Megyei Tükör, 1969. november (2. évfolyam, 98-102. szám)

1969-11-01 / 98. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I # TÜKÖR A KÉZDI VÁSÁRHELYI IPARI NEGYED EPITOTELEPE MUNKÁSAINAK VÁLASZA AZ RKP KOVÁSZNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK FELHÍVÁSÁRA AZ KKP KOVASZNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI NEPTANACS LAPJA 1969. NOVEMBER 1., SZOMBAT ARA 50 BANI II. ÉVFOLYAM 98. SZÁM A KÖZPONTOSÍTOTT ALAPOT KELL ÉS LEHET BIZTOSÍTANI Most már túl vagyonik' u ne­hezén, és az érdeklődés köz pontja áthelyeződött más vál­lalatokra Nem okoznak kel lemetlon órákat a gabonarak tárak előtt türelmetlenül vesz tegelö teherautó- és szeJtérsorok. N.\ ugodtabban szétnézhetünk szíját portánkon, és ha eddig a termelők, irányító szervek bí­ráltuk — legtöbbször nem alaptalanul — most már mi magunk szűrhetjük le az idei átvételi szakasz tanulságait. Magunk és más velünk együtt dolgozó termelőegységek, vál lalatok tanulságára. A gondok, nehézségek egy része azonban továbbra is fennáll. Az aratás, csépics ide­jén a sok eső megnehezítette az átvételt, raktározást nem­csak az MTSZ-eknél, állami mezőgazdasági vállalatoknál, hanem nálunk is. Kiég ha anv- nyit említünk, hogy az átvett búzából csak 550 tonna nem szorult utókezelésre, de 11 950 tonnát szárítani és tisztítani kellett (a gyomosodás foka is magas volt), s ebből is 2 200 tonna kétszeres tisztításra szo­rult. A nedvességet közel öt százalékkal kellett leszorítani a veszélytelen tárolás érdeké­ben. Hogy milyen gabonaléte lekkel kellett megbirkózni, az­zal csak az lobot tisztában, aki naponta látogatta a mag­tárakat, ellenőrizte a tároló- sejteket. Az egész árpamennyi séget tisztítani. levegőztetni, forgatni kellett. Mivel nagy­részt sörárpáról van szó kö­rültekintően kellett eljárni, de még így is gondot okoz. hogy egy részénél a szabványszerin­ti 05-ös hektólitersúlyt nem é- ri el1 az áru, hanem csak meg­közelíti (03—65). öt-hutszáz tonna sörárpa a mai napig is nedvesebb, mint ahogy a gyá­rak megkívánják. Az átvételt megnehezítette, hogy a berendezések nem vol­tak kifogástalan állapotban. Ügyszólván az utolsó percek­ben adta át a kezdi vásárhelyi Vass Árpád árukezelő technikus (Folylalása a 4. oldalon) BOKTNYIK GYÖRGY felvétele Mi. a kezdi vásárhelyi ipari negyed építői nagy megelége­déssel vettük tudomásul a Kovasz-na megyei pártbizottság fel­hívását Kovászna megye építőmunkásaihoz. Elemezve azokat a lehetőségeket, amelyek egyes lemaradt munkálatok teljesíté­se cs más előirányzatok december 30-ig való elvégzésére ren­delkezésünkre állanak, a következő vállalásokkal válaszo­lunk a felhívásra : November 15-ig, tehát tizenöt nappal az állami terv­ijen leszögezett határidő előtt, teljes kapacitással átadjuk a készruhagyárat. A csavargyárnál, amelynek üzemeltetése 1970 'harmadik évnegyedében indul meg. november 25-ig teljesen befejez­zük a munkacsarnok külső építési munkálatait, biztosítva ez­által a legkedvezőbb feltételeket a beruházási munkálatok optimális elvégzésére a négy téli hónapban is. Az ipari negyed harmadik egységénél, a keményítőgyár­nál, amelynek az üzemeltetése 1970. június 30-án kell meg­kezdődjék, fokozzuk az építés ütemét, november végéig a gyár központi részének külső munkálatait befejezzük, és át­adjuk a szerelőknek a keményítő részleget. Ily módon meg­teremtjük a lehetőségét annak, hogy a berendezés 30 száza iékát felszereljék. A glukóza részleg — amely-ben jelenleg a gépeket szerelik — építési munkálatait év végéig teljesen lefejezzük. November 15-ig a csavar- és keményítőgyár termelőfelü­leteinek fűtéséhez szükséges építési és szerelési munkálato­kat befejezzük. A munkálatok folytonosságának biztosítása érdekében — gondolva a téli hónapokra is — november 30-ig befejezzük az ellenállási, tetőszerkezeti és a fűtőközpont munkálatait. Hasonlóképpen vállaljuk, hogy év végéig a munka jobb megszervezésével megvalósítjuk az ipari negyedben folyó útépítési, vízellátási és csatornázási munkálatok <>0 szá­zalékát. A X. part kongresszus dokumentumaiból ránkháruló fel­adatok ismeretében építő kollektívánk tisztában van a fenti vállalások teljesítésének szükségességével, és mindent megte­szünk azért, hogy e vállalások valóra váltásával biztosítsuk a beruházási munkálatok megfelelő ütemének folytonosságát- ebben az ipari negyedben, a tervezett gyárak időbeni üze­meltetését. Ezáltal teszünk eleget a párthatározatokban meg­jelölt feladatainknak. Kézdivásárhely város ipari negyedének építői, az építötelep pártalapszervezete és szakszervezeti bizottsága a veietés hatékonyságának növelést? Szocialista nemzetgazdasá­gunk szüntelen fejlődése, a tu­dományos technikai forrada­lom vívmányainak' alkalmazá­sa. szükségképpen vetik fel ipari vállalataink átszervezésé­nek kérdését. Pártunk X. kongresszusa, kiszélesítve az 1967 decemberi Országos Kon­ferencia határozatait, "szerve­zési vonatkozásba?) többek kö­zött a következő feladatokat tű­zi szocialista iparunk elé:A minisztériumok munkájának súlypontját át kell helyezni a vállalatokba, oda, ahol az anya­gi termelés sorsa eldől. Eré­lyes intézkedéseket kell tenni az egyes minisztériumok munká­jában még megmutatkozó bü­rokratikus jelenségek felszámo­lására. az adminisztratív tiszt­viselői apparátus egyszerűsí­tésére, a vezetői és irányítói munka ésszerűsítésére, a gaz­dasági vállalatok operatív te­vékenységét megnehezítő ren­delkezések, körlevelek és uta­sítások számának határozott csökkentésére, a termelésnöve­lése problémáinak gyors meg­oldására, mely jelenségek — hogy ügy mondjam — papír tömegbe fullasztják az eleven te v éken y séget. akadályozzák a dolgozóknak’ a szocializmus építésére irányuló erőfeszítése­it. Szilárdan kell alkalmazni a minisztériumok és gazdasá­gi szervezetek kollektív vezeté­sének elvét, növelni kell a mi­nisztériumi kollégiumoknak, az ipari fövállalatok igazgatói ta­nácsainak, a vállalati igazgatói bizottságoknak a szerepét a ha­tározathozatalban és a határo­zatok teljesítésének ellenőrzé­sében." Alig másfél hónappal a kongresszus befejezése után a megvalósítás fázisába jutott i- pari vállalatainknak az új kö­vetelményeknek megfelelő te­rületi és iparági alapon, kombi­nátokban való megszervezése. Az új feladatokról és lehetősé­gekről beszélgetünk a sepsi­szentgyörgyi text il kombinát ve­zetőivel: Vass Károly mérnök­kel ,a kombinát vezérigazgató­jával. Hegyi Zoliért kereske­delmi igazgatóval, Bucs József és Peren ez János mérnökökkel, a textilgyár főmérnökeivel. — Hogyan látják Önök, a vállalatok átszervezése meny­nyiben vezet a X. kong­resszus határozatainak meg­valósításához ? Hegyi Zoltán ; Az átszerve­zés célja tovább javítani, a fej­lődés új követelményeinek megfelelően, ipari vállalataink vezetéséi. Szocialista gazdasá­gunk fejlődése, az új techni­ka bevezetése szükségessé tet­ték új vezetési formák beveze­tését. Szükségessé vált, hogy a minisztériumok közelebb kerül­jenek a termelővállalatokhoz. Amint erre az Országos Konfe­rencia és a X. kongresszus ha­tározatai rámutatnak, a kom­binátoknak nem szabad közbe­eső láncszemmé válni a válla­latok és minisztériumok kö­zött. hanem ezek a termelé­sért. a terv teljesítéséért köz­vetlenül felelős komplex ter­melőegységek kell legye­nek. További célja az átszer­vezésnek, kiválogatni a leg­jobb szakembereket cs csök­kenteni az adminisztratív ap­(Folylatása a 4. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents