Megyei Tükör, 1968. június (1. évfolyam, 17-21. szám)

1968-06-01 / 17. szám

A GYERMEKEK IGAZSAGA W VILÁG PROLBTAH.1M, EGYESVU&TBK l TŰKOR Az RKP Kovászna megyei bizottsága és az ideiglenes megyei néptanács lapja I. KA'Föl.VÁM 17. SZÁM. AKA 30 BANI 1968. JÜNH'S 1.. SZOMBAT Azl hiszem, most mór soha nem fogom tudni eldönteni, hogyan is volt jobb: gyer­meknek vagy felnőttnek . . Már sok do­loggal vagyok így. Nem tudok már önző len­ni. mert számot kell tartanom a körülmények­re. Az is lehet, hogy fordítva van: számot tar­tok a körülményekre, tehát nem tudok önző lenni. Az eredmény ugyanaz: tele lettem gát­lással és kétellyel, mint kövei a folyómeder. De gyermekkoromban mindig igazam volt. Akkor még nem kellett a dolgokat önmaguk­hoz hasonlítanom, számokban, felebarátokban és körülményekben gondolkodnom — nem ru­házták még rám az emberi felelősséget, s olyan kegyetlenül individualista lehettem, amilyen a- kartam —; akkor még. amit kurta életemben láttam, ahhoz mértem, amit — és ahogy — lát­ni szerettem volna, s néha (azt mondják: ön­feledten játszik a gyermek ilyenkor), kiküszö­böltem a valós dolgokat — most azt hiszem, hogy csak azért, hogy megvédjem a gyermek­ségemet s csak a mese. a hasonlító maradt, amikor mindig igazam volt. Nem is' szeretnék már sokszor a gyermekek — a magam — meséinek a hőse lenni. Lelki emésztési zavaraimból keletkező kedvetlensé­gemért, mosolytalan arcomért eddig már olyan hosszú orrot növesztett volna nekem a magam gyermek-igazsága, hogy minduntalan belebo­tolnék, gyávaságomat azzal büntetne, hogy sötét verembe zár, sajnálna, s megmentene ta­lán, de ezzel akaratlanul is megalázna. Hazug­ságaimat már régen egy róka vagy más állat képében követtem volna el, s hús-szerző tola­kodásom a világban eddig — a mesében — már hélfejü-sárkányos gazemb&rség lenne . . . Igaz. kiemelne mindig a kátyúból, ha benn­ragadt a szekerem, s ha tehetetlenségem vagy kételyeim mozdulatlan kővé varázsoltak volna, biztosan feloldana. Csak éppen a mesebeli királylányt, és a megígéri tele királyságot tartaná meg magá­nak. Ila őszinte tudok még lenni, elismerem, hogy meg is érdemli. Mert az én mesebeli ki­rálylányom is így él valahol, azzal a gyerek­kel, aki voltam Irigylem is tőle néha. Az se vigasz, hogy gyermek-meséimben min­dig felnőttként szerepeltem, hiszen más vol­tam. s csak bukiencet kellett vetnem, s azzá lettem, amivé akartam. Felnőtt voltam, deli legény — kis, cementes- padozatú szobák még nem sugároztak belém reumát, hiszen erdöszéli kunyhóm is lakályos volt, és meleg —; orvoshoz se jártam annyit mindenféle gyomor- és szívrontással, a sebe­ket —, mit csúcsnak hitt vakondtúrásokra való mászkálásomkor vagy az uborkaíáró] való le­esésemkor szereztem — akkor még csak a tes­temen voitak, s nem belül, könnyen meg lehe­tett gyógyítani egy simogatással . Meg az­tán bátor voltam, nem féltem a saját árnyé­komtól. amit egy másik lehetséges magamnak nevezek most, felnőtt koromban; mindig meg­találtam a rosszal, ha harcolni akartam, s le is győztem, nem úgy. mint most, mikor a sok veiem egyenlő között — mintha csak egy nagy piaci kavargásban lennénk — vajmi ne­hezen tudom megtalálni azt. kit ütnöm kellene, hogy a legyőzésről ne is beszéljek. Szóval a világ sokkal egyszerűbb volt, el lehetett igazodni benne — elvégre én rendez­tem be. Mindenféle vidámságokat ültettem a világba, s úgy bújocskáztam köztük, mint egy nagy kertben — amire valójában sose tellett szü­leim fizetéséből —. úgy rendeltem az égre a Csíki László (FoJytatás a t(t. oldalon) A Nicolae Ceauşescu elvtárs által vezetett párt­ós állami küldöttség látogatása Jugoszláviában Kedd délelőtt megkezdődtek a Szövetségi Végrehajtó Ta­nács Palotájában a hivatalos megbeszélések Romania Szo­cialista Köztársaság, Nicolae C eauşescu elv társ vezette kül­döttsége es Jugoszlávia Szocia lista Szövetségi Köztársaság, Joszip Broz Tito elvtárs vezette küldöttsége között. A megbe szelések szívélyes, baráti lég körben folytak le. Igyanaznap a Nicolae Ceauşescu elvtárs vezette román párt- és állami küldöttség lá­togatást tett az L'j-Belgrád la­kónegyedben. A Száva folyó bal partján fekvő negyed, a- melynek mintegy 100.000 lakó­ja van, korszerű építkezéseivel impozáns látványt nyújt. A Barátság-parkban, a vendéglá­tók kérésére Nicolae Ceauşescu elvtárs egv fiatal hársfát ülte­tett cl a Jugoszlávia SZSZK-t meglátogató más államvezetök állal elültetett fák mellé. Ezután Nicolae Ceauşescu és Ion Gheorghe Maurer e!