Megyei Tükör, 1969. július (2. évfolyam, 79-83. szám)

1969-07-05 / 79. szám

riportereink VIUAG PROIklCTAfUAi, EG YESÜMBTBK I * m TŰKOR AZ KKP KO\ ASZNA MLÍiVEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI NÉPTANACS LAPJA _ H. ÉVFOI YAM 79. S/.AM ALKOTÓ MUNKÁVAL KÉSZÜLÜNK A X. KONGRESSZUSRA kiváló eredmények titka Elmúlt már a félév végi hajrá, a legutób­bi napokban beérkezett utolsó adatok birtoká­ban vállalati szinten összesítik az első hat hónap eredményeit, egy dolog azonban már bizonyos : a vállalat a kézdivásárhelyi fa­ipar jelentős mértékben túlteljesítette első félévre előirányzott ter\ mulatóit, sőt már nagy vonalakban eleget tel' a X. pártkongresszus v és felszabadulásunk 25. évfordulója tiszteletére tett vállalásainak. Az év elején vállalt 800 000 lej értékű többlettermeléssel szemben július l-ig 1584 000 lej értékű termékkel termeltek többet eredeti, és 984 000 lejjel a nemrégiben megemelt tervfeladataiknál. A számok több mint két és félezer ember kemény, megfeszített, hóval, esővel dacoló munkáját jelzik. Viert valljuk be, az eltelt hat hónap nem voll éppen kedvező a famunkások számára. Kezdetben a hosszúra nyúlt tél, majd a hetekig, tartó eső­zések boríthatták volna fel a faipari vállalat terveit. A kedvezőtlen időjárás több mint 400 000 lej értékű kárt okozott, megrongálta az utakat, napokra leállította a közlekedési a vágtorek felé. A vállalat és a különböző részle­gek vezetőinek, a vállalat alkalmazottainak felelősségteljes munkája eredménye az. bogy csupán egyetlen termék érezte meg a kedve­zőtlen időjárás következményeit. A bükk gá­té rf a termelésével lemaradtak a terv mutatók­hoz képest, ezt \iszont a többi termékek mu­tatós/ ámarnak túlteljesítésével pótolták. A fe- nyő-gátcrfánál 968 köbméterrel teljesítették túl lervfeladalaikat, és 388 köbméterrel halad­ták túl a kongresszusi vállalásaidat a \ állalt 150 köbméter bányafával szemben 810 köbmé­terrel termeltek többel az. előirányzottnál, 100 köbméter fenyődeszkával, 265 köbméter bükk­fadeszkával teljesítették túl a X. kongresszus tiszteletére tett vállalásaikat. (Folytatása a 2. oldalon) GALAC ..Nincsen különösen, nagy k: terjedése, sem szemet gyöuyör- ködtetó épületei, de ennek el­lenére a Duna leghíresebb rxi- sán* városa“ (DIMITRIE CANTEMÍR) Majdnem 301» evvel, ezelőW íród­tak le a fentiek, de a pár évvel ez­előtt ide látogatónak is merőben új, óiményezerÖ a viszontlátás. Vieri (iatac ma különösen nagy kiterje­dése. épületeinek-, szemei gyönyör­ködtető szépsége és űzőméinek, vál­lalattá inak folytán tényleg a legfej­lettebb Duna-menti városunk. Nap­ról-napra érződik a szocialista ipa­rosítás dinamikája folytán bekövet­kezett. soha nem látott fejlődés e- redmenye Ma már Gáláéról nem mint kikötővárosról beszélünk első­sorban. hanem mint országunk e­Tömör.v Péter Áros Károly (Folytatása a 3. oldalon) Hősnél több volt. okos. iparkodó ember, akinek sor­sa vérébe lopta a tehetséget, a feltörés gyönyörű kény­szerét, hogy ne csupán azt tegye, amit lehet, amit fel- villant a körülmények összejátszása, hanem. amit KELL. Ettől liös lesz az ember bizonnyal, pedig a hö- siség nem a pillává‘ nagyszerűségében, hanem na­pok. évek teljességének vállalásában van —. ez szint ügy nagyszerű embereknek adatik meg csupán. Kicsit beleszólt a történelembe éz a szürke zekés ember, amikor történelmi kiválóságok LEHET-LATOh GATÁS ÁB A odavetette, mint szikrázó, sistergő bom­bát. a KELL-FOGALMAT. Kicsit beleszólt a törté­nelembe. s nemcsak a szerencse a bátraké, hanem a tisztesség is-nekik jár ki — így. százhúsz esztendő sú­lyos távlatából legalábbis. Nem volt hősibb, mondom, mint bármelyik a többi szorongó szürkezekések kö­zül. Sok vért. vereséget megélt kis nép fiai közül azért volt akkor a legnagyszerűbb, mert legalulról jött. az ismeretlenségből vetette fel a pillanat kényszere, hogy vállaljon, valljon, irányt szabjon — azok helyett is, akik túlontúl emlékeztek a fegyvervsörgéses. harang zúgásos. kormos történelemre. . Lélektani pillanat volt az. amit fakó. áttüzesült hangja átvilágított, a kögörgeteg elindítása a bizonytalan rohanásba, de tisz tességes, mert közéje ugrott maga is. a robaj]ás tel jébe. t Hereck—Kezdi—Eresztevény—Kökös : egy ember é letiltja, de az élet teljessége ugyanukkor. ami ezen ki vül marad, az nem fontos, az készülődés, az energia visszafogott felgyülemlése. Hereck, 1814 : a jegyző uram Áron nevű fekete sze­mű fia belehunyorog a napfénybe, sejtése sincs arról, mi vár a világban a magafajtára : lehet katona, pap. jókezű mester, de vérébe lopott tehetségét soha meg nem mutathatja csillogóan . . . Ami utána jön. az arra jó. hogy ezt megtanul ja. A határöretredtöl Pestig. Bécsújhelyig. Moldváig. Bodo- láig ... Szentgyörgy már a hús elele. az akarat villámló fel- lobbanása. a kétely, a félsz, a mérlegelés rozséjére rá vetni a lángot, hogy tisztító fényében feltünedezzék Hidvég, Kökös véres nagyszerűsége s a> eresztei'ényi csend, az Ú4 mellett, a harsak között . . . Egy férfi útja. aki ki tudta mondani. cselekedni tudta azt. ami KELL. mikor mások art latolgatták, mit LEHET . . . Tudósnak kellett volna lennie, des esze. a tett hű­sége szerint ezt érdemelte volna, de hős Idt csak. mert érdes, késes volt a kor. GÁBOR ÁRONRÓL — gondolatjelekkel 4JOO tonnás hajó a 3 500 tonnás társaságában POI'A PAUL fölvétele

Next

/
Thumbnails
Contents