Megyei Tükör, 1969. január (2. évfolyam, 52-54. szám)

1969-01-11 / 52. szám

VILÁG PltOLM AHJ.il, LGYESUl.JMEK ’ TŰKOR Az RKP Kovászna megyei bizottsága és az ideiglenes megyei néptanács lapja II. ÉVFOLYAM 52. SZÁM ARA 50 HAM 1969. JANII.\K 11., SZOMBAT VÁLASZUNK A (ÍALAC'I FELHÍVÁSRA 3. OLDALON AZ 1969-ES TERVFELADATOK VITÁJA 4. OLDALON KOS KÁROLY 85 ÉVES (>—7. OLDALON NEM BÉKÜLÖK AZ ANYÁMMAL 10. OLDALON A SZPUTNY1K—l-TÖL AZ APOLLÓ—8-IG 11. OLDALON VÁLASZTÁS ELŐTT Hazánk dolgozó népe 1969. március 2-án az urnák --iá járul, hogy megválassza képviselőit az államhatalom köz­ponti és helyi szerveibe. Ez lesz az első képviselőválasztás az ország közigazga­tási-területi -beosztásának 1908. évi módosítása után. Az ez évi választások különös fontosságúak, mivel a szocialista építés jelenlegi szakaszában megnőtt az állam szerepe, bővült a Nagy Nemzetgyűlés hatásköre az állami tevékenység vezetésében és ellenőrzésében, valamint u nép­tanácsok szerepe a helyi gazdasági és kulturális élet veze­tésében és a városok és községek jő gazdálkodása irren. A szocializmusban a néptömegek részt vesznek az ;.t- lamvezetésben. Minél tovább haladunk a szocialista epit*. útján, annál inkább bővül a néptömegek részvétel" a szo­cialista építésben. Az érvényben levő választási törvényünk méh demok­ratizmusára vall az a körülmény, hogy általános választási jogot biz,roşii minden állampolgár részére. aki u szavazás napjáig betölti a 18-ik életévét. Képviselővé választható minden állampolgár, aki a 23-ik életévét betöltötte. Az államhatalom szerveinek jelenlegi összetétele a leg­fényesebb bizonyítéka annak, hogy hazánkban a dolgozók nemre, nemzetiségre, politikai hovatartozásra való tekiiuet nélkül, összefogva dolgoznak a közös eél, országunk jóléte és a felvirágoztatás érdekében. A Nagy Nemzetgyűlés j: len legi 465 képviselője közüt 272 munkás és dolgozó paraszt, 193 értelmiségi, 67 az együíl- élö nemzetiségekből való. Az ideiglenes megyei népiauáes 1 (i‘2 képviselője kö/ül 107 munkás és dolgozó paraszt, 39 értelmiségi. 16 román. 82 magyar és 2 német nemzetiségű. Hasonló az összetétele a város és községi néptanácsok­nak is. Ilyen’körülmények közölt éri lie tő. hog> mar az új vá­lasztások 'kitűzésének napján megyénk dolgozói, a Szocia­lista Egységfront Tanácsába tömörült szervezetek és a nép- tanácsok nagy igyekezettel foglak hozzá a választások elő­készítéséhez. Az Államtanács és az illetékes néptanáosok végrehajtó bizotságai megái lapították a különl>özö választási kerüle­tek számát, majd ezeket a terepen területileg elhatárol bek és az így megállapított választási kerületeket közzétették A foganatosított intézkedéseknek megfelelően, megyénk-- 4 nagvnemzetgyülési, 145 megyei, 311 városi és 1 473 községi választási kerületre oszli-k. A Szocialista Egységfront megyei, városi és községi ta­nácsainak végrehajtó bizottságainál. valamt-ivV intézményen­ként és körzetenként megtartott gyűléseken kijelölték a különböző területi (megyei, városi és községi) választási bi­zottságokat. valamint a választó-kerületti bizottságokat. Ezekbe a bizottságokba megyei viszony latban több mint K*000 (tízezer) állampolgárt jelöltek. Péter Zoltán (Folytatása a 2. oldaton) A sepsiszentgyörgyi 1-es számú líceum tánccsoportja Antal Miki»* fviv.-U-'le

Next

/
Thumbnails
Contents