Megyei Tükör, 1969. június (2. évfolyam, 74-78. szám)

1969-06-02 / 74. szám

o VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK I TŰKOR AZ KKP KOVASZNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI NÉPTANACS LAPJA II. évfolyam 74. s/ám 19(»ÍL június 2. Ára 50 bani A Román Kommunista Párt Központi Bizottságának TÉZISEI a X. pártkongresszusra A Rom.in Kommunista Pari X. kongresszusa elemzi, hogyan munkálkodott a Központi Bi/ott sag, a/ egész part, népünk a IX. kongresszus ha­tározatainak megvalósításán a gazdaság, a tudo­mány, a kultúra, a társadalmi-politikai élet tökéle­tesítése terén, megvitatja és jóváhagyja az irány- elveket az 1971—Í97ö-ös ötéves tervről és az 1970 és 1980 közötti nemzetgazdaságíejlesztés irányvo­nalairól. kijelöli a párt tevékenységének prog­ramját szocialista társadalmunk további sokol­dalú haladásának biztosítására. A Komán Kommunista Pait Központi Bizottsága annak az utóbbi években meghonosodott demok- latikiis gyakorlatnak a szellemében, hogy kikéri a dolgozók széles tömegeinek véleményéi a párt és az állam politikájának alap\eto kérdéseiről, ki­dolgozta a jelen téziseket a X. kongresszusra, a- mi lyeket parlgyüléseken ,.s -koníerem i kon, a saj­tóban, a tömeg- és társadalmi szervezetek ker­tében a lakosság széles tömegeivel megvitat. Igv az összes páittagok, az összes dolgozók véle- menyi mondhatnak a párt tevékenységéről, to­vábbi programjáról, hozzájárulhatnak az orszag­iejlesztés irányvonalainak kijelöléséhez a követ­kező évekre. Á kongresszusi küldöttek a pártszer­vezetüktől kapott mandátumnak megfelelően, han. got adhatnak az általuk képviselt párttagok, nem­zetiségi különbség nélkül az összes hazai mun­kások, parasztok és értelmiségiek véleményének a vita tárgyát képező kérdésekről. Következés­képpen a X. kongresszuson elfogadásra kerülő program, a határozatok valóban a párt, a nép, az egész társadalmunk kollektív akaratának és gondolkodásának gyümölcsei lesznek. A Komán Kommunista Párt X. kong­resszusa jubileumi esztendőben, Románia fasiszta iga alóli felszab i- dutása a hazai történelem sors­döntő eseménye — 25. évfordulói i- nak esztendejében ül össze, •> ez al­kalommal népünk számba veszi a szo­cializmus útján elért nagyszerű vív­mányait. A/ ország felszabadulásának nagy n inzéti ünnepén a/ összes dolgo/ók emlékezetükbe idézik a 25 esztendő­vel ezelőtti dicsőséges eseményeket. A Komán Kommunista Párt együtt a' többi politikai erővel, egyazon plal- íorm alapján összefogta az összes ‘ >r- radalmi hazafias és nemzeti demokra­tikus erőket, utat nyitott a nép sorai-- ban mutatkozó erős antifasiszta áram­latnak. megszervezte és vezette a/ 19-44. augusztus 23-i fegyveres 'f• •1 k- lest am-'ly nyomán Románia kilóoett a szovjetellenes háborúból, megdön­töttük az antoneszkámis rends/ -rt, országunk csatlakozott az antifasiszta k jalírióhoz, és harcba szállt hazánk felszabadításáért és a hitleri Ném t- ocs/ iq S/é.'zú/ásáért. A román nip égisz, katonai ''^anya­gi potenciáljával részt vett az an.i- íasiszta háborúban. A román hadse­reg a szovjet liadsereci oldalán vité­zül harcolt a német hadseregek ki­űzéséért hazánk egész területéről, a hitleri Németország ellenállásának tel­jes felszámolásáig, megpecsételve a • nép tartós barátságát. A Szovjetunió, amelynek vállára a második világháború terheinek orosz­lánrésze nehezedett, döntő mértékben hozzájárult a fasizmus legyőzéséhez, a/ emberiség megmentéséhez a náci rabság veszélyétől, hazánk teljes fel­szabadításához A fasizmus legyőzéseben fontos sze­repet töltöttek be a többi szövetsé­ges ország katonái, a leigá/.ott né­pek. amelyek kommunista pártjaikkal az élen hősiesen küzdöttek az elözön­lő náci csapatok kiűzéséért Pártunk, az egész román nép örökké emlékezni fog azokra a román és szovjet katonákra akik a fasizmus elleni harcban életüket áldoz! ik, mindazokra, akik harcoltak a haza szabadságának es függetlenségének megvédéséért, az emberi haiachst és civilizációt fenyegető német impe­rializmus legyőzéséért A fasizmus szétzúzása a második világháborúban újból bebizonyította, hogy a világon nincs olyan erő. a- mely elfojthatja az •mberiség szabad­ságvágyát, térdre kényszerítheti a né­peket, amelyeknek eltökéli szándéka védelmezni a függetl n élethez való szent jogukat, akaratuknak és legfőbb törekv őseiknek megfelelően. Ez a negyedszázad a román társa­dalom történőiében a legmélyroha- tóbb társadalmi-politikai változásokat, a nemzeti és társadalmi szabadság •>/- m. k beteljesülését, a töm -gok anya­gi és szellemi jólétet hozta, örökre megszüntettük az ember ember általi kizsákmányolását, felszámoltuk a ki­zsákmányol.) osztályokat; a szocia­lizmus végleg győzedelmeskedett ha­zánk földjén. A román nép, a óul vezetésével, hatalmas virágzó gazda­ságot teremtett, biztosította a . r- melöerők lendületes fejlődései, valóra váltotta a szocialista iparosításnak, a mezőgazdaság fejlesztésének és kor­szerűsítésének, a haza összes honpol­gárai életszínvonala emelésének poli­tikáját. Hazánk ipai i össztermelése 196ß-ban a/ 1938 évinek M-s/eresére növeke­dett, 1,6-szeresére emelkedett a mező- gazdasági termelés színvonala, a nemzeti jövedelem pedig több mint ötszörösér. gyarapodott A reálbér csaknem két és félszeresére emelke­dett. Amióta a munkásosztály, a dol­gozó parasztsággal szövetségben, d- votte a főbb termelőeszközök tulaj­donát. az állam hatalmas beruházási programot váltott valóra a gazda^-igv gyors fejlesztése érdekében, ügy in­akkor jelentős összegeket fordított a szociális szükségletekre, az okta­tás, az egészségvédelem, a tudomány és a kultúra’anyagi alapjának bővíté­sére. biztosítva azt. hogy a szocialista civilizációnak mindez-n elemei a nép széles rétegeinek javat szolgálják. A szocialista rendszer körülményei kö­zött népünk széles körű jogokat és demokratikus szabadságjogokat vívott ki, korlátlan lehetőségeket energiájá­nak és alkotó erejének érvcnyesPé- séhez. szabadon és saját sorsának lí­raként teremtve magának egyre bol­dogabb jövőt. A szocialista rends/ r egyik kie­melkedő vívmánya, hogy az ország történetében első ízben megvalósítot­tuk a román nép és az együtt lakó nemzetiségek teljes gazdasági, társa­dalmi és politikai egyenlőségét, test­vériségüket a közös haza felvirágoz­tatásáért vívott harcban. E kél és fél évtized minden nagy sikere- annak a gyümölcse, hogy a munkásosztály, a parasztság és az ér­telmiség, egész népünk bizalommal és híven követte a kommunista pár­tot, hősiesen és áldozatkészséggel dol­gozott. Ebb ii a grandiózus műben a munkásosztály becsülettel teljesítette történelmi szerepéi mint a társadalom vezető osztálya, s maradéktalanul ta­núságot telt áldozatkészségéről, for- radaímiságáról és forradalmi követ­kezetességéről. A román nép töretlen haladása a szocializmus útján, koF- szakalkotó győzelmei az új élet épí­tésében bizonyítják pártunk irányvo­nalának helyességed, azt hogy pár­tunk irányíthatja a társadalom forra­dalmi átalakításának folyamatát, al­kotó módon, országunk feltételeire al­kalmazva a marxizmus-leninizmus il- talános igazságait. A IX. kongresszus óta eltelt évek­ben a part Központi Bizottsága átfo­gó szervező-, politikai és ideológiai munkával irányította a szocializmus építésének müvét, s alkotó módon, hazánk konkrét adottságaira alkal­mazta a marxi/imis-leninizmus általá­nos elveit A IX. kongresszus ország- fejlesztési programjának megvalósí­tása céljából számos intézkedést haj­tottunk végre a gazdaság, a tudo­mány a kultúra, az oktatás U-r.-n, a párt- es állami tevékenység minden terén, hogy tökéletesítsük a 'ársada- lom. szerkezetét és növeljük a nép jólétét fejlesszük a szocialista de­mokráciái. s az anyagi és szellemi al­kotómunka minden területén hatha’ós, újító szellemet juttassunk érvényre. A párt es a kormány köveik, /de­sen megvalósította a kongresszuson kijelölt külpolitikai vonalat, nagysza­bású nemzetközi tevékenységet <-: j- tdt ki, hogy Romania aktiv oszlaq­(Folytatása a 2. oldalon) TERVEZET A Román Kommunista Párt X. Kongresszusának IRÁNYELVEI az 1971 - 1975-ös ötéves tervről és az 1976 -1980 közötti nemzetgazdaságfejlesztés irányvonalairól. (LAPUNK 7-16.OLDALAIN)

Next

/
Thumbnails
Contents