Megyei Tükör, 1969. március (2. évfolyam, 60-64. szám)

1969-03-01 / 60. szám

tlJtlil A SZOCIALISTA EGYSÉGFRONT VÁLASZTÁSI GYŐZELME! HBflHHHBBHnnBaBHHSaBBBBnHBU VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK ! gjftpmm. tükör Az RKP Kovászna megyei bizottsága és az ideiglenes megyei néptanács lapja I960. \I\RCH?S 1., SzOMHAT ÁRA 50 HAM II. ÉVFOLYAM. 00. SZÁM LELKES HANGULATÚ NAGYGYŰLÉS SEPSISZENTGYÖRGYÖN Csütörtökön délután a sepsiszentgyörgyi Ál­lami Színház termében lelkes hangulatú gyű­lés zajlott le. A sepsiszentgyörgyi gyárak, ü- wmek, intézmények munkásai, technikusai, mérnökei, termelőszövetkezeti tagok, katonák, értelmiségiek, románok és magyarok, ifjak és idősebbek jöttek el. hogy találkozzanak a/ I-es számú választókerület képviselőjelöltjé­vel. A Kovászna megyében lezajlott eddigi ta­lálkozók igazi munkaülésekké, eszmecserékké alakultak ál, s a csütörtöki nagygyűlésben csú­csosodtak ki. Ez a találkozás alkalmat nyúj­tott arra, hogy áttekintsük legjelentősebb meg­valósításainkat, amelyeket a párt vezetésével elértünk, hogy kinyilvánítsuk teljes egyetér­tésünket pártunk politikájával. A résztvevők élénk és hosszas tapssal kö­szöntötték a terembe lépő Gere Mihály elvtár. sat, az RKI’ Központi Bizottsága Végrehajtó Bizottságának póttagját, a Központi Bizottság titkárát, a helyi adminisztráció ügyeivel fog­lalkozó állami bizottság elnökét, Király Ka roly elvtársat, a Kovászna megyei pártbizott­ság első titkárát, az ideiglenes megyei népta­nács elnökét, valamint a megyei pártbizott­ság titkárait. A nagygyűlést Király Károly elvtârs nyi tóttá meg. Meleg szavakkal üdvözölte a vá­lasztók körében Gere Mihály elvtársat. Élénk taps közepette szólásra emelkedett Gere Mihály elvtárs, az RKP KB-nak titkára. (Folylatosa az 5. oldalon) GERE MIHÁLY ELVTÁRS BESZÉDE Kedves ©H társuk! A választások küszöbére ér­keztünk. Kitűnő alkalom ez a szám vetésre, a megtelt út fel­mérésére. Az elmúlt esztendő egész tevékenységének tartal­mat a Román Kommunista l\irt IX. kongresszusának - rányelveivel szabták meg, és mindannyian tudjuk, hogy ez a kongresszus történelmi je­lentőségű volt országunk éle­tében. Ez szabta meg előreju­tásunkat a szocializmus építé­sének ebben az igen sikeres szakaszában, ez szabta meg haladásunk ütemét a civili­záció újabb csúcsai felé. A IX. kongresszus célkitűzései egész népünket alkotó, tevé­keny munkára mozgósította, s amit tettünk, együtt tettük, e- gvübt az egész dolgozó nép, ro­mánok, magyarok. németek, szerbek, a pánt körüli szoros egységbe tömörülve. Ez a párt körüli egység alkotó eg\s;g, testvérek egysége, amely a szo­cializmusért vívott harcban egyre erőteljesebben kifejezés­re jut. Néhány héttel ezelőtt Ni- eolae Ceauşescu elvtárs az or­szág pedagógusainak értekez­letén mondotta, hogy Romá­nia földjén nemzetiségre való (Folytatása a 2. oldalon) KÉZDIVÁSÁRHELYEN Megszokott nap. mini any- uyi más... Es mégis... A tú­róst kultúrhá: ajtajai szélesen, vendéghivogatóan kinyit na. Valóban vendégeket várnak. Az építőket, akik az őst város új iparának alapjait rakják le. fa•/ilakásokat, akik a hegyek zöld aranyát értékesítik. Jön­nek a környék képviselői is — székely földművesek Szentie­tekről és Csernátonból, Szentka­tolnáról és Polyánből. Bereck- bői. Lemliényböl. Fiatalok is jönnek, akik először állnak majd az urnák elé. Tele a te rém. tű sem férne már... Székely István elvtárs. Kéz di t á sá rh ely polgá r meste re nyitja meg a gyűlést. Taps csattan. Király Károly elvtárs. a megyei pártbizottság első tit­kára. a megyei néptanáos elnö ke emelkedik szólásra. Egysze. rü, keresetlen szavakban tárja a több száz hallgató elé szocialis­ta Románia nagyszerű fejlődé­séi. gyönyörű megyénk felemel­kedését. Az arcokon elégedett ség, hiszen Kezdivásárhely la­kói aktív részesei