújtott betegségi biztosítási segélyek igénylésével kapcsolatos ,/munkaadói igazol­vány” megtérítési dijának mérséklése tárgyá­ban kiadott, 261,960—1935. B. M. számú rende­let (kihirdetve a Budapesti Közlönynek az 1935. évi szeptember hó 7-én megjelent 203. számá­ban) határozmányai, az 1935. évi december hó 31. napját követőleg is, további rendelkezésig hatályban maradnak. 2. §. Ez a rendelet az 1936. évi január hó 1-én lép életbe. i ; Budapest, 1935. évi december hó 31-én: A miniszter helyett: Dr. Preszly Elemér, államtitkár. 2034—1935. szám. Magyarországi Gyógyszerész Egyesület. Felhívás a gyógyszerészgyakornokokhoz. Múlt évi november hó 20-iki kelettel felhí­vást intéztünk a gyógyszerészgyakorntíkokhoz, íogy december 31-éig jelentsék be, tájékoztatás •óljából, az egyesületünk által Budapesten és Izegeden fenntartott és 1936 március 1-én meg- :ezdődő gyógyszerészgyakornoki tanfolyamokra aló beiratkozási szándékukat. Miután e tanfolyamra beiratkozottak száma z utóbbi években 80 körül mozgott és ezideig sak 39-en tettek eleget a felhívásnak, kérjük a gyakornoktartó gyógyszerészeket a fent közölt felhívásra utalással, hívják fel gyakornokaik fi­gyelmét, hogy legkésőbb január hó 10-éig jelent­sék be a gyakornoki tanfolyamon való részvételi szándékukat. Egyúttal jelentsék be azt is, hogy a budapesti, vagy a szegedi tanfolyamon kiván- nak-e résztvenni; továbbá említsék fel azokat az okokat, amelyek részükre az egyik vagy má­sik tanfolyam hallgatását teszik kívánatossá. UjW^ felhívjuk a figyelmet arra, hagy az

Next

/
Thumbnails
Contents