Állami Gimnázium, Gyöngyös, 1923

Tájékoztatás a jövő tanévről. fiz első osztályba lépő tanulók felvételi vizsgálata. Az Írásbeli felvételi vizsgálat tárgya egy magyar nyelvi olvasmány szövegének leírása tollbamondás után. A szóbeli vizsgálat tárgya: 1. a magyar nyelvből, valamely a vizsgálaton olvasott, rövidebb olvasmány tartalmának előadása s az olvasmány szövegében előforduló legegyszerűbb nyelvtani jelenségek felismerése. 2. a számtanból: a négy alapművelet egész számokkal 1000-ig; az egyszeregy biztos tudása s a fejszámolásban való ügyesség és gyorsaság. Tandíjmentesség. Tandíjmentesség csupán az 1. osztályban adható 10 százalék erejéig; a többi osztályban újabb felmentések nem lehetnek. A tandíjmentességet az intézet igazgatóságához címzett szabályszerű folyamodványban kell kérni szegénységi, illetve vagyontalansági bizonyítvány csatolásával, legkésőbb szept. 10-ig. Köztisztviselők fiainak kedvezményei. Vagyontalan közszol­gálati alkalmazottak fiainak tandíjkedvezménye nem hivatalból adományoztatik, hanem azt az igényjogosultaknak szabályszerű folyamodmányban kérniük kell az intézet igazgatóságától A kér­vényhez hatósági vagyontalansági bizonyítványt kell mellékelni. Ezen kedvezményért csak azon tanulók folyamodhatnak, akik leg­alább elégséges eredményt mutatnak fel. A tandij-kedvezmény iránti kérvény szeptember 10-ig nyújtandó be. Közalkalmazottak gyermekei, ha ismétlők, teljes felvételi, vegyes és tandíjat tartoznak fizetni, ha pedig sikeres javító vizsgálattal mennek felsőbb osz­tályba, teljes felvételi és vegyes dijakat és az első félévben teljes tandijat tartoznak fizetni (118,791-1923. sz. min. rendelet). fiz erkölcsi magaviseleti jegyek. Legújabb miniszteri ren­delet értelmében a magaviselet jelzésére a példás, jó, tűrhető és rossz érdemjegyek szolgálnak. A magaviseleti érdemjegyek meg­állapításánál a tanuló szorgalma, kőtelességtudása s akarati fegyel­mezettsége is figyelembe veendő- ,,Példás“ magaviseleti érdem­jegyet csak az a tanuló kaphat, akinek szorgalma és viselete egy­aránt teljesen kifogástalan (11.502-1924. számú min. rendelet.) Fegyelemtartás a nyári szünidőben. Az intézet tanulói a nyári szünet alatt is kötelesek a rend- és fegyelmi szabályok szellemének megfelelően viselkedni.

Next

/
Thumbnails
Contents