Hajdú-Bihari Napló, 1970. szeptember (27. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

\ ^UBOnnaHI íí ■j r| hanglemezek Kodály: Psalmus hungaricus. Partok: Életút ... Könnyűzene: Égszínkék, Harangvirág. TOM JONES és HUMPERDINCK új számai kaphatók ! ! ! A/t/fiva: 9-18-Í0 Telefon: 15-779 MMV Hanglemezbolt Debrecen, Vörös Hadsereg ólja 71. 5Wí CH2322 árengedménnyel September, ffl-24­Minőségi Szabó Ktsz ruhaipari konfekcióban gyakorlott gépésze­ket azonnal felvesz. Jelentkezés Kossuth u. 13., személyzeti vezető. Kőműveseket, kőművesek mellé segédmunkásokat, bádogos és mű­anyagburkoló szakmunkásokat, va­lamint különleges gépjárművezető vizsgávál rendelkező gépkocsiveze­tőt felveszünk. Szakipari és Kisla­kásépítő Ktsz Debrecen, Pásti u. 5. JóJKszámoló adminisztrátort azon­nal ffelvesz a Patyolat Vállalat. Je­lentkezés Széchenyi u. 70. ' Harisnyaszemfelszedő bedolgozót felvesz a Hajdú-Bihar megyei Ru­házati Kiskereskedelmi Vállalat. Jelentkezés személyesen a munka­ügyi osztályon. Debrecen, Béke út­ja 13., emelet. Közgazdasági egyetemet végzett vagy mérlegképes könyvelő vizs­gával rendelkező dolgozókat belső ellenőri munkára, valamint techni­kumot végzett vagy érettségizett dolgozókat adminisztratív munka­körbe alkalmaz az AFIT XIII. sz. Autójavító Vállalat. Debrecen, Sza­badság útja 27. Hajdú-Bihar megyei Tanácsi Épí­tőipari Vállalat felvesz építőipar­ban jártas időmérőt, kőműves, víz-, gáz-, központifűtés-szerelőket, ku­bikosokat, asztalosokat, festőket, valamint építőipari segédmunkáso­kat. Munkaterület Hajdú-Bihar me­gye. Jelentkezés Debrecen, Simon- ffy u. 34., munkaügyi osztály. Közgazdasági technikum keres­kedelmi tagozatán végzett férfi munkaerőt áruforgalmi kereskedel­mi munkakörbe felveszünk. Jelent­kezéseket „Nagykereskedelmi vál­lalat” jeligére a kiadóba kérjük. Nyugdíjas fizikai és számviteli dolgozókat azonnal felveszünk. Le­veleket „Szövetkezet” jeligére a kiadóba. Kőműves, ács, vasbetonszerelő, hidegburkoló, lágytetőfedő, gép- szerelésben jártas villanyszerelő szakmunkásokat, kubikosokat, be- tonozókat, segédmunkásokat azon­nali belépéssel felveszünk. Debre­ceni Építőipari Ktsz, Hatvan u. 43., munkaügy. Villanyszerelő szakoktatót tech­nikusi képesítéssel, vagy szakmun­kás bizonyítvánnyal és érettsé­givel felveszünk. Fizetés 110 1966 (MK 2 A) MM sz. utasítás szerint. Takarítónőket meghatározott időre ugyancsak felveszünk. Jelentkezés 109. sz. Ipari Szakmunkásképző In­tézet Debrecen, Burgundia u. 1. alatt. Hegesztő és lakatos, autómotor­szerelő, Diesel motorszerelő, kő­műves szakmunkásokat és betaní­tott munkásokat alkalmazunk. Fi­zetés időbér plusz prémium. Vidé­kieknek utazási költséghez hozzá­járulunk. Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat Központi Üzeme Debrecen, Szoboszlói út 50. Nagy gyakorlattal rendelkező gyors- és gépírónőt azonnali belé­péssel felvesz a TIGAZ Debreceni Gázmű üzemegysége. Bérezés meg­egyezés szerint. Jelentkezés Mike- pércsi út 2., anyagosztályon. Gépkocsi rakodómunkásokat azonnali belépéssel felvesz a Kos­suth Tsz Debrecen, Apafa 30. A Hajdú-Bihar megyei Állami Építőipari Vállalat 6 hónapos kő­műves, gépi vakoló tanfolyafnot indít 18 évtől kezdődően. Jelentke­zés a munkaerő-gazdálkodáson. Debrecen, Kálvin tér 11. Felveszünk kőműves, kövező, út­burkoló, faipari szakmunkásokat, valamint segédmunkásokat, park­őröket. Minden héten szabadszom­bat, idénypótlékot és vidékieknek útiköltséget térítünk. Jelentkezni lehet a II. kér. Tanács V. B. költ­ségvetési üzemnél, Debrecen, Bar­tók Béla út 61. sz. A MÉH Vállalat azonnali belé­péssel felvesz tehergépkocsira ra­kodómunkást, raktári dolgozókat, szikgáti telepére takarító eljárót. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán, Debrecen, Külső vásár­tér 3. sz. alatt. Lányokat 15 év felett fonó, szövő átképzősként, férfiakat festődébe és kikészítőbe betanított munkás­ként, valamint lakatost, villany- szerelőt, csőszerelőt, bádogost és tetőfedőt felveszünk. Levélbeni je­lentkezésre részletes tájékoztatást adunk. Üjpesti Gyapjúszövögyár, Budapest, IV. Berni u. 1. 15. életévet betöltött női dolgozó­kat Pamutfonodába átképzésnek vagy betanított munkára felve­szünk 15—16 éves korig egy és két- műszakos munkarend. Betanulási idő egy hónap. Megfelelő szakmai gyakorlat és szaktanfolyam elvég­zése után szakmunkásvizsgát lehet tenni. Bővebb felvilágosítást levél­ben is adunk. Pamuttextilmüvek Fonógyára Budapest XI., Bocskai u. 90., munkaügyi osztály. Gázszerelő szakmunkásokat fel vesz a Hajdú-Bihar megyei Ké­ményseprő és Kályhás Vállalat. Jelentkezés Debrecen, Varga u. 28., munkaügyi osztály. A Magyar Gördülöcsapágy Mű­vek felvételre keres férfi és .női betanított munkásokat és segéd­munkásokat, fiatalkorú fiúkat és lányoki!t (vidékieket is), valamint nyugdíjas férfi munkavállalókat. Térítés ellenében napi egyszeri ét­kezés igénybevehető, valamint vi­déki férfi dolgozóknak munkásszál­lást biztosítunk. Jelentkezni lehet a vállalat debreceni gyárában. Deb­recen, Szabadság útja 113. MEDICOR felvételre keres he­gesztő, lakatos, esztergályos, me­chanikai műszerész szakmunkáso­kat, férfi betanított és segédmun­kásokat. Jelentkezés a gyár üzem- gazdasági osztályán. Debrecen, Há- mán Kató u. 96. Női dolgozókat segédmunkára, csak debreceni munkahelyre azon­nali belépéssel felveszünk. Két hó­napi munkaviszony után építőipari gépkezelői tanfolyamra beiskoláz­zuk. A tanfolyam idejére átlagke­resetet és a tanfolyam költségeit ki­fizetjük. A tanfolyam helye Deb­recen, Debreceni Építőipari Ktsz, Hatvan u. 43., munkaügy. A Debrecen Mj. Városi Tanács II. sz. Szociális Otthona Debrecen, Pallagi út 9., egy fő víz-gázszerelő szakmunkást azonnali belépéssel felvesz. Vízügyi Nágyvállalat vidéki mun­kára keres legalább 3—5 éves gya­korlattal rendelkező mély-, esetleg magasépítő mérnököket, techniká­sokat műszaki ellenőri munkakör­be. Válaszokat „Tisza II. 5379” jel­igére a Felszabadulás téri Hirdető­be kérjük. Esztergályos, lakatos, marós, kö­szörűs, sajtológép-beállító, aszta­los szakmunkásokat, szakma nél­küli férfi és női munkásokat esz­tergályos szakma betanulására, sajtoló üzembe betanított gépmun­kára női munkavállalókat és férfi segédmunkásokat felveszünk. Je­lentkezés: Debreceni Mezőgazda- sági Gépgyár, Kid u. 4—6. A Kossuth Lajos Tudományegye tem Pedagógiai és, Pszichológiai Tanszéke tanszéki mechanikust vesz fel. Jelentkezés a Pedagógiai Tanszéken, II. em. 204., 8—12 óráig. A Hajdúsági Iparművek felvétel­re keres nagy gyakorlattal ren- relkező esztergályos szakmunkáso­kat szerszámüzembe, TMK-ba és teljesítménybéres területre. Mun­kásszállás, étkezés biztosítva. Je­lentkezés a vállalat munkaügyi fő­osztályán. A Városi és Megyei Művelődési Központ autóbuszvezetői jogosít­vánnyal rendelkező gépkocsiveze­tőt keres azonnali felvétellel. J> lentkezés 8—16 óráig Vörös Hadse­reg útja 26. A. I. emelet. Vegyésztechnikusokat, lakatoso ■ kát, villanyszerelőt, férfi és női dolgozókat betanított munkásként felveszünk. Bőrgyár Debrecen, Vá­góhíd u. 3. Nyugdíjas férfit könnyű segéd­munkára felveszünk. OMH Mér­tékhitelesítő Kirendeltsége Debre­cen, Vígkedvű Mihály u. 67. Villanyszerelő, hegesztő, lakatos, fényező szakmunkásokat és segéd’ munkásokat alkalmaz a MÁV Jár­műjavító üzem. Egyszobás házrész eladó. Busl u. 7. Kétszoba -összkomfortos kertes ház garázzsal, jó­szágtartással eladó. „71- ben beköltözhető” jeligére ajánlatot a kiadóba ké­rek INGATLAN Eladó Boda, Lorántfíy kertben terméssel 770 négy­szögöl csemegeszőlős, almás, pöszmétés, drótkerítéssel kerítve. Érdeklődni Jókai u. 17., délután 3 órától. 254 négyszögöl telek sür­gősen eladó. 1-es busz vég­állomásánál. Érdeklődni Tass u. 10. • Másfél szobás szövetkeze­ti lakást sürgősen átve­szek. Leveleket ,,100 000 fo­rint” Jeligére a kiadóba ké­rem. Budapest VII. kér. egy­szoba-összkomfortot cseré­lek debreceni egy szoba, konyha, spájzos tanácsira. Leveleket „Budapest” jel­igére a kiadóba kérem. Kétszoba, konyha, élés­kamrás lakást cserélek ha­sonlóra, vagy összkomfor­tosra, vagy kétszer egy- szoba-konyhásra, megegye­zéssel. Simonfíy u. 15. Elcserélném egyszoba-ét- kezőfülkés I. emeleti szö­vetkezeti lakásomat két, vagy két és fél szobás szövetkezetire, vagy társas­házra, II. emeletig. Aján­latot „Libakerti 1970” jel­igére a kiadóba kérek. Elcserélem másfél szobás Jövedelmező házfelügyelői lakásom kétszobás föbér- letire, Meteor mozi környé­kén Dienes János u. 17. Vidéki eg.vRZoba-konyhás alápincézett szőlöskertes lakásomat elcserélném deb­recenire, vagy eladom, Ajánlatot „Nyírábrány” jeligére a kiadóba kérek. Másfél szobás szövetke­zeti lakást készpénzfize­téssel átveszek. Csáthy u. 45., Rácz. Központban levő távfűté­ses másfél szobás-összkom­fortos lakást cserélek na­gyobbra, összkomfortos köz­ponti fütésesre. „Társasház és szövetkezeti lakás Is szá­mításba Jöhet" Jeligére kiadóba Háromszoba-összkom­fortos I. emeleti ‘|rarázsos társasház eladó. Nagyerdei krt. 74. 1/1. Este 17—20 óráig. Keresek egyszoba-konyhás lakást, vagy házrészt tíz­ezer forint készpénzzel, a< többit részletfizetésre. Le­velekét „Szabad rendelke­zésű” Jeligére a kiadóba kérem. Elcserélem nagyméretű három szoba, személyzeti szobás, összkomfortos olcsó bérű lakásomat két és fél szobásra. Leveleket „Köz­pontban 1970” jeligére a kiadóba kérem. Elcserélem budapesti, ut­cai, Jkomfortosított főbérleti lakásom, debreceni belvá­rosi hasonlóra. Budapest VIII.. Kőris u. 12. Rózsa ALBÉRLET Külön uejaraiú fürdőszo­bás bútorozott szoba fiatal­embernek kiadó. Borz u 30. szám. Külön fütött szobába nőt szobatársnak felveszek. Vígkedvű Mihály u. 37. Két lányt albérlőnek fel­veszünk. Mata János u. 9. I. em. 5. Dobozy lakóne­gyed. Külön bejáratú összkom­fortos másfél szoba 2—3 igényes orvostanhallgató fiúnak kiadó. Telefon 15-558. Egy külön bejáratú búto­rozott szítba házaspárnak kiadó. Legányi u. 18. Albérlőnek bútorozott szo­ba-konyha kiadó. Koszto­lányi D. u. 77. Kertváros. Albérletbe szoba-konyhás lakást keresek bútorral vagy anélkül. Csapó u. 64. Hentesüzlet. Szoba, konyha, spájz azonnal kiadó fiatal há­zaspárnak. Apafája u. 21. Bútorozott szobába fiatal dolgozót vagy diákot lakó­társnak keresek. Gyöngy­virág u. 19. Bútorozott szobába két fiatalembert felveszek. Eötvös u. 21. Két egyetemista lányt, dolgozó nőt albérlőnek fel­veszek. Érdeklődni min­dennap 18—19 óráig. Hon­véd u. 15. IV, e, 12, Külön bejáratú bútoro­zott szoba két értelmiségi fiatalembernek október 1-re kiadó. Bajcsy-Zs. utca 11.. első ajtó. Szoba-konyhás lakás mellékhelyiséggel fiatal há­zaspárnak albérletbe kiadó. Csapókért, Vőfély u. 20. Külön bejáratú szoba egyetemi hallgatóknak, diá­koknak kiadó. Érdeklődni délután. Batthyány u. 22., hátul az udvarban. Szoba-konyha albérletbe kiadó. Vőfély u. 17. Külön bejáratú szoba díákfiúnak vagy dolgozónak bérházban kiadó. Vörös­marty u. 8. I. em. 7. Külön bejáratú albérleti szoba kiadó diáklány ré­szére. Dózsa György u. 15. I. em. 5. Egy férfi, albérlőt felve­szek. Vár u. 4. 1. ajtó. Külön bejáratú üres szo­ba kiadó. Budai Nagy An­tal u. 116. Udvarra nyíló üres szoba albérletbe kiadó, ugyan­ott egy rézhengeres bojler eladó Irén u. 24. Külön bejáratú üres szo­ba fürdőszoba használattal házaspárnak kiadó. Babits u. 42. Külön bejáratú üres vagy bútorozott szoba azon­nal kiadó. Akadémia u 8S. JÁRMŰ Trabant Combi utalvány 7919 sorszámú eladó. Aján­latokat „Combi” jeligére a kiadóba kérek. Eladó egy TV 41 csukott gyártmányú 1,2 t augusz­tus hónapban vásárolt te­hergépkocsi. Érdeklődni le­het Derecskéi Járási Ta­nács V. B, költségvetési üzeménél Derecske, Tanács- köztársaság u. 77. Eladó 1 db Moszkvics 407-es Combi teljesen fel­újított állapotban, 30 000 forintért. Fémfeldolgozó Ktsz Debrecen, Vágóhíd u. 3. Ügyintéző: Szabó Lajos. Téleíon: 13-325. DKW F 102-es garazsi- rozott személyautó Igényes­nek eladó, kispbb autót be­számítok. Megtekinthető mindennap 16 órától, Csa- nak u 13. I em 4. Skoda Octavia Super sze­mélygépkocsi eladó. Földi KULTURCIKK Harmonium 11 regiszte­res eladó. Kun Béla u. 3. II. em. 3. Bécsi zongora rövid Jó­hangú bérbeadó. Postakert u. 11. Alba Regia tv, Komar motor eladó. Péterfia u. 29. Kifogástalan körpáncé- los rövid bécsi zongora el­adó. Szegfű u. 4/3. Jó állapotban levő zongo­ra olcsón eladó. Vörösmar- *v u 4 250-es Csepel motorvaz új teleszkóppal és Pannó­nia üzemanyagtank eladó. Béke útja 57. Alig használt mosógép és centrifuga eladó. Gyön­gyösi u. 12. III. em. 4. Eladó egy új táskavil- lanyvarrógép és egyfázisú hegesztőtrafó. Szotyori u. 92. Bartók Béla út sarok. "Nagy" Continental írógép kifogástalan minőségű sür­gősen eladó. Meszena u. 24. Barna cserépkályha, konyhaszekrény, fgli gáz­kályha eladó. Komlóssy u. 14. fszt. Festett, fényezett háló, konyhabútor, sezlonok, há- rcmajtós szekrény, kombl- náltszekrény, fotelek, sod­rony, matrac, egyszemélyes heverő, pároságy, rekamlé garnitúrák beszerezhetők. Csapó u. 19. Eladó kétszemélyes reka­mlé garnitúra, egy kétsze­mélyes rekamié, „Fehér­vár” klsrádló. Szabadság útja 90. fszt. 1. Teljesen új négyszemélyes rekamié eladó Újházi Ede u. 3. fszt. 2. Kossuth u. rendőrőrs mellett. Fényezett háromajtós szekrény eladó. Csapókért, Klapka _u. 20. _____ Fáklya komblnáltszok- rény, ágynemütartó négy­személyes rekamié, fotel, két szék, kerékasztal eladó. Kurucz u. 40, Eladó használt konyha- asztal. Bercsényi u. 6. Eladó rekamié garnitúra, bukós rekamié, fényezett háló, egyszemélyes rekamié, kétajtós szekrény, hármas­szekrény, kis kombinált- szekrény. Arany János u. 7. szám. Jó állapotban levő cső­vázas rekamié garnitúra eladó. Kerekes G. u. 23. Négyszemélyes rekamié, kétszárnyas ablak, spájz- ajtó. utcakapu eladó. Csá­szár Péter u. 111. Szép kombináltszekrény, mély gyermekkocsi, Hatágú csillár, tv-szekrény eladó. Eötvös u. 44. Eladó két és háromajtós szekrény, töltött székek, Nova sütő, asztalok, kis konyhaszekrény, zomftncos tűzhely, nagy íróasztal, ágyak, bördivány. Pacsirta u. 28. Pároságy, asztal, szék eladó Luther u. 54. Egyetemi hallgató angol nyelvtanit,ást vállal. Nagy­erdei krt. 50. II. em. 10. Kislányom mellé bejáró­nőt keresek. Balassi Bálint u. 2. A. fszt. 2. Tanács- köztársaság úti szobornál. Három és ötéves gyermek mellé gondozórröt felveszek. Érdeklődni 5 óra után. Áp­rilis 4.1 üt,1a 17. II f*m 10 Jo állapotban levő hor­dozható cserépkályha el­adó költözés miatt. Meg­tekinthető pénteken 8—2 óráig, Kígyó u. 6. Menyasszonyt ruhák köl­csönzése nagy választékban. Viola u. 4. Kilencemele- tesben. Kandalló-cserépkáíyha, alig használt, eladó. Izsó u. 18. 17 órától. 2 db spaletta 320 cm-es függőnytartó, közepes mé­retű mosdókagyló. Érdek­lődni szerdán 16—18 óráig. Kígyó u. 10. Gyors, pontos üvegezésl munkát vállalok. Kertváros u. 3. Méntelep mögött ” Eladó 9 család méh“nb kaptárban. Érdeklődni dél­után, Szepesi u. 30. Vaskapu kerítéssel eladó Moncstorpál.vi u. 34. Autógarázs ajtó rolóval olcsón eladó, Bagossy Ká­roly Püspökladány. Hősök tere 7. A világ legújabb rózsáit kizárólag nálunk szerezheti be. Kérjen ingyenes, szak­tanácsokkal ellátott ismer­tetőt Halázs rózsakertész, Budapest II,, Völgy u. 30. 14 hónapos német boxer eladó. Fáy András u. 18. Tollat, bőrt. dunyhát ve­szek. Gottlieb, Bajcsv-Zs. u. 55. Eladó villanytűzhely, két­kerekű kézikocsi, samattos vaskályha, női szivacskabát. Honvéd u. 9. II, em. 7. Gyermek sportkocsi el­adó. Beloiannisz u. J4. I. em. 4. ajtó. Eladó jó állapotban levő teatüzhely Gyöngyösi u. 12. I. em. 3. ajtó. Vadalanyt megvételre ke­resek. Burai Lajos, Rákó­czi u. 54. Tctőkibújó ablakok eT adók. Szűr u. 13. Nyomáspróbád lemezra­diátor 600 >. 150 es. eladó. Pacsirta u. 22. Idősebb személlyel vagy házaspárral eltartási szer­ződést kötnénk. Leveleket „Fiatal házaspár” jeligére a Hirdetőbe Kárpitos műhelynek ve­lő helyiséget keresek az Árpád tér környékén Érte­sítést , Pacsirta u. 13. alá kérem leadni. Eladó fehér zománcozott, gáztűzhely, konyhabútor, Usztesláda, terménye» láda. falikút, antenna, régi író­asztal. yörösmarty u 8 II. 10. A RICO Kötszerművek Hajdúböszörményi Gyáregysége (elvesz könnyű egészségügyi kötszergyártó munkára női mun­kavállalókat. A betanulási idő 6 hónap. A betanítás a központi gyárban. Budapesten történik. Kedvező betanulási bért, kéthetenkénti hazautazást, szállást és napi egyszeri étkezést biztosítunk. Felvételre jelentkezés: Hajdúböszörmény, Kinizsi tér 7.. adminisztratív vezetőnél. Gar&u Szabadság útján eladó. Liszt Ferenc u, 10. III. em. 5. Figyelem! Wartburg és Trabant Javítása és ka­rosszéria Javítása. ÁFÉSZ i váll., ügyintéző lfj. Gom- £ bácsi autótechntkus, Sza- J badság útja 14. Jó állapotban levő tea- f tűzhely olcsón eladó, bán József, Legányi Or­U. 37, Modern mély gyermekko­csi Jó állapotban eladó. Kígyó u. 37,, keresztivé,- let. Több éves vezetői gyakorlattal rendelkező épületgépész mérnököt vagy felsőfokú technikust keresünk termelési osztályvezetői munkakörbe, vala­mint épületgépészt, művezetői munkakörbe Jelentkezéseket a jelenlegi munka­hely és fizetési igény megjelöléssel „Szolgáltatás" jeligére a Magyar Hirdetőbe kérjük. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, drága jó édesapánk, nagyapánk és jó ro­konunk, FENYVESI PÉTER Járműjavító nyugdija» í. hő 13-án 86 éves korában, hosszas szenvedés után elhunyt. Drága halottunkat í. hó 17-én, csütörtökön délelőtt 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a Köztérnél I. o. ravatalozójából a róm. kút. egyház szertartása szerint. A gyászoló család Lakás. Hatvan u. 39 Köszönetét mondunk minden kedves rokonunknak és Jó isme­rősöknek, akik Szeretett halot­tunk, BAKÓ JÓZSEFNÉ Dobos Ilona temetésén megjelentek, ravatala­ra koszorút, virágot helyeztek és mély bánatunkban résztvevő szív­vel osztoztak. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett ha­lottunk, SZLOVÁK PÉTERNÉ Csiliy Mészáros Márta temetésén megjelentek, ravatalá­ra koszorút, virágot, helyeztek, mélységes fájdalmunkban osztoz­tak. A gyászoló család Felveszünk azonnali belépéssel műszaki anyagismerettel rendelkező raktárosokat, por- tás-éjjelöröket. HUNGÁRIA MÜANYAGFELDOLGOZÖ VÁLLALAT. Jelentkezés a munkaügyi osztályon: Kishegyes! út. iOZblSKÜ* liyjbibin . Hullámpala fedést vállal a Szakipari és Kislakásépítö Ktsz Debrecen. Pásti u. ö. 1 IA.IOU-BIHARI NAPLÓ — 1970. SZEFTEMBF:RllÍíi.

Next

/
Thumbnails
Contents