Hadtudomány 2. (1992)

1992 / 1. szám

A tanulmányok szerzői: Acs Tibor ny. ezredes, a hadtudomány kan­didátusa Bognár Károly ny ezredes, a hadtudomány doktora Csabai Károly ny. ezredes, a hadtudomány kandidátusa Galovitz János ny ezredes, egyetemi doktor Gosztonyi Péter történész, a berni Hadtörté­nelmi Levéltár igazgatója Kiss Lajos ny ezredes, a hadtudomány kan­didátusa Kónya József hőr. alezredes, dr. univ., egye­temi docens Kurta Gábor alezredes, a hadtudomány kandidátusa Máramarosi Zoltán r. alezredes, főiskolai ad­junktus Móricz Lajos ny ezredes, a hadtudomány doktora, az MHTT elnöke Mórocz Lajos ny. vezérezredes, a hadtudo­mány doktora Nagy László ezredes, a hadtudomány kan­didátusa, a Teleki László Ala­pítvány Védelmi Kutatóintézet főmunkatársa Szabó József ny vezérőrnagy, a hadtudo­mány doktora, az MHTT alel- nöke Szternák György Mihály alezredes, a hadtu­domány kandidátusa, a Teleki László Alapítvány Védelmi Kutatóintézet főmunkatársa Varga József alezredes, a hadtudomány kan­didátusa A Magyar Hadtudományi Társaság folyóirata Felelős kiadó: MÓRICZ LAJOS, a társaság elnöke A folyóirat szerkesztőbizottsága Elnök: MOLNÁR ISTVÁN (főszerkesztő) Elnökhelyettes: HORVÁTH ISTVÁN (szerkesztő) Rovatvezetők: Dr. Fülöp Imre Dr. Pekó József Dr. Pataky Iván Dr. Szenes Zoltán Dr. Opál Sándor Zimics Rezső A szerkesztőbizottság további tagjai a szakosztályok képviselői Szerkesztőség és kiadó: 1581 Budapest Hungária krt. 9—11. I. ép. I. em. 53. sz. Tel.: 134-07-40/1359 mellék Levélcím: 1581 Budapest, Pf. 15. Szedés: OrszágHatár Magazin Készült: 1000 példányban Nyomtatta: Borsodi Nyomda, Miskolc Felelős vezető: Ducsai György igazgató ISSN 1215—4121

Next

/
Thumbnails
Contents