Állami Gimnázium, Gyöngyös, 1895

Milleniumi ünnepély. A nagy gymnasium tanári kara és ifjúsága fényes ünne- pélylyel ülte meg a drága haza ezeréves fenállásának dicső évfordulóját. Az ünnepélyt május hó 8-án d. u. fél négy órakor mozsárlövés jelezte, 4 órakor összegyülekezett az ifjúság és nagy számú ünneplő közönség a gymnasium előtt, hol az ifjúsági énekkar elénekelte a »Hymnust«, melynek végeztével az igazgató következő beszéd kiséretében felavatta a városi tanács és a közönség szives hozzájárulásával beszerzett milleniumi nemzeti- színű diszzászlaját: »Mélyen tisztelt ünneplő közönség! Kedves tanuló ifjak! Nem titkolhatom el atyai örömemet, midőn a n. é. városi tanács, a drága szülők és a közönség meleg részvétével támo­gatott buzgóságtok és fáradságtok győzedelme jeléül, a szeretett haza ezredéves fenállásának magasztos emlékünnepén e szép zászlót, mint nagy eszmékre és meggyőző igazságokra emlékez­tető jelvényt, közöttünk látom. E szép zászló, mely védszárnyai alá fogadott, megtanít benneteket arra, hogy valamint a katona egy-egy oroszlánná válik, midőn hazájának függetlenségéért és szeretett családjáért küzd: úgy ti is oly lélekkel, oly bátorsággal és állhatatossággal küzdjetek egykor hazátok szabadsága szentesített jogaiért, s addig is, mig ezen hazafiui kötelesség fel nem szólít, mig tanu­lói pályátokon forgolódtok, iparkodjatok erőt, képességet a tudományok és állandó művelődés kiapadhatlan forrásaiból gyűjteni. De e zászló egyúttal az egyetértés jelképe is; mert egy zászló alá tartozni, a tiszta erkölcsben tökéletesedni, a munka­szeretetben fokozódni, a hasznos ismeretek gyűjtésében lankadat­I.

Next

/
Thumbnails
Contents