\társak beírták nevüket az aranykönyvbe. Nicolae Ceauşescu elvtárs és felesége, a román párt- és ál­lami küldöttség tagjaival e- gyütt kedd délben, Joszip Broz Tito elvtárs es felesége kisére tében Belgrádbol a Vajdaságba látogattak. Noviszádon, a Vajdaság köz- igazgatási politikai központjá­ban a román vendegek megte­kintettek a várost, majd a Pa­vel Beljanszkij mugyújtemenyt. Nicolae Ceauşescu elv társ es felesége tiszteletére Petrovara din városban ebédet adott Mirko Tepavac, a Szerbia Kommunisták Szösetsége Vaj­daság tartományi bizottságá­nak elnöke. Az ebeden román részről meg részt vettek Ion Gheorghe Maurer, Paul Nicu- lescu-Mizil, Gheorghe Rádu lesen, George Macovei, Aurel Málnásán elvtársak és a ro­mán küldöttség kíséretében le­vő hivatalos személyiségek, ju­goszláv részről Joszip Broz Tito elvtárs es felesege. Mial- ko Todorovics, Kató Dugonics, í ladimir Popovics, Vajdaság Autonóm Tartomány, valamint Noviszád és Petrovaradiii vá­rosok párt- és államvezelöi. Az ebéden Mirko Tepavac és Ion Gheorghe Maurer el\tár­sak pohárköszöntőt mondottak. Az ebed meleg, baráti légkör­ben folyt le. Nicolae Ceauşescu elvtárs. a Komán Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának főtitkára, Románia Szocialista Köztársa­ság Államtanácsának elnöke és felesége kedd este fogadást adtak a belgrádi Metropol szálló termeiben Joszip Broz Tito, Jugoszlávia Szocialista Szövetségi Köztársaság elnöke, a Jugdszláviai Kommunisták Szövetségének elnöke és fele­sége tiszteletére. A fogadás me­leg légkörben zajlott le. A következő napokban a Nicolae Ceauşescu elvtárs ve­zette román párt- és állami küldöttség Ljubljanába. I)ub- rovnikba. Brioniba és Pólóba látogatott. Az egész jugoszláv sajtó nagy teret szentel a Nicolae Ceauşescu elvtárs vezette ro­mán part- és állami küldöttség jugoszláviai látogatásának. A lapok részletes beszámolókban és nagy fényképeken tájékoz­tatják olvasóikat a látogatás eseményeiről. A lapok hang­súlyozzák. hogy a jugoszláv főváros a hagyományos ven­dégszeretettel fogadta a ro­mániai vendegeket, s hogy oz a meleg fogadtatás a két or­szág és nép közötti őszinte ba­rátságnak a megnyilatkozása volt. Az újságok ugyanakkor vezető helyen közlik Nicolae Ceauşescu és Joszip Broz Tito elvtársaknak a hivatalos va­csorán elhangzott beszédét. Új községi és városi vezetőszervek alakuló ülései A Román Kommunista Párt Országos Konferenciájának határozatai, amelyeket hazánk területi-adminisztratív felosztá­sinak megjavítására hoztak, és amelyet a Nagy Nemzetgyűlés szentesített, hazánk kommunistái és összes állampolgárai szé­les körű vitákban ismertek meg — a tömegek teljes egyetér­tésére találtak, lelkes gyűléseken fejezték ki elismerésüket a párt gondoskodása iránt, ahogyan szem előtt 'ártotta az or­szág összes helységeinek arányos fejlődéséi. A párt- és állami bizottságok a tömegek véleményének alapos megismerésével, javaslatainak figyelembevételével minden megyében javaslatokat dolgoztak ki. s a Miniszterta­nács elé terjesztettek elfogadásra. Ezekben a napokban az egész országban, így megyénkben is lelkes hangulatú gyűlé­sekre jönnek össze a dolgozó tömegek képviselői, hogy meg­alakítsak az új községi és városi pártbizottságokat, a községi néptanáesok végrehajtó bizottságait. Málnáson és Uzonban, az. új városokban. Baróton és Bodzafordulón a nép képviselői, románok és magyarok gyűlnek össze, hogy megválasszák ma-* Luik közül a legrátermettebbeket, akik a párt bölcs politiká­ját követve falvak es városok sorsát irányítják majd a szocialista építés kiteljesítése útján, a kommunizmus felé vezető úton. MÁLNÁS KÖZSÉGBEN Nem mindennapi eseménynek volt színhelye csütörtökön dél­után a mikóújfalusi kultúrott­hon. A frissiben alakult Málnás község új vezető szerveinek megválasztására gyűltek ösz- szc a párttagok és a néptaná­csi képviselők. Napirenden az új községi pártbizottság és az ideiglenes községi néptanács végrehajtó bizottságának meg­választása szerepelt. A gyű­lést Király Károly elvtárs. a megyei pártbizottság első titká­ra és az ideiglenes megyei nép- tanács végrehajtó bizottságának elnöke, nyitotta meg és vezette. A párttagság egyöntetű sza­vazással választotta meg a 33, tagból álló községi pártbizott­ságot. Ugyancsak egyöntetűen döntöttek amellett is. hogy az (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents