Hajdú-Bihari Napló, 1970. szeptember (27. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

Világ proletárjai.egyesüljetek! NAPLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT HAJDÚ BIHAR MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA 137t. SZEPTEMBER 16., SZERDA krónika A tehenészeti tfelep épületeinek már belső szerelési munkálatai folynak Korszerű istálló Erősödnek, gyarapodnak a hajdú­bihari termelőszövetkezetek. Most két új létesítménnyel gazdagodik például a hajdúszováti Lenin Ter­melőszövetkezet. A tsz építőbrigád­ja Kocsis Imre vezetésével a Föl­des felé vezető út mellett 18 millió forintos beruházással szakosított te­henészetet épít, ahol 430 szarvas- marhát helyeznek majd el korsze­rű körülmények közt. Az új létesít­mény átadásának határideje: 1970. december 31. Ugyancsak Kocsis Imre építésveze­tőségével, saját kivitelezésben a haj­Ezzel a címmel számol be a Delta Magazin most megjelenő száma, ar­ról az érdekes kutatásokról, ame­lyeket Karajan, a világhírű kar­mester kezdeményezett; kutatóinté­zetet alapított, ahol korszerű élet­tani vizsgáló módszerekkel kíván­ják tisztázni a zene és az ember kapcsolatának törvényszerűségeit. A magyar „alapbútor” megszüle­tésével a „Gyári bútor — lakásmé­retre” című cikk foglalkozik. Egy 49 ház határidő előtt dúszoboszlói út mellett készül a több mint háromezer sertés nevelé­sére alkalmas szakosított sertéste­lep. A 24 millió forintos költséggel készülő sertéstelepet előre látható­lag a jövő esztendő júliusában ad­ják át rendeltetésének. Az új létesítményekre fordított költség hetven százaléka állami tá­mogatásból ered. Az állami hozzá­járulást egyébként azzal a feltétel­lel kápta meg a termelőszövetkezet, hogy a létesítmények átadásakor a szakosított állattenyésztő telepek már be lesznek népesítve. másik tudósítás ismerteti az élet­mentés — újraélesztés — megtaní­tására alkalmas életnagyságú bá­bukat, az „elektronikus maneke- nek”-et. A kontinensek vándorlá­sának sokat vitatott elméletéhez új adatokat szolgáltató kutatások, a vulkáni tevékenység új értelmezé­se, a komputerek új, színekben fénylő számjegyes kijelzői, az „esz­ményi fém” (acélnál keményebb és víznél könnyebb fémhidrogén) elő­állítására folyó kutatások, a Nap­rendszerben tervezett utazás lehe­tősége, a képeket raktározó emléke­zet működése: ezek az új Delta­szám főbb témái, és ezenkívül a tu­dományos információk, hírek sere­ge, száznál több — jelentős részé­ben színes — fotó, humor, érde­kesség gazdagítja a népszerű lapot. 1970. szeptember 16., szerda Edit napja VARHATÓ IDŐJÁRÁS szerda estig: Változóan felhős idő, a reg­geli órákban párásodás, egy-két helyen ködképződés, valószínűleg eső nélkül. Mérsékelt, változó irá­nyú, napközben kissé megélénkülő déli, délnyugati szél. Várható legmagasabb nappali hő­mérséklet 21—26 fok között. (MTI) A DUNA-KANYAR szépségéről tart előadást dr. Szabó József egye­temi tanár szeptember 16-án este 7 órai kezdettel a hajdúböszörményi művelődési központ TIT-termében. Az előadáson a Duna-kanyar szép­ségeit szemléltető képeket vetíte­nek. ÉPÜL az első folyamatos acélön­tőmű hazánkban. A Dunai Vas­műben építik fel az első folyamatos acélöntőművet, amelynek a beren­dezéseit a Szovjetunióban gyártják. Az 1,1 milliárd forint költséggel épülő gyár 43,4 méter magas öntő­csarnoka lesz az ország legmaga­sabb üzemi csarnoka: Idén 300 ípil- lió forint értékű munkát végeznek el. Az 1. számú öntőgépet 1972 első felében helyezik üzembe. JUTALOM végzett ipari tanulók­nak. A Hajdúsági Iparművek veze­tősége 2300 forint jutalmat adott az idén végzett ipari tanulóknak, gra­tuláltak tanulmányi eredményük­höz és jó munkát kívántak az ifjú szakmunkásoknak. TANÉVKEZDÉS a BIOGAL Gyógyszergyár szakmunkástanfo­lyamain. Szeptember 15-én és 16-án ötven* dolgozó kezdte meg a szak­munkásképző tanfolyamának má­sodik évfolyamát. A dolgozók a tan­folyam második évfolyamának si­keres vizsgái után bizottság előtt tesznek szakmunkásvizsgát. KÖZÖS SERTÉSHIZLALÓ tele­pet épít a mikepéresi Vörös Csil­lag és a Rákóczi Termelőszövetke­zet. A 2600 sertés hizlalására al­kalmas telepet a Rákóczi Tsz építő­brigádja készíti el a jövő év végéig. HELYES KEZDEMÉNYEZÉS. A Komádi Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet és a komádi ktsz-ek közös kultúrcsoportjában tevékenykedő fiatalok három köz­ségben divatbemutatóval egybekö­tött kultúrműsort rendeztek. A há­rom előadás bevételét — kétezer fo­rintot — már be is fizették az ár­vízkárosultak megsegítésére. FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS ÜZEM­BEN. Hajdúböszörményben a Fa­ipari Vállalat klubjában szeptember 14-én nyitották meg Bíró Ferenc festőművész tárlatát. Az érdeklődők a kiállítást szeptember 20-ig tekint­hetik meg. Festészet 1900-1925 Ma, szerdán délelőtt 11 órakor újabb kiállítás nyílik a Kossuth egyetemen. A még néhány napig megtekinthető I. István király ki­állítás mellett az Egyetem Galéria szeptemberi első bemutatkozása: Festészet 1900—1925 között. Az UNESCO által rendezett kiállításon a kor minden jelentős irányzata helyet kap. A kiállított reproduk­ciók stílusából és a szerzők közül csak néhányat említünk: az imp­resszionista Monet és Renoir, a posztimpresszionista Cézanne, Gau­guin, Van Gogh, Rousseau, az exp­resszionista Kokoschka, a kubista Picasso és Braque, a nonfiguratív művész Paul Klee, a dadaista Max Ernst stb. A képeskönyvbe illő gaz­dag gyűjtemény sűrítve, de híven képviseli az első negyedszázad for­rongó társadalmi és képzőművésze­ti eseményeit. A műszaki napok mai programja A Magyar Elektronikai Egyesület rendezésében: 9 órakor. Ankét a számítógép alkalmazásáról a villamosenergia-iparban. Megnyitót ■ mond Molnár János igazgató, Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat, a Magyar Eletronikai Egyesület debreceni csoportjánál^ elnöke. ■ Nagy Géza igazgatóhelyettes, Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat: A mű­szaki tevékenység komplex automatizálásának távlati elgondolásai. Dr. Várszegi Mihály igazgatóhelyettes: A vállalati tevékenység komplex feldolgozása, az adatrögzítés és információ elektronikus .megoldása és jelenlegi helyzete. Nagy Endre osztályvezető: Hálózatszerelési tevékenység elektronikus fel­dolgozása, előnyei a korábbi rendszerrel szemben. A Magyar Eleimezésipári Tudományos Egyesület előadásai: 10 óra. Szabó József osztályvezető, Hajdií-Bihar megyei Tejipari Válla­lat: Termelékenység és műszaki fejlesztés összefüggései a Tejipari Vállalatnál. 14 óra. Ambrus László osztályvezető, Hajdú-Bihar megyei Sütőipari Válla­lat: A sütőipar gépesítésének irányzatai. A Bolyai János Matematikai Társulat előadása: 15 óra. Dr. Gyires Béla egyetemi tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem: A számítógépekkel kapcsolatos hazai problémák és oktatási kérdések. A Bőripari Tudományos Egyesület előadása: 17 óra. Gödönyi Ottó oki. gépészmérnök, osztályvezető, Bőripari Válla­lat: A bőripar IV. ötéves terve, különös tekintettel a Bőripari Vállalat debre- .ceni gyárának fejlesztésére. Gázmérgezés Debrecenben Szeptember 15-én kora reggel gázsza­got észletek a debreceni Varga utca 7. szám alatt az egyik földszinti lakásban. A lakók — dr. Polyvás Istvánné, Poly- vás Zoltánné és az egyéves Imola — rosszul lettek. A kihívott mentők mind­hármukat a klinikára szállították. Köz­ben a ház többi lakóját is felébresztet­ték. A Polyvás lakás alatti pincelakás­ba csak úgy tudtak behatolni, hogy fel­törték az ajtót. Ugyanis a pincelakás­ban lakó Szőke József és Szőke József- né már eszméletlen volt. őket is azon­nal a klinikára szállították. , Délben érdeklődtünk a II. sz. Belklinikán a gázmérgezettek állapota felől. A válasz megnyugtató: Szőke Jó­zsef és felesége visszanyerték eszmé­letüket, túl vannak a közvetlen életve­szélyen, a Polyvás család tagjai, akik könnyebb mérgezést szenvedtek, szin­tén jobban érzik magukat. Egyelőre valamennyiüket bent tartják a klini­kán orvosi felügyelet alatt. A vizsgálat eddig azt állapította meg, hogy a Varga utcai régen lefektetett városigáz-vezeték csöv« eltört a Varga utca 7. számú ház előtt, és a gáz előbb Szőke Józsefek lakásába szivárgott, on­nan pedig fel a földszinti lakásba. A törött vezetéket a gázmű levágta a há­lózatról. Ennek ellenére tegnap délután és este a gázmű hálózati ellenőre vala­mennyi lakást megvizsgálta, hogy nincs-e gázszivárgás. A rendőrség az ügyben megindította a vizsgálatot. Zene és élettan Levelet kaptunk. A kedden meg­jelent írásra, szokatlan gyorsaság­gal, még aznap. A cikk arról szólt, hogy az ÉVM Hajdú megyei Állami Építőipari Vállalat Csengerben, az árvízkárok helyreállításáért' dolgozó munkásai felajánlották, hogy a határidő előtt egy hónappal felépítik 49 család la­kóházát. Akkor még úgy tudták, hogy csak egy lakószoba és a kony­ha lakhatóvá tételet kell biztosíta­niuk. A közben megjelent rendel­kezések viszont előírják, hogy csak teljesen kész lakóházakat szabad át­adni. Az építők ennek ellenére tart­ják a szavukat, s a negyvenkilenc család egy hónappal a határidő előtt költözhet új otthonába. „Gyönyörű példa ez az emberség­ből — írja Szabó Béláné olvasónk. — Ez a példa megérné, hogy ott, az új csengeri részen utcát nevez­zenek el az építőkről. Magam is vol­tam csengeri, s ősszel elmegyek, hogy láthassam az ,új utcákat...” ló ötlet! Naponta hallunk, olvasunk arról, hogy hogyan sietnek az árvízkárosultak se­gítségére. Üjabb és újabb ötletekből is lesz anyagi segítség. Csak egyet az öt­letek közül: A BIOGAL Gyógyszergyár MHSZ-lö- vészklubja szeptember 26-án délutánra lövészversenyt hirdetett. A versenyzők­nek ezúttal nevezési díjat kell fizetni, mégpedig a felnőtteknek 10, a fiatalko- rúaknak 5 forintot. A nevezési díjak összegét az árvízkárosultak segítésére fizeti be a klub. Jó ötlet! Segítenek az árvízkárosulta­kon. Ugyanakkor gyakorolhatják a cél­lövést, izgalmas versenyt vívhatnak a versenyzők. Órák alatt elfojtották a haj dúszoboszlói földgázkitörést A napokban a Hajdúszobosz­ló határában levő egyik gázku­tat javították. Az iszappal fel- töltött kút azonban — eddig is­meretlen okból — beindult, és a csőelzáró leszakadt a kiépítés alatt álló úgynevezett termelő­csőről. A gázkitörés alig fél ki­lométerre történt az emlékeze­tes nagyhegyesi gázkitörés he­lyén keletkezett krátertől. A gázkitörés elfojtására a Nagyal­földi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat szolnoki központjából azonnal á helyszínre sietett Pápa Aladár főmérnök. Kivo­nultak a debreceni tűzoltók is, sőt készenlétbe helyezték a tur­bóreaktív tűzoltóberendezést is. A késedelem nélkül megkezdett munka sikerrel járt, órák alatt sikerült a gázkitörést elfojtani. A műszaki baleset körülmé­nyeinek kivizsgálását megkezd­te a szolnoki Bányaműszaki Felügyelőség. Ez a fénykép a debreceni Wes­selényi utca Attila téri torkolatá­nál készült. A kép jobb oldalán lát­ható a 47. számú út jelezése és a nyíl, miszerint az az út — a ho­mokkerti felüljáró építése miatt — nem eredeti nyomvonalán megy, hanem a Vágóhíd u.—Galamb ut­ca—Szabó Kálmán utca elterelő Útvonalon. Ez rendjén is van. Csak­hogy a 47. számú út a Hajnal utcán át csatlakozik a 4. és a 48. számú úthoz. Ezt viszont semmi nem jelzi. Sőt a nyíl megtéveszti a helyi is­meretekkel nem rendelkezőket. Még májusban ígéretet tett a KPM Debreceni Közúti Igazgatóságának illetékes dolgozója: még egy táblát tesznek a jelenlegi fölé, amelyen a nyíl a Hajnal utca felé mutat, je­lezve, hogy a 47. számú út arra is folytatódik. ígéret van — tábla nincs. Miért? Ez a lyuk a debreceni Hadházi utca 64. számú ház előtti járdán van. Alámosta az eső a járdát, le­szakadt egy része. A gödör mélyül. Este bárki lábát törheti ott. Sür­gősen ki kell javítani ezt a kis jár­darészt. De addig is be kellene töm­ni a mély gödröt. 50 tehergépkocsi bútor (Tudósítónktól) Két szövetkezet, a Balmazújváro­si ÁFÉSZ és a Vámospércsi Taka­rékszövetkezet összefogásával nagy­szabású bemutatóval egybekötött bútorvásár volt a napokban Vámos- pércsen, Nyírábrányban és Nyír- acsádon. Az említett községekben sem bútorlerakat, sem üzlet nincs. A lakosság érthetően nagy elisme­réssel fogadta a két szövetkezet kezdeményezését, hiszen még a Debrecenben vásárolt bútorok szál­lítási költsége is több száz forintot tesz ki. A fogyasztási szövetkezet a bútor­vásár területére ötven tehergépkl- csi' lakberendezési árut szállított. Gazdára talált 42 tehergépkocsi mennyiségű bútor. Ebből 55 garni­túra szobabútor volt. Az egyedi da­rabok iránt is jelentős volt a keres­let. Asz. eladott bútorok értéke meg­közelítette az 1 millió 200 ezer fo­rintot. A Vámospércsi Takarékszövetke­zet a vásár alkalmából a lakosságot maximálisan ellátta hitellevéllel. A hitelleveles forgalom 640 ezer fo­rintot tett ki. Személyi kölcsönként is az akció ideje alatt 150 ezer fo­rint került folyósításra. HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ — 1970. SZEPTEMBER 16.

Next

/
Thumbnails
Contents