Megyei Tükör, 1968. október (1. évfolyam, 36-40. szám)

1968-10-05 / 36. szám

o Vit AG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! TŰKOR Az RKP Kovászna megyei bizottsága és az ideiglenes megyei néptanács lapja I. ÉVFOLYAM 36. SZÁM I AHA 50 BANI | 1968. OKTOBER 5., SZOMBAT egyetemi tanévkezdés PÁRT- ÉS ÁILAMVEZETÍÍK LÁTOBATÁSA FELSŐFOKÚ TANINTÉZETEKBEN Kedd, október 1. Ezen a na­pon az ország 1G egyetemi köz. pontjának mintegy 145 000 di­ákja tanáraival együtt újra át­élte — mint minden évben, de meg fokozottabb méretekben — az egyetemi év megnyitásá­nak nagy eseményét. E naptól kezdve újra benépesednek az amfiteátrumok, az előadóter­mek. a laboratóriumok, ame­lyek hajdan szerény méretűek voltak, majd pedig a szocializ­musban megsokasodva az egy­mást követő értelmiségi nem­zedékek alma materévé váltak. A diákélet e hagyományos eseménye az ország jelentős kulturális-tudományos esemé­ny* ■ is egyben. Az egyetemi év ünnepélyes megnyitásán meg­jelentek a párt- és áilamveze- íök, élen Nicolae Geauşescu el\ társsal, a Román Kommu- nAta Párt Központi Bizottsá­gának főtitkárával, Románia .Szocialista Köztársaság Állam­tanácsának elnökével, továbbá az Oktatásügyi Minisztérium, valamint a helyi párt- és áT- lami szervek képviselői és nagyszámú tudományos-kultu­rális személyiség. A találkozás a párt- és az állam vezetőivel, népünk legnemesebb törekvé­seinek képviselőivel, alkalmat nyújtott a tanulóifjúságnak ar­ra, hogy újból erőteljesen ki­nyilvánítsa főrró szeretetét és háláját azok iránt, akik az egy­re ragyogóbb jövő útján veze­tik őket, megacélozva azt az eltökéltségüket, hogy szüntele­nül képezzék magukat, s így minél nagyobb hasznára vál­janak új társadalmunknak, a szocialista Romániának. A szocialista társadalomion újabb vonásokkal gazdagított és kiteljesitett régi. értékes hagyományokat őrző egyetem kedden a fejlődés és a megúj­hodás eszméinek jegyében nyi­totta meg kapuit. Ezek az esz­mék biztosítani fogják az új szakembergenerációk képzésé­nek magasabb szintre emelését, a jelenkori műszaki-tudomá­nyos forradalom megkövetelte felfelé ívelő ütemben és gaz­dag változatosságban. Ebbe a keretbe illeszkedik az új okta­tási törvény alkalmazása ettől az évtől kezdve. Ebben a tör­vényben öltenek testet a leg­értékesebb eszmék, amelyeket a felsőfokú oktatás profiljának, felépítésének és tartalmának javításával kapcsolatos nyilvá­nos vita tárt fel. Ugyanakkor kiváló tudományos felkészült­ségű személyzetet, és megfelelő anyagi bázist biztosítottak a felsőfokú oktatás számára, s ösztönözték a diákok aktív köz­reműködését az oktatási folya­matban. Az új tanév minden eszten­dőben újdonságokkal köszönt be: mindig újabb adatok, ú- jabb tények tanúsítják a párt és az állam gondoskodását az (Folytatása all. oldalon) az alapszervezeti gyűlés - a párt- szervezetek tevékenységének fontos mozzanata Irta: STANCA CONSTANTIN, az KKP Kovászna megyei bizottságának titkára Ismeretes, hogy az ipari és mezőgazdaság, vállalatok­ban, intézményekben, iskolákban, bármilyen területen a párta lapszervezeteknek nagy a szerepe. Ez nem is le­het másképp, hisz a kommunisták azok. akik a párl­és kormányhatarozatbk teljesítésének a mozgatói. Ter­mészetesen az általuk hasznait módszerek, eljárások kiilönl)özöek. Az alábbiakban a pártmunka egyik leg­fontosabb formájáról, az alapszervezeti gyűlésről szük­ségesnek tartjuk, hogy bővebben szóljunk. A gyakorlat, a mindennapi munka bizonyítja, hogy az alapszervezeti gyűlés nemcsak a kommunista neve­lés iskolája, de $ legfontosabb eszköz is a legjobb ta­pasztalatok népszerűsítésére, a tevékenység kritikai e- lemzésére, a hibák kiküszöbölésére. Ahhoz, hogy az alapszervezeti gyűlés valóban be­töltse szerepét, tiszteletben kell tartani néhány kötelező elvet. Elsősorban szükséges a megvitatásra kerülő problémák helyes kiválasztása. Ezek megállapításakor figyelembe kell venni az illető periódus megoldásra váró kérdéseit. Ez nagyon fontos, mert csak így tudjuk a párttagok figyelmét a legsürgősebb feladatokra irá­nyítani. Ugyanakkor a párt gyűlés nem csupán arra (Folytatása a 3. oldalon) a termés napját ünnepeljük, de a terménynek nagy része még a földben van A megyeszékhely új piacán — ahol régen kisdiákok és a villanytelep körül laleó srácok focizta^. — termelőszövetkezeti ácsmesterek fűrésze sír. szor­galmasan kopog a kalapács. Közeledik október első vasár­napja. s ezen a napon most már rendszeresen olyan sereg­szemleféle lesz : a termés nap­ja. Aggódva nézzük az egei, a­hounan kitartóan csepereg a tavaszi és nyári törlesztés. K«ö- zeledifc év vége, a csapadéka tervet teljesíteni kell. Vajon nem lesz-e ebből október má­sodik vasárnapja ? De semmi borúlátás. Egy kicsit cuppog­Tompa Ernő (Folytatása e 4. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents