Megyei Tükör, 1968. február (1. évfolyam, 1. szám)

1968-02-24 / 1. szám

világ proletAh.iai. bgyümuetek r P*l Az RKP Xovászna megyei isiznitsaga és az ideiglenes megyei népianács lapja i ÉVFOLYAM 1 S7.AM I ARA 50 BANI I l<IM FEBRUAR ÎA. SZOMBAT Kovászna megye születéséről, távlatairól ir f I . KIRÁLY KÁRÓL\, xv. RKP Kovászna megyei bizottságának első titkára, az ideiglenes megvet néptanács végrehajtó bizottságának elnöke Üqy vélem hogy j megye összlakosságának véleményéi érzéseit tolmácsolom .miikor mlndenekelöll köszönelünket fe­jezem ki hazánk párt- és államvezelöinek e vidék dolgozói iránti gondoskodásukért, azért, hogy az egykori Sepsi és Kézdi rajon lakóinak egységes óhaját meghallgatva olyan javasla­tokat terjesztettek a Nagy Nemzetgyűlés rendkívüli ülésszaka el<* amelyek értelmében megszületett Kovászna megye. Románia Szocialista Köztársaság területének új közigaz­gatási beosztása teljes összhangban van hazánk gazdasági és társadalmi élele jelenlegi fejlettségi fokával a part IX kong­resszusának szellemével. Azok a körülmények amelyek között hazánkban az utóbbi idők mélyreható változásai végbementek — gondolok itt az új vezetési formák alkalmazására a gazda­ságban a társadalmi életben a közigazgatásban — jogos büsz­keséggel töltenek el valamennyiünkéi, dolgozó népünk mun­kájának eredményeit látjuk ezekben, s az elöltünk álló nagy­szabású tervek feladatok rendszeres teljesítésének és túl­szárnyalásának tükröződését. - ----­tfn ng súlyozni szerelném hogy ICováizn.i meg ve monTTO: C. iá-Sd beszédes kifejezése pártunk és államunk gondoskodásának Megalakult az RKP Kovászna megyei bizottsága és a megye ideiglenes néptanácsa A Roman Kommunista Párt Központi Bizottságának plenáris ülése nemrég határozatot foga­dod el azokról az intézkedé­sekről. amelyek értelmében a tartományokat és rajonokat mini közigazgatási egységeket feloszlatják. Ennek nyomán február 17-én Sepsiszentgyör- gyön is megtartották a pártak- tiva és a Kovászna^ megye kör­zetéhez tartozó tartományi és rajom néplanácsi képviselők illését. Az ülés munkálatain részt veit VASILE PATILINEŢ elvtárs, az RKP KB titkára, va­lamint az RKP KB aktivistái, a helyi párlszervtík és állami szer­vek tagjai, a vállalatok, intéz­mények és mezőgazdasági egy­ségek pártszervezeteinek kül­döttei és a lömegszervezcíek J ó reggelt! — köszönünk mi ; jó lapot ! — fogad­ja az olvasó. Nehéz vol­na megmondani, kinek íorróso- dik át jobban a lenyere az iz­galomtól ebben a parolában, szerkesztőnek-e. olvasónak-e. A derék Gutenberg ót-a nyoni- dabetíik gördülnek az idő rotációs-gépein, csillagai az e- gyenes beszédnek. Ne firtassuk most. az új lap megjelenésének reggelén, hogy a történelem fo­lyamán hányszor éltek vissza hatalmukkal, igyekezzünk in­kább megadni a belüknek to­vábbra is igazi fényüket, ere­jüket. Néhány napja itt kopognak írógépeink az új megye szivé­ben, kilométerekkel kerültünk közelebb azokhoz, akikért élünk és dolgozni akarunk, azon kell láradoznunk most már, hogy rövidüljön az út leiektől léle­kig is. Partunk iánk bízta a szóvi- vés megtisztelő feladatát em­bert és tájat nemesítő törekvé­seit szolgáljuk, eszméjének tisz­taságát viseljük, óvjuk. Használni mindenkinek nincs szebb hivatás ennél. B! szeretnénk jutni a megye le-q- parányibb zugaiba is, segíteni közösségenként és egyénenként mindenkinek. Több szem többet lát : segilóicezet próbálunk adui a sok száz ember gondját viselő párlaktivistü munkájában, osz­tozni szeretnénk a munkásein- ber gondjaiban és örömeiben, úgy akarjuk kézbe venni az oil­men! i földek rögét, ahogyan azt a szövetkezeti paraszt ujjai közi fellön morzsolgalja. Igyekezni fogunk aktívan részt venni a legbonyolultabb közéleti és köz- erdekü problémák megoldásá­ban. s pártunk megalkuvást nem tűrő politikáját követjük akkor is. ha meleg szavakat osztoga­tunk. akkor is, ha körme alá nézünk az ill-otl még sunyiló időnek. Kultúrában, művelődésben szé­les kapukat szeretnénk nyitani. pezsdíleni a közművelődési éle-. Jó lenne, ha lapunk, ott lenne a pedagógus, a mérnök, űz. •>■- vos. a diák asztalán, szerelmik, ha önniaguka- és környezetüket formáló munkájukhoz valós se­gítséget nyújthatnánk. Friss hír, fri vét < élünk : elfoglalni helyünket, akárc - ik. a ma reggel megjeleni lesi vei- lapunk, a Cuvinlul