Hajdú-Bihari Napló, 1970. szeptember (27. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

HAJDÚ-BIHARI ■ Világ proletárjai egyesüljetek ^ w _ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVII. ÉVFOLYAM 217. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1970. SZEPTEMBER 16., SZERDA Jan Marko, Csehszlovákja külügyminisztere Budapestre érkezett Péter János külügyminiszter meghívására kedden délelőtt hi­vatalos baráti látogatásra hazánkba érkezett Jan Marko, Csehszlovákia külügyminisztere és felesége. Fo­gadásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Péter János külügymi­niszter és felesége, valamint Pú­ja Frigyes, a külügyminiszter első helyettese, Vince József, hazánk prágai nagykövete, s ott volt Fran- tisek Dvorsky, a Csehszlovák Szo­cialista , Köztársaság budapesti nagykövete is. Péter János kedden délután hi­vatalában fogadta Jan Markót. A szívélyes hangú találkozó után a Külügy-minisztériumban megkez­dődtek a magyar—csehszlovák tár­gyalások. Az elvtársi légkörben le­zajlott megbeszélésen magyar rész­ről részt vettek Péter János minisz-. tér, Vince József nagykövet, Ba- rity Miklós, a Külügy-minisztérium csoportfőnöke, dr. Bányász Rezső, Matusek Tivadar és Perczel László, a Külügy-minisztérium főosztályve­zetői, Uranovicz Imre és Szentesi Antal, a minisztérium munkatársai; csehszlovák részről Jan Marko mi­niszter, yFrantisek Dvorsky nagykö­vet, Mecislav Jablonsky, a minisz­ter titkárságának vezetője, Zdenék Litavsky, a külügy-minisztérium tit­kárságának munkatársa, Peter Brudnák, a külügy-minisztérium osztályvezető-helyettese, Oldrich Mohelsky nagykövetségi tanácsos és Vladimír Trojan magyar előadó. Este a két külügyminiszter és a magyar és csehszlovák tárgyaló de­legáció tagjai a Vörös Csillag Szál­lóban közös vacsorán vettek részt. (Folytatás a 2. oldalon) Véget értek a magyar-szovjet tervegyeztető tárgyalások Hável József, az MTI moszkvai tudósítója jelenti: A szovjet fővárosban kedden vé­get értek az 1971—75-ös időszakra vonatkozó magyar—szovjet nép- gazdasági tervegyeztetési tárgyalá­sok. Az erről szóló jegyzőkönyvet a Szpiridinov palotában Párdi Im­re, az Országos Tervhivatal elnöke és Nyikolaj Bajbakov miniszterel­nök-helyettes, a szovjet állami tervbizottság elnöke írta alá. A népgazdasági tervegyeztetési jegyzőkönyvvel együtt megállapo­dást írtak alá a karton, az azbeszt, a foszfor tartalmú nyersanyagok és műtrágyák gyártásának fejlesz­tésében megvalósuló együttműkö­désről is. Ezt követően Lévárdi Fe­renc nehézipari miniszter és Leo- nyid A. Kosztandov vegyipari mi­niszter kézjegyével látta el a tíz évre szóló olefin kémiai együttmű­ködési egyezményt. A tervegyeztetés eredményekép­pen a magyar és a szovjet küldött­ség meghatározta a gazdasági együttműködés alapvető irányait a következő ötéves tervidőszakra. Számos népgazdasági probléma megoldására intézkedéseket dol­goztak ki. A tárgyalások folyamán egyeztet­ték a gépek és berendezések — köztük komplett berendezések —, továbbá a villamos energia, a fűtő­anyag, a legfontosabb nyersanya­gok és alapanyagok, közszükségleti, ipari és élelmi cikkek kölcsönös szállítását. Mindez biztosítja azt, hogy a szovjet—magyar árucsere-forgalom 1970—1975-ben az előző öt eszten­dőhöz képest több mint ötven szá­zalékkal emelkedjék. A kölcsönös szállítások összértéke 1971. és 1975. között mintegy kilencmilliárd ru­bel lesz. A kölcsönös szállítások egyeztetett összértéke alapul szol­gál kereskedelmi egyezmény elő­készítéséhez, valamint a két ország más gazdasági megállapodásaihoz az 1971—1975-ös időszakra vonat­kozóan. A jegyzőkönyv ünnepélyes alá­írásakor Nyikolaj Bajbakov és Párdi Imre beszédet mondott. Budapesten tartja jubileumi kongresszusát a DÍVSZ Október 26-a és november 5-e között -Budapesten tartja VIII., ju­bileumi kongresszusát a Demokra­tikus Ifjúsági Világszövetség. Ek­kor ünnepli meg a világ minden tájáról érkező 700 küldött — köz­tük hazánk delegátusai is — a DÍVSZ fennállásának 25. évfordu­lóját. Debreceni dalosok sikere Finnországban (Kiküldött munkatársunk telefonjelentése) Pénteken reggel a Hajdú expresz- szel érkeztünk Budapestre, majd délben fél 12-kor emelkedett a ma­gasba a MALÉV különrepülőgépe, amely a debreceni Maróthi Kórust vitte finnországi vendégszereplésé­re. A három és fél órás kellemes, nyugodt és szép látványokat nyújtó repülőút után az itteni időszámítás szerint 4 órakor érkeztünk meg Hel­sinkibe. A továbbutazásig volt né­hány szabad óránk, az idő alatt Helsikivel ismerkedtünk, megnéz­tük a kikötőt, Kekkonen rezidenciá­ját, néhány üzletházat. A legna­gyobb élvezetet és szórakozást a vasútállomás közelében levő hippi­tanya jelentette, éppen egy veszeke­dés tanúi lehettünk, amely a hip­pik és az elveiket támadók között robbant ki. Este fél 10-kor szálltunk vonatra, és szombaton reggel fél 9 körül érkeztünk meg Vaasába. A debrece­ni kórus fogadására az állomáson megjelent a házigazda Pohjan Mie­het kórus, és énekkel, virággal kö­szöntötte érkezésünket. A Maróthi Kórus Czövek Lajos vezetésével ugyancsak énekkel viszonozta a- kedves fogadtatást. A kórust és a delegáció vezetőit egy tengeröböl melletti turistahotelben szállásolták el. Szombaton, vasárnap városnézés, próbák és pihenés szerepelt a prog­ramban. Vasárnap este a vaasai vá­rosháza 500 személyes dísztermében volt az első hangverseny, amely óriási sikerrel zajlott le. Majdnem minden szám után virágcsokrot ad­tak át a kórus vezetőjének, és na­gyon melegen ünnepelték Czakó Máriát, a Csokonai Színház tagját, aki szintén közreműködött a hang­versenyen. A koncert után a debre­ceni és a vaasai kórus közös vacso­rán vett részt, amelyen a Maróthi TOT-elnökségi ülés A mezőgazdaság negyedik ötéves tervének javaslatát és a szövetkeze­tek ezzel kapcsolatos feladatait vi­tatta meg Szabó István elnökleté­vel kedden a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának elnöksége. A termelőszövetkezetekre háruló fel­adatokat érzékelteti, hogy a közös gazdaságok termelését az átlagos­Úttörők az árvízkárosult iskolákért Az árvízkárosultak segítésébe már május végén bekapcsolódtak az úttörők, a kisdobosok is. Leg­többjük nem mént táborozni, ha­nem az árvíz sújtotta területről hí­vott maga helyett táborozni úttö­rőket, kisdobosokat. Sokan megta­karított forintjaikat fizették be az árvízkárosultak megsegítésére. Sok helyen hasznos hulladékanyagokat gyűjtöttek, és azok árát fizették be. A segítő szándék azóta is töretlen. Számtalan levél érkezett és érke­zik a Magyar Vöröskereszt orszá­gos központjához, a Magyar Úttö­rők Szövetsége országos elnöksé­géhez, a Pajtás újsághoz és az ár­víz sújtotta terület úttörőcsapatai­hoz. A levelek tartalma azonos: újabb és újabb segítséget ajánlanak fel az úttörők és a kisdobosok. A segítés összefogása, szervezet­té, célirányossá tétele érdekében a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Üttörők országos elnöksége úgy határozott, hogy meghirdeti az „Üttörők az árvízkárosult iskolá­kért” akciót. Az akció célja hár­mas. Egyrészt az árvízkárosult is­kolák felszerelésének pótlása, il­letve kiegészítése. Másrészt az ár­víz sújtotta területen működő út­törőcsapatok felszereléseinek pót­lása. Végül az arra rászoruló paj­tások segítése. Az akció anyagi alapját elsősor­ban a hasznos hulladékanyagok gyűjtésével, ezenkívül kulturális rendezvényekkel, társadalmi mun­kával teremthetik meg a pajtások. A lakosságtól és a szülőktől erre a célra pénzt nem kérnek. Az akciót elindító két társadalmi szervezet kéri a lakosságot, hogy a felesleges, de hasznos hulladék­anyagokat ingyen adják át a ná­luk megbízólevéllel, jelentkező út­törőknek, kisdobosoknak. Az akció során — amely szeptember 15-től november 15-ig ■ tart — befolyt pénzösszegeket az OTP-nél külön- számlára lehet befizetni. A külön- számia száma: 508-5351, Magyar Vöröskereszt, „Úttörők az árvízká­rosult iskolákért”. E nemes célokat szolgáló akció­ban részt vevő iskolák, úttörőcsa­patok és őrsök elismerésben része­sülnek. A mozgalomban részt vevő valamennyi úttörőcsapat megkap­ja a Vöröskereszt és az Űttörőszö­vetség díszes emléklapját. Az út­törőcsapatok 10 százaléka,, amelyek országosan a legjobb eredményt érik el, ezért elismerő oklevelet kapnak. A legjobb munkát végző őrsök szintén elismerésben része­sülnek. A Vöröskereszt és az Űttörőszö- vetség az akcióval egy időben fotó-, rajz- és élménybeszámoló-pályá­zatot hirdet az úttörők és a kisdo­bosok részére. A pályaműveknek a gyűjtési akciót, a humanitás és a szolidaritás eszméjét kell kifejez­niük. nál gyorsabban, harminchárom szá­zalékkal, a sertéshústermelést 88 százalékkal kell növelni, miközben mindent el kell követni a háztáji gazdálkodás fejlesztéséért is. Az idei kedvezőtlen időjárás miatt a termelőszövetkezetek egy része ne­héz helyzetben, csökkent termelési és biztonsági alapokkal, megnöve­kedett terhekkel lép az új időszak­ba. Az idén sok gazdaságban előre­láthatólag csökken a jövedelem­részesedés is. Az elnökség álláspontja szerint a tervcélok csak úgy érhetők el, ha a termelőszövetkezetek jól kihasz­nálják erőforrásaikat, növelik a munka termelékenységét, és ennek előfeltételeként javítják a vezetést. Az elnökség felkérte az illetékes minisztériumokat, hogy fordítsa­nak nagyobb figyelmet a mezőgaz­dasági gépek, gépalkatrészek7- gyár­tásának és kereskedelmének minő­ségi, szervezeti problémáira. Búcsú a tábortól Közel kétszáz fiatal az elmúlt hat napban állandó lakója volt a Debreceni KISZ-vezetőképző tábornak. A fiatalok — KISZ- titkárok, agitációs és propagan­da, illetve kultúr- és sportfele­lősök a debreceni járásból, va­lamint Hajdúszoboszlóról, Haj­dúnánásról és Hajdúböször­ményből érkeztek Debrecenbe, hogy részt vegyenek a vezető­képző táborban. A KlSZ-veze- tők továbbképzését évről évre rendszeresen megrendezik, hogy ezzel segítséget nyújtsanak a ^fiataloknak egyre növekvő fel­adataik ellátásában. A tábor­ban ezelőtt a debreceni, illetve a püspökladányi, berettyóújfa­lui és derecskéi jár-ásbeli KlSZ- ■ vezetők voltak. A második cso­porttal befejeződött a megye KISZ-vezetőinek továbbképzé­se. s ezek a fiatalok tegnap, szeptember 15-én vettek búcsút a tábortól. Az eddigi továbbképzésnél az idei nagyobb jelentőségű volt, ugyanis nemcsak a szoká­sos évi feladatokat beszélték meg a fiatalok, hanem azokat is, amelyek a párt ifjúságpoli­tikai határozatából adódnak. A fiatalok előadások és csopor­tos megbeszélések keretében vitatták meg a szervezeti élet jobbá tétele érdekében szüksé­ges tennivalókat, a KISZ kom­munista jellegének erősítéséért folytatandó munka feladatait, valamint azt, hogy kulturális és sportprogramokkal hogyan lehetne a szabad időt haszno­sabban eltölteni az eddigieknél. A vézetőképző tábort a kép­zés ideje alatt több szerv ve­zetői, állami és társadalmi szer­vek képviselői meglátogatták és elbeszélgettek a fiatalokkal. A tábor egyik kiemelkedő ese­ménye volt a szeptember 14-én este megrendezett búcsútábor­tűz, amelyre a csoportok szín­vonalas műsorokkal készültek fel. Ezen az estén rendezték meg a táborban a forradalmi dalok fesztiválját is, és