mindannak, ami eddig Kovászna megyében megvalósult. (Folytatása ar 5. oldalon) KIRÁLY KÁROLY ELVTÁRS BESZÉDE Tisztelt elv társak ! Engedjék meg. hogy a me­gyei pártbizottság és a .Szocia­lista Egységfront megyei ta­nácsának meleg üdvözletét tol­mácsoljam önöknek. Hazánk falvai, községei és városai nagy jelentőségű politikai ese­ményt élnek át most, a nagy- nemzetgyűlési és néptanácsi képviselők megválasztását. A március 2-i nagy eseményt megelőző időszakban .hazánk egész területér» — így me­gyénkben is — számtalan ta­lálkozó zajlott le a választó- polgárok és a Szocialista Egy­ségfront jelöltjei között. Ezek a találkozók, amelyeket mély és igazi állampolgári öntudat, városaink, községeink és faj­vaink fejlesztésének vágya ha­lott át. meggyőző bizonyítékai társadalmi rendszerünk mély demokiatizmusának. Újra be­bizonyították a választók és a jelöllek közötti találkozók, hogy munkásaink, földművese­ink. értelmiségünk hatékonyan hozzájárulnak bármilyen prob­léma megoldásához, ami a kö/- séggazdái kodáshoz, helysége­ink arculatának szépítéséhez, rendezéséhez kapcsolódik. Al­kalmai adtak ezek a találko­zók arra is. hogy az utol«» (Folytaidba a 4. oldalon) \kkor lép felnőtt kordba egy nép. ha a-karúba. meggyő­ződése, legszentebb törekvései szerint maga intéz* sorsai. úgy szabja meg továbblépése útját, hogy az a nagy közös­ség szándéka, céljai felé irányuljon, kifejezze magát a Né­pet. Megfontolt, megtervezett tettek és tények bizonyosságá­val nő fel sorsához, önmagához a közösség, mely birtokosa ennek az országnak, az összes anyagi és szellemi javaival. Tettek bizonyságával, mert idestova negyedszázada már, hogy nem üres szavak demagógiájába, küdképek hajszolásába vesz el minden törekvés —. hanem biztosan és visszavonhatat­lanul épül anyagi valósággá mindaz, amit századok jobbra- szebbre szomjazása akart ezen a földön. Felnőtt korába lépett ez a nép — elmondhatjuk bizto­san és végérvényesen — határoz és tesz, álmodik és épít saját teste-lelkc javára. Fiaiban, akiket sorsa képviseletére a ..közülünk való“ — gondolat bizalmával kiválaszt, önma­gát fejezi let. Mindazt, ami előremutató, hordozó, sürgető ereje a mának, magunk életének épülését szolgálja. Holnap urnák elé áll az ország népe. Megválasztja kép­viselőit — legjobb fiait — a közigazgatás, a népképviselet minden szőttjén. Munkások, földművesek, tüdősök és mű­vészek, a föld, a gépek, a szellem munkásainak neve lesz azokon u papírlapokon, melyek az urnákba kerülnek, hogy kifejezzék az ország összes választópolgárainak akaratát. Ro­mán. magyar, német, szerb é6 más nemzetiségű jelöltek ne­vei lesznek, mert a haza egyformán gondoskodik fiairól, bármilyen nyelven is szóljanak azok. helyet ad minden nem­zetiség képviselőinek az ország — magunk — ügyeinek in­tézésében. Először Románná történetében a Szocialista Egy­ségfront védnöksége a-laU szavazunk, mely intézményesen is egyesíti az egész «ép akaratát, minden osztály és réteg, minden nemzetiség törekvéseit. A szocialista haza szocialista egységét fejezi ki, s ennek az egységnek olyan anyagi-szelle­mi tartalékai vannak, melyek mindennél ékesebben, szebben szólóan szólnak választási győzelméért. Holnap urnák ele áft az ország népe. hogy azokra sza­vazzon. akik ünnepélyesen nyilatkozták: ..Szocialista Egységfront jelöltjei arra kötelezik magukat a választók előtt, hogy lelkesen dolgozzanak az egész nép­pel együtt az ipar és a mezőgazdaság, a nemzetgazdaság szüntelen fejlődéséért, az oktatás, a tudomány, a művésze­tek és a kultúra virágzásáért, a lakosság életszínvonalának szüntelen emeléséért, a szocialista demokrácia fejlesztésére és a társadalmi élet tökéletesítésére vonatkozó intézkedések megvalósításáért, a ţnirt és a kormány külpolitikájának meg­valósításáért".

Next

/
Thumbnails
Contents