Non, nem­csak a megye, hanem *z egész ország társadalmi, politi­kai, kulturális életének pezsgő vérkeringésében, közelebb hozni olvasóinkhoz a nagyvilágot fog­lalkoztató eseményeke1. Hogy sikerül-e elkcp/olésewi- ket valóra váltani ez m-ö ■ol­vasóinktól is függ Akiktől nem­Já Hit! csak leveleket, tudósításokat várunk, hanem igényességet is a lappal szemben. Legye.iek munkánknak következetesen szigorú bírálói, mint ahogyan mi sem óhajtjuk elhallgatni — a továbbjutás érdekében — a mindennapi életben »előforduló fogyatékosságokat. Szép föld. gazdag föld a mi­énk. Történelmi múltban cs jö­vendőben gazdag. Szívügyünk lesz a román nép és az együtt­élő nemzetiségek gyüniöl» -.öl érlelő testvériségének mélyíté­se. ápolása. Jószándékban nincs hiány. Böve'kedünk b u / ga lomban é s (folytatása oldalon) K A P A R O M G H A V A T Évszázadok óla mundo- gal ja miielénk a paraszt- amber. ,.Kapard meg a havai íebruúrban, s meg­mondom, milyen lesz az idei kenyér." Valahogy csak most, az elmúlt na­pokban érleltem meg a csavaros beszéd magvút, mikor elnéztem az olt­inenli io o fö i ■ á iélJu/cíetö, már hüvelyk­kel is megmérhető őszi- búza- vetés ide világi ló zöldjét, reményét. Jóior- ntán nem történt semmi, csak az idő kitakarta f a jövendöl, már februári puha hó hull is­mét, ■ tovább nő a búza — a hó alatt is. Valahogy van. csupa vibrálás, lük teles mosta­nában a vidék. Jó ez a lold, mert művelhető, a szorgos kéz elöli megmu­tat ja leg igazibb an ál. Mozdulások a rögben al­vó Hívekben. iákban, gyökerekben — s persze, hogy megpendít, ha reg­geltől délig sugarassá fe­szi// lölötlünk az ég, s nem lógatja jégcsap-örrát már az eszlerhéj —, de vajon nem az emberi arcok izgalmától, melegé­től kezdtek-e nyújtózni a mélyben a gyökerek Y Mert az idegben, vér­ben megnőtt felelősség izgalma vibrál az arco­kon. Ügy hiszem, ciga­rettagyárunk sem őrről meg érte, amiért íélig-szí- vott cigarettacsikkel füs­tölögnek hamutartóink ott, hol maszületeti me­gyénk gondjait töpren­gik. Hivatali asztalok ló­hát. családi körben, de még a józan csengésű bo­ros poharak meIh it is ősz- szelwjóinak az arcok, a közös holnap gondja — mindenkié. A pari kérésére meg­vitattuk a közigazgatási tervezetet a közös cél táplálta óhajaink lör- vénnvé egyenlítődte!;, és most .. most pedig dol­gozni kell. Dolgozni kell. érteni egymást a munka nem­zetközi nyelvén, beszélni kalászos szavak Irat, me­leg, egyenes beszéddel, gépek zúgása, ekevasak pengése, oh asólámpák iénye és székelyionók hangulata egyaránt vilá­gítsa be ezt a tájat. Tovább kell gondol­kodnunk téglában és bú- zaszemekben . mii, meny­nyit és hová ? — tudjuk, a lenyök ezután sem lóg­nak legyalogolni hozzánk a hegyekből. Szépülő községeink és városaink vannak Ko\ úszna lőté­ren a téglarakás már maltert kér, Sepsiszenl- györgy urbánus arca nemsokára igazán méltó lesz a megyeszékhely ranghoz, tovább no, esi- nosodii. Kézdivásárhely, s minden községünk. És persze : nagyon be kell engednünk magunk­hoz a világok .4 provin­cia közigazgatásilag meg­szűnt. Ä kultúra, a '•/el­lem meg igazán nem is­merhet provinciát. Nem a lelkendezcs : új gondok, töprengések és cselekvések idejét éljük; önmagunkhoz méltó hit­tel és dologgal, az or­szággal egy szer re-clob- banva — visszük vala­mire. Kapard meg a havat lebruárban ... Hogy milyen lesz. az idei kenyér ? Rajiunk áll. Farkas Árpád vezető szerveit. Ugyanakkor megalakult a megyei ideiglenes népidnács és ennek vezető szer­ve is. A megyei pártszervezet első titkárának és a megyei ideiglenes néptanács elnökének egyhangúlag Király Károly el\ társat választották meg. Az i'üosen Vasiíe Pat'linel és Király Károly • i . , mon­dottak beszédei. •A­A sepsiszentgyörgyi pártákti- \ a és a városi nóptanái si kép­viselők ülésén, február 20-án megvál i tóttá váró párt­szervezet vezető szerveit, s meg­alakították az ideiglenes városi | néptanács végrehajtó bizottsá- | (Folytatása a 2. oldalonI i’Tiek -r i/'osfoimálSs káló. •'i. .k. Mércénk felső határa müveit ember igénye legyen. Dili Sándor íős/.erkesztö Mit vár az olvasó ? (3. oldal) Gazdasági őrjárat (4—5. oldal) 1 Irodalom, művelődés (6—7. oldal) ^ A szívátültetés hamis illúziót kelthet (10. old.il) Messze van-e Kézdivásárhely Mexikótól (12. oldal) (• óris Pál lelve ej)

Next

/
Thumbnails
Contents