kedves vendégként fellépett a buda­pesti Gerilla együttes tagja, Csaba Judit. A tábor zárónap­ján kerültek kiosztásra azok a jutalmak, amelyeket a tábo­rozás ideje alatt a fiatalok kü­lönböző vetélkedőkön, sport- és kulturális versenyeken nyertek. Kórus egy finn dalt énekelt a ven­déglátók tiszteletére, a vendéglátók pedig Kodály „Fölszállott a páva” című művével üdvözöltek bennün­ket. Az 50 000 példányban megjele­nő Vaasa című lap keddi száma mél­tatta a Maróthi Kórus hangverse­nyét. Mint írja: ilyen szép kórus- hangverseny még nem volt Vaasá- ban. Külön kiemeli Czakó Mária teljesítményét, aki többek között a La Grange-áriát énekel'te. Hétfőn a kórust és a delegáció vezetőit Vaasa város polgármestere fogadta, ezenkívül a hétfői prog­ramban két fellépés szerepelt, egy 6000 munkást foglalkoztató, elekt­romos berendezéseket gyártó üzem­ben és este a szociális otthonban va­csora után adott egy rövid, félórás hangversenyt a Maróthi Kórus. A hétfő nagy élménye volt mind­annyiunk számára: megismertük a szaunázás örömeit és gyötrelmeit. Kedden kétszer szerepelt a kórus, délben egy iskolában adott koncer­tet, este a sörgyárban. Ezenkívül próbáltak is, mert szerdán este nagy hangversenyt ad a debreceni kórus a vaasai protestáns templomban. A program jól szervezett, gazdag, a vendéglátás minden elképzelést fölülmúló. Az időjárás nem a leg­nagyszerűbb, vasárnap még ragyo­gó napsütésben fürdőtt .Vaasa, hét­főn már megérkezett a Finnország­ban nagyon Híres, megszokott őszi eső. Az itteniek azt mondják, ez még mindig kellemes ahhoz képest, hogy sokszor szeptemberben hóvi­harok is dúlnak. Egyébként min­denki egészséges, jól érzi magát, és a dalosok mindent megtesznek, hogy további koncertjeiken is az eddigi­ekhez hasonló sikerrel szerepelje­nek. A tervek szerint vasárnap reg­gel indulunk haza. Magyari Vilmos SZEPTEMBER 30-ÁN: Egészségügyi középkáderek tudományos értekezlete Debrecenben Egy nagyon érdekes és országo­san először megrendezett esemény­re kerül sor szeptember 30-án Deb­recenben: a Hajdú-Bihar megyei Tanács Kórházának igazgatósága, szakszervezete és pártszervezete tu­dományos értekezletet rendez az egészségügyi középkáderek — tehát az ápolónők, asszisztensek, műtősök — számára. Ez az érte­kezlet csak a megyében több mint ezer embert érint, s országosan is már igen nagy az érdeklődés iránta. Jelentkeztek már részvételre Ba­lassagyarmatról, Pécsről, Szegedről, Veszprémből, Budapestről. Mi adja a tudományos értekez­let érdekességét? Az, hogy ezen nemcsak orvosok tartanak előadá­sokat, továbbképzést a középkáde­rek számára, hanem maguk az ápo­lónők, asszisztensek, műtősök ké­szülnek és foglalkoznak azokkal a témákkal, amelyek mindennapi munkájukkal kapcsolatosak, ahhoz szükségesek. Köztudomású, hogy ma már nem elég, hogy egy ápoló­nő vagy asszisztens elvégezve az is­kolát dolgozzon a kórházban, min­denféle továbbképzés nélkül, mert a technika rohamos fejlődése, az orvostudományban elért eredmé­nyek megkívánják, hogy állandóan tanuljon, gyarapítsa ismereteit, hi­szen csak így láthatja el maradék­talanul munkáját, így töltheti be igazán hivatását. Hogy mennyire szükséges az egészségügyi középkáderek tudásá­nak állandó gyarapítása, bizonyíta­ni fogja az a több mint húsz elő­adás, amely a tudományos értekez­leten hangzik majd el szeptember 30-án, s amelyek túlnyomó többsé­gét maguk a középkáderek tart­ják, bemutatva, hogy egy-egy mun­katerületen milyen ismeretekre van szükségük. Az értekezleten elhangzott legkiválóbb előadásokat jutalmazni fogják, s meghirdetik, hogy a jövő évben ismét megren­dezésre kerülő tudományos érte­kezletre előadásokkal nevezhetnek be a középkáderek.

Next

/
Thumbnails
Contents