Megyei Tükör, 1969. november (2. évfolyam, 98-102. szám)

1969-11-01 / 98. szám

napirenden a tanári felelősség KÖZLEMÉNY Elemezve a sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, ko­vásznál és bodzafordulói építőtelepeken végzett mun­kálatok ütemét, amelyeknek kivitelezője a Sepsiszent- györgyön székelő megyei építő-szerelő vállalat, a kö­vetkező intézkedéseket tették : Király Károly elvtársnak, a Kovászna megyei nep- tanáes végrehajtó bizottsága elnökének utasítására 1969. október 29-én a rábízott szolgálati feladatok el­mulasztásáért felmentik Soós Tibor mérnököt megyei építő szerelő vállalat főmérnöki tisztségéből. Tibáth Elemért, a kézdivásárhelyi építőtelep mes­terét visszaminősítik, és három hónapra 200 lejjel sökkentik fizetését szolgálati kötelezettségeinek el­mulasztásáért. ' Szigorú figyelmeztetésben részesítik Razmany Jó­zsef mérnököt, a sepsiszentgyörgyi Szemerja lakóne­gyed építőtelepének vezetőjét és Demeter Sándort, a kézdivásárhelyi lakónegyed építőtelep vezetőjét, mert nem foglalkoztak megfelelően az általuk vezetett épílőtelepek munkálatainak megszervezésével. Szigorú figyelmeztetésben részesítik Grubisics Jó­zsefet. a kézdivásárhelyi lakónegyed épitőtelcpe cso­portvezetőjét, az itteni pártalapszervezet titkárát, mert nem teljesítette a vállalat és az építőtelep által kije­lölt feladatait. Nyomatékosan felhívják Sepsiszentgyörgy. Kezdi- vásárhely. Kovászna. és Bodzaforduló helyi állami és pártszerveinek figyelmét a munkastílus és munkamód­szerek megjavítására, ami az illető városi néptanácsok területén folyó építési és beruházási munkálatok se­gítségét és nyomon követését illeti. A beruházó válla­latoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a tervfel­adatok teljesítésére és a téli munkafront előkészítésére. Király Károly, a Kovászna megyei néptanács végrehajtó bizottságának elnöke TÁVIRAT Az RKP Kovászna megyei bizottságának Sepsiszentgyörgy Mi, a megyei építő-szerelő vállalat sepsiszentgyörgyi, esi ki ncgyedi lakásépítő telepének dolgozói jelentjük, hogy október 31-én befejeztük a 144 garzonlakásos tömbház csűszózsaluzását. Vállaljuk, hogy november 30-ig befejezzük a köz­ponti fűtés kazánházának építését ebben a negyedben, és munkánkat úgy végezzük, bogy ez év végéig átad­hassuk mind a két objektumot. A megyei építő-szerelő vállalat munkaközössége „A felelősség a számoladás kötelezettsé­ge. A/, embernek cselekedetéért, a rábízott feladatok teljesítéséért vagy embertársai­ért felelni kell ... A fiatalokat arra kell nevelni, hogy felismerjék és vállaljak az életben saját felelősségüket.“ A: utóbbi években egyre gyakrabban olvasha­tunk a sajtóban vagy szakkönyvekben. [*<**j- hatunk előadásokon vagy viták során a tanútok, a tanügyi káderek felelősségéről, felelossegerze- téról. Es ezen nem kell csodálkoznunk, hisz a társadalom fejlődése, az élet bonyolultsága nap­ról napra egyre nehezebbé teszi a tanári hit utas maradéktalan teljesítését, megnehezíti a pedagó­gusi kötelezettségek százszázalékos meg valósítását. Nem kicsi feladat a tanároké. Minden időkben a legbonyolultabb, a legtöbb problémát felvető mesterség kétségtelenül a nevelés volt. a legfia­talabb nemzedékek szépre, jóra. szeretette való nevelése, olyasvalami, amihez általában minden­ki ..értett", és saját ízlésének, elképzelésének megfelelően bárki könnyen talált kivetnivalót ebben a munkában. Természetesen, a tanárnak is felelnie kell a rábízott feladatok teljesítéséért. A: ö munkája eredményességét azonban nem darabszámban, hanem gyermekszemekben, életrevaló fiatalok­ban. dolgos, becsületes emberekben merik. Ezért nehéz elsősorban a pedagógusi pálya. Mert. ha máshol még el elcsúszik egy egy selejtes mun­kadarab. ilyesmi a pedagógusi pályán megbo­csáthatatlan. A tanári felelősség rabiban a szá- mntadás kötelezettsége, az ifjúsággal, a társada­lommal. önmagunkkal szemben Ha nem is ezekkel a szavakkal, mondatokkal, de ezek a problémák képezték lényegében közép­pontját a sepsiszentgyörgyi 2-es számú líceum pártalapszervezetében tartott évi beszámoló köz­gyűlésnek. A jelentés, a hozzászólások mind­mind azt igazolták, hogy a lelkiismeretes, hiva­tástudattal végzett munka tulajdonképpen a ne­velői szakma legfontosabb követelményei közé tartozik. És örvendetes tényként kell megállapí­tanunk azt. hogy a 2-es líceumban nem is volt baj ezzel az elmúlt iskolai érben. A tanárok legnagyobb része, a nappali és esti tagozaton egyaránt, mindig pontosan és lelkiismeretesen készült fel az órákra, állandóan szem elölt tar­tották a tanulók ismeretszinvonalának emelését. Antal Rozália. Kónya Éva. Szász Tibor. Dobolyi László. Boda Ibolya. Salamon Ferencné — nyil­ván. ez a felsorolás közel sem teljes — sokat tettek azért, hogy a diákokkal megszerettessék a tudományokat, kialakítsák tudományos világ­szemléletüket . elsajátíttassák a legalapvetőbb er­kölcsi, etikai normákat. A líceumban folyó munka eredményességét, ha nem is teljesen reálisan, de számadatokkal is alátámaszthatjuk: a nyolca­dik osztályt végzett 88 tanuló közül 66-nak sike­rült felsőbb iskolába bejutnia, a többiek pedig az általános iskola kilencedik osztályában foly­tatják tanulmányaikat. A 90 érettségizett diákból 68 an jelentkeztek főiskolai felvételi vizsgára, s közülük 22-nek sikerült is bejutnia. Persze, az adott körülményeket, a visszautasított tanulók képességeit tekintve ez az eredmény jobb is le­hetett volna. S különösen vonatkozik ez a meg­állapítás a: esti tagozatra, amelynek végzettjei nemcsak az érettségi vizsgán, de alsóbb fokon is nagyon gyengén szerepeltek: a 228 estis diák közül 76-on maradtak le egy. kettő vagy több tantárgyból. Úgy gondoljuk, a 2-es számú líceum tanárai közül nagyon soknak a munkáját jellemezhetjük azokkal a szavakkal, amelyeket Nicolae Ceşuşes­eu elvtárs mondott a tanerők februári országos konferenciáján : ,.a tanároknak úgy kell dolgoz­niuk. hogy a felnövekvő nemzedékek elmond­hassák : olyan tanítóink és tanáraink, kommunis­ta oktatóink voltak, akik teljesítették kötelessé­güket a nép iránt, a szocializmus és kommuniz­mus eredményei iránt.“ Az alapszervezeti gyűlésen viszont számos o- lyan kérdés is felmerült, amelynek a: eddigi el- tussolása. elhanyagolása megnehezítette a mun­kát rossz közhangulatot is s'.ült. Mcggondolkoz- tató az. ahogyan bizonyos intézkedések — es na­gyon sok esetben felsőbb fórumok intézkedései, beleértve az illetékes minisztériumot is — gá­tolják. összebonyolitják. megnehezítik az isko­lai munka kibontakozását. Sajnálatos dolog, de való igaz. hogy az évi tevékenységre vonatkozó utasítások általában a tanítás megkezdése után érkeznek meg. ... Pethö Sándor igazgató említette hozzászólásá­ban. hogy az iskolai év megkezdése óta már ed­dig nyolcszor dolgozták át az óraelosztást es az órarendet. S mindezt cl lehetett volna kerülni. ha a Tanügyminisztérium idejében, meg a rend­szeres oktatás megkezdése előtt, határozott volna bizonyos problémák megoldásúról Kétségtelen, hogy igazán eredményes munkál csak akkor le­het végezni. ha már az első tanítási naplói rend­szeres. jól átgondolt tevékenység folyik. Sajnos, az utóbbi erekben ez szinte lehetetlennek tunt az év eleji bizonytalan utasítások, a tanterv- és tankönyvhiány, a félreérthető és félremagyaráz­ható utasítások miatt. Az is igaz viszont, hogy mindazokat a hiá­nyosságokat. amelyekről az alapszervezeti gyűlé­sén szó volt. nem magyarázhatjuk csak ezzel. Az. hogy az elmúlt iskolai évben közel ezer óra ma­radt el indokoltan vagy indokolatlanul, az igaz­gatóság munkájára is rossz fényt vet. A baj ta­lán ott kezdődött. hogy sok esetben az iskola vezetősége nem követelte meg sem önmagától, sem pedig másoktól az igényes munkát, néni el­lenőrizték kellő következetességgel a tanulók te­vékenységét , s olyan esetekben is engedményeket tettek, amikor erre nem lett volna szükség. Kü­lönösen érvényes ez a megállapítás a pót vizs­gák 'időszakára : több olyan tanulónak engedlek az újravizsgáztatását, akik nem érdemelték meg, hogy felsőbb osztályba lépjenek. Persze, az új­ravizsgáztatás során ..sikeresen“ megálltak he­lyüket. De kérdezzük : ezek után meddig tart a tanár autonómiája? Buktathat-e osztályismétlő­re. vagy nem buktathat ? Olyan kérdések, ame­lyen — ha nem is kizárólagosan — áll vagy bu­kik a tanár tekintélye És igazat kell adnunk az egyik hozzászólónak, hogy végre-valahára már az esti tagozaton is rendet kell teremteni. Meg­engedhetetlen. hogy egy tanuló 268 órát hiány­zik. és mégis halad előre, mintha mi sem tör­tént volna. És ehhez hasonló esetek, sajnos, még előfordulnak. Sőt az egyik hozzászólásból meg olyasmit is lejegyeztem, hogy: ..nem a szülő funkciójára vagy foglalkozására való tekintettel kell a jegyet adni." Kommentárt ehhez fiizni nem érdemes, de ha a mondat elhangzott. ak­kor valószínűleg az eset is megtörtént. Bár a jelentés nem foglalkozott vele. de az a- lapszervezeti büró feladatának kell hogy tekintse az iskolában folyó tudományos tevékenység irá­nyítását. támogatását is. A 2 es számú líceumban többen is vannak, akik évek óta tudományos munkával foglalkoznak, ilyen vagy olyan irányú kutatást végeznek, .ló lenne ezeket a: embereket felkarolni, s valamilyen módot találni eredmé­nyeik népszerűsítésére. Végeredményben ez is szerves részét képezi a tanári munkának — az önnevelés, a tudományos látókör szélesítésének leghatékonyabb módszere. Nagyon sokrétű tehát egy tanügyi alapszerve­zet burájának a tevékenysége. Ügy érezzük, ha nem is teljesen ilyen formában, de a fenti prob lémák más iskoláknál is felmerülnek, előfordul­nak. Kiküszöbölésük mindannyiunk feladata. Es elsősorban a párttagoknak, az alapszer rezet tag­jainak feladata ez. Mint ahogy az ö kötelessé­gük az egyéni és kollektív felelősség, a tanári felelősségérzet, a hivatástudat erősítése és elmé­lyítése. Hogy a tantestület minden egyes tagja példaképül állhasson a tanulók előtt ! Péter Sándor BORTNYIK GYÖRGY felvétele 03 O (R 03 E ^ ■— -ca S> £ aS a> M oo o •35 ^ 5" '03 C/3 NORMÁN FELÜLI KÉSZLETÉBŐL mészkőpor (208 ezer kg) üvegszál fonat (31 ezer m2) kerámia lapok (930 m2) fekete cement (48 tonna) fürdőkazán (196 drb.) fütőalapzat fürdőkazánhoz (193 drb.) zománcozott öntöttvas fürdő­kád (76 drb.) különböző vasszerkezetek (3 tonna) enyv (1 000 kg) Nyomásbíró öntöttvas cső 0 80 m m (7 tonna) 0 200 m m (22 tonna) vaskerekü talicska (198 drb.) elektromos manométer (25 drb.) megyei TŰKOR fi. évfolyam 98. szám

Next

/
Thumbnails